ΟΕΕΚ, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

26 Ιανουαρίου 2007

hackin.jpgΈχοντας υπόψη: Α) Τη με αριθμό Α/25081 (ΦΕΚ 1720, τ. Β’/2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ».

 Β) Το γεγονός ότι η με αριθμό Α/25081 (ΦΕΚ 1720, τ. Β’/2005) ΚΥΑ βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48, τ. Α’) και καθορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης από φορείς γνώσεων πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπου αυτή προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού στο δημόσιο τομέα (σύμφωνα με το άρθρο 27 του π.δ. 50/2001, ΦΕΚ 39, τ. Α’), όπως ισχύει.

Γ) Το γεγονός ότι στο άρθρο 27 του π. δ. 50/2001, ΦΕΚ 39, τ. Α’ ορίζεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού στο δημόσιο τομέα υποχρεωτικά η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο των συγκεκριμένων αντικειμένων που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

Δ) Την 44/27.12.2006 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ για την αναγνώριση του ΙΤ Skills Proficiency της Vellum Global Educational Services και του τμήματος διεθνών εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge (University of Cambridge International Examinations).

E) To επίσημο Syllabus του ΙΤ Skills Proficiency, SYPRO2007 όπως έχει επικυρωθεί από το University of Cambridge International Examinations και έχει κατατεθεί στον ΟΕΕΚ.

ΣΤ) Α.Π. 24/22-01-2007 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ. Σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω, για την αποφυγή κάθε παρερμηνείας ή λανθασμένης πληροφόρησης.

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, τα προεδρικά διατάγματα, την Κοινή Υπουργική Απόφαση και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ, όπως παραπάνω αναφέρονται, ο ΟΕΕΚ έχει την πλήρη αρμοδιότητα, να πιστοποιεί φορείς πιστοποίησης και να αναγνωρίζει πιστοποιητικά τα οποία καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζει.

Ως εκ τούτου το Δ.Σ. του ΟΕΕΚ με την 44/27.12.2006 αναγνώρισε το ΙΤ Skills Proficiency ως πιστοποιητικό αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, για την κάλυψη των απαιτήσεων της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης και συγκεκριμένα: Κεφάλαιο VIII και άρθρα ,49,50,51,52 και 53.

 Παρόλα αυτά το πιστοποιητικό IT Skills Proficiency σύμφωνα με το παραπάνω επικυρωμένο, από το University of Cambridge International Examinations syllabus (εξεταστέα ύλη), καλύπτει επιπλέον, όλες εκείνες τις απαιτήσεις του επιπέδου Proficiency, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις βασικών δεξιοτήτων που ο νόμος ορίζει και για τις οποίες και έχει αναγνωρισθεί.

Σε καμία περίπτωση δεν υπονοήθηκε από τη Vellum Global Educational Services, ότι το IT Skills Proficiency, όντας αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από τον ΟΕΕΚ και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, λαμβάνει περισσότερα μόρια διορισμού στο Ελληνικό Δημόσιο ή ο ΟΕΕΚ αναγνώρισε την ανωτερότητα του επιπέδου του ή τις προηγμένες δεξιότητες που εξετάζει.

Εξάλλου σύμφωνα με τις έως και σήμερα Υπουργικές αποφάσεις, τους Νόμους και τα σχετικά Προεδρικά διατάγματα ορίζεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού στο δημόσιο τομέα υποχρεωτικά η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο των συγκεκριμένων αντικειμένων που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα.

Ως εκ τούτου ο ΟΕΕΚ αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά που καλύπτουν τις βασικές δεξιότητες, ασχέτως εάν καλύπτουν ή όχι επιπλέον των απαιτήσεων δεξιότητες. Για το λόγο αυτό αποστείλαμε το με Αρ. Πρωτ. 2861α/22-1-2007, υπόμνημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την γνωστοποίηση της διάθεσης από το 2007 του ΙΤ Skills Proiciency και επιπλέον προτείνουμε την τροποποίηση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, έτσι ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα στους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα να ζητούν για την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών, πιστοποιητικά προηγμένων δεξιοτήτων, αναγνωρίσιμα από το ΑΣΕΠ.

Το πιστοποιητικό IT Skills Proficiency αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ ως ισότιμο με τα άλλα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τις βασικές του δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης του. Επιπλέον αυτού όμως, αποδεικνύει γνώσεις και δεξιότητες επιπέδου Proficiency σύμφωνα με το επικυρωμένο από το University of Cambridge International Examinations Syllabus.

Είναι γνωστό ότι στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα, οι γνώσεις βασικών δεξιοτήτων αποτελούν ξεπερασμένο προσόν, αφού καλύπτουν μόνο ένα μέρος των λειτουργιών των σύγχρονων προγραμμάτων. Το πιστοποιητικό IT Skills Proficiency φέρει το κύρος την αξιοπιστία και τα υψηλά Standard του επιπέδου Proficiency του Cambridge.

Αποδεικνύει στον κάθε εργοδότη, ότι ο κάτοχος του, ως υποψήφιος εργαζόμενος, διαθέτει προηγμένες γνώσεις πληροφορικής και καλύπτει άμεσες και ουσιαστικές ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης. Το γεγονός αυτό, καθιστά το IT Skills Proficiency το ανταγωνιστικότερο πιστοποιητικό πληροφορικής, διότι καλύπτει όλους τους χώρους εξεύρεσης εργασίας (Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα) με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται κάποιος να δαπανήσει επιπλέον χρήματα για την απόκτηση δύο πιστοποιητικών.

Με εκτίμηση Vellum Global Educational Services.

.