ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

8 Φεβρουαρίου 2010

http://www.kteo-gr.gr/logo.jpgΑ.Π./ΕΞ/Γ.Π. 1059 Αθήνα, 08/02/2010

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ», το οποίο εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, επί της Λ. Αθηνών αριθμός 107 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Π Ρ Ο Σ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

1) Τον κ. Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

2) Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

3) Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

4) Την κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

5) Την κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής· και

6) Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Σε συνέχεια του νομίμως κατατεθέντος την 15-04-2009 ενώπιον Σας από 14-04- 2009 Υπομνήματος, το οποίο κατατέθηκε και προς τους αξιότιμους κ.κ. Υπουργούς και Υφυπουργούς, προς τους οποίους κοινοποιούνταν το ανωτέρω Υπόμνημα με αρ. πρωτ. Γραφείου Υφυπουργού ΥΜΕ: 746/15-04-2009,

αρ. πρωτ. ΥΠΕΣ-Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: 18418/15-04-2009,

αρ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού ΥΠΑΝ: 3904/15-04-2009,

αρ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού ΥΠΟΙΚ 4307/15-04-2009,

Γραφείου Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ 593/15.04.2009, και το οποίο υπογραφόταν από εταιρείες, οι οποίες συμμετείχαν στις διαδικασίες ίδρυσης του Σωματείου μας και οι οποίες αποτελούν και σήμερα μέλη του  Σωματείου μας, και στο οποίο προσχώρησαν επιπλέον είκοσι μία εταιρίες όπως προκύπτει και από τα κατατεθειμένα ενώπιον Σας έγγραφα (αρ. πρωτ. 3332 έως 3352/07-08-2009), σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο μας κατέθεσε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών την από 03/02/2010 και με ΑΒΜ Δ 2010/579 Αναφορά – Καταγγελία αυτού (του Σωματείου μας) κατά παντός κατά νόμον υπευθύνου, αναφορικά με την λειτουργία των Δημοσίων ΚΤΕΟ χωρίς την απαιτούμενη εκ του νόμου διαπίστευση και παρά το γεγονός ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 37 § 4 του ν. 2963/2001 σχετική προθεσμία για την συμμόρφωση των Δημόσιων ΚΤΕΟ προς την υποχρέωση διαπίστευσης κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 έχει λήξει ήδη από την 31-12-2008. Επίσης, σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν πρωτ. 1401/08-12-2009 επιστολής του Προέδρου της ΕΝΑΕ κ. Δράκου, καθώς και του από 11-12-2009 δελτίου τύπου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και από τη θέση ευθύνης του φορέα μας, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε γενικότερα αναφορικά με τις θέσεις μας, ώστε να λάβετε υπόψιν τη θέση του Σωματείου μας στα ακόλουθα ζητήματα, και ειδικότερα:

α) στο ζήτημα των σοβαρότατων προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζει ο Θεσμός του τεχνικού ελέγχου οχημάτων στην χώρα μας έως σήμερα· και την διατήρηση μιας παράνομης κατάστασης η οποία προσβάλλει ευθέως το έννομο αγαθό της ασφάλειας των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, τα δημόσια οικονομικά της χώρας και εκθέτει την πολιτεία.

β) στο ζήτημα της έκδηλης ανεπάρκειας των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών των συναρμόδιων εμπλεκόμενων Υπουργείων να προχωρήσουν στον ουσιαστικό και αποτελεσματικό έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου στα ΚΤΕΟ και του Κ.Ο.Κ στους ελληνικούς δρόμους· και

γ) στο ζήτημα των σοβαρότατων επιπτώσεων και του υψηλού κόστους που συνεπάγονται οι σχετικές ελλείψεις και παραβάσεις για το δημόσιο συμφέρον.

Α. Τραγική ανομοιομορφία στα παραγόμενα αποτελέσματα τεχνικών ελέγχων οχημάτων της χώρας, και ελλειμματική εποπτεία και έλεγχος των ΚΤΕΟ. Βασική αιτία στρέβλωσης είναι η παράτυπη και μη νόμιμη πλέον λειτουργία των Δημόσιων ΚΤΕΟ. Η κατάσταση, η οποία επικρατεί στον κλάδο μας αναφορικά με την λειτουργία των Δημόσιων ΚΤΕΟ σήμερα πρέπει να χαρακτηρισθεί κατά την εκτίμησή μας ως επικίνδυνη, καθώς πλήττει ευθέως και κατάφωρα τόσο την οδική ασφάλεια όσο και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα θίγει το κύρος και την αξιοπιστία συνολικά του Θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων, την οποία ο νόμος επιδιώκει να θωρακίσει και να αναδείξει μέσω των προϋποθέσεων ποιότητας και ασφάλειας, τις οποίες επιχειρεί – τουλάχιστον θεωρητικά  να εισαγάγει.

Πράγματι, στον ν. 2963/2001 προβλέπεται ρητά η υποχρέωση διαπίστευσης τόσο των Ιδιωτικών όσο και των Δημόσιων ΚΤΕΟ σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/EC 17020:

για τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, η εν λόγω διαπίστευση αποτελεί εξ αρχής προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας λειτουργίας, ενώ για τα ήδη λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ είχε τεθεί ως καταληκτική ημερομηνία, εντός της οποίας όφειλαν να διαπιστευθούν όλα τα Δημόσια ΚΤΕΟ, η 23-11-2002, προθεσμία η οποία κατόπιν τεσσάρων (4) συνεχών παρατάσεων εκ μέρους της Πολιτείας, έληξε τελικώς την 31.12.2008.

Η υποχρέωση διαπίστευσης αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την λειτουργία τόσο των Δημοσίων όσο και των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, και αυτό λόγω των προφανών και σημαντικότατων πλεονεκτημάτων, που συνοδεύουν την εφαρμογή του οικείου μέτρου. Ειδικότερα, με την θέσπιση της διαπίστευσης θεσμοθετείται ένας μηχανισμός διασφάλισης τόσο της ποιότητας των παρεχόμενων εκ μέρους των ΚΤΕΟ υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων, όσο και της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και του αδιάβλητου των αποτελεσμάτων, τα οποία εξάγονται μέσω του τεχνικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να ενδυναμώνεται και να καθιερώνεται ο θεσμός των ΚΤΕΟ στην κοινή συνείδηση, και κατ’ επέκταση να διασφαλίζονται και να πολλαπλασιάζονται τα αδιαμφισβήτητα οφέλη, τα οποία απορρέουν από την ορθή λειτουργία του Θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων, και τα οποία προφανέστατα αφορούν άμεσα τόσο την δημόσια ασφάλεια και υγεία όσο και την προστασία του περιβάλλοντος .

Παρά τα ανωτέρω προφανέστατα οφέλη, τα οποία προκύπτουν από την καθιέρωση της υποχρέωσης διαπίστευσης των ΚΤΕΟ και τα οποία αφορούν άμεσα όχι μόνο τους κατόχους και οδηγούς αυτοκινήτων αλλά το κοινωνικό σύνολο εν γένει και το δημόσιο συμφέρον, τα Δημόσια ΚΤΕΟ, για την σύννομη λειτουργία των οποίων υπεύθυνες είναι οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, δεν επέτυχαν να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους και να διαπιστευτούν κατά τα οριζόμενα στον νόμο, παρά το γεγονός ότι η οικεία τελική προθεσμία διαπίστευσης (κατόπιν τεσσάρων παρατάσεων από την αρχικά προβλεπόμενη την 23-11-2002) έχει λήξει ήδη από την 31-12-2008, δηλαδή για χρονικό διάστημα, το οποίο πλέον υπερβαίνει το ένα έτος.

Αντί δε να υφίσταται η αναμενόμενη επιδίωξη των Δημοσίων ΚΤΕΟ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις οποίες αυτά υπάγονται, να υλοποιηθεί η υποχρέωση για διαπίστευση, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου και τα ΚΤΕΟ να επιτελέσουν τον σημαντικότατο ρόλο, που τους έχει ανατεθεί από την Πολιτεία για την προστασία της υγείας και της ζωής των χρηστών του οδικού δικτύου, και για την προστασία του πανταχόθεν πληττόμενου περιβάλλοντος, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, μέσω της Ε.Ν.Α.Ε., δηλαδή μέσω του κύριου αντιπροσωπευτικού οργάνου τους, ζητούν από την Πολιτεία την κατάργηση του θεσμού της διαπίστευσης, και την αντικατάστασή του από την πολύ λιγότερο απαιτητική και αποτελεσματική διαδικασία της «πιστοποίησης», προφανώς προς χάριν εξυπηρέτησης της χρόνιας απραξίας και της ισχύουσας κατάστασης και επικίνδυνης τεχνικής ανεπάρκειας όλων των Δημοσίων ΚΤΕΟ έως σήμερα.

Σε μία χώρα όμως, όπως η χώρα μας, όπου η απουσία αυστηρών ελεγκτικών μηχανισμών ενισχύει και εδραιώνει την πεποίθηση του κοινωνικού συνόλου ότι είναι δυνατή η χωρίς συνέπειες τήρηση του νόμου και η έκπτωση ως προς την τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τυχόν υποβάθμιση μέσω αντικατάστασης του ισχύοντος αυστηρού και αντικειμενικού μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας και της αμεροληψίας των ΚΤΕΟ, όπως είναι η Διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ., από τις πολύ λιγότερο απαιτητικές και αποτελεσματικές διαδικασίες της «πιστοποίησης», ως δραματική συνέπεια θα έχει όχι μόνο την μη επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά αντίθετα την εξακολούθηση της επικίνδυνης στρέβλωσης του θεσμού και του αθέμιτου ανταγωνισμού από την Πολιτεία εις βάρος των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τα οποία τηρούν κανονικά και αδιαλείπτως τις εξαιρετικά πολυδάπανες, πλην όμως αναγκαίες, και διαρκείς υποχρεώσεις τους για διαπίστευση.

Μια τέτοια πιθανή εξέλιξη εν τέλει θα οδηγήσει στην εν τοις πράγμασι ακύρωση του ίδιου του Θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων· ενός Θεσμού μάλιστα, ο οποίος, παρά την τεράστια σπουδαιότητά του, δεν έχει κατορθώσει ακόμη και έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες εφαρμογής του να εδραιωθεί στην κοινή συνείδηση ως αναγκαίος και χρήσιμος, κυρίως λόγω των μεγάλων δεινών, που ταλανίζουν τα Δημόσια ΚΤΕΟ και της ανοχής της Πολιτείας στο επικίνδυνο και θανατηφόρο αυτό γεγονός.

Τις ίδιες συνέπειες εξάλλου θα έχει και η χορήγηση εκ νέου παράτασης για την διαπίστευση των Δημοσίων ΚΤΕΟ σύμφωνα με τον νόμο, δεδομένου ότι μία τέτοια παράταση θα καταλήξει: α) στην εκ νέου νομοθετική επικύρωση της ήδη υφιστάμενης ανισότητας μεταξύ Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, η οποία διατρέχει τον χώρο των ΚΤΕΟ ήδη από την ίδρυση και λειτουργία των πρώτων Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και μέχρι σήμερα, και δη αδικώντας κατάφωρα την ιδιωτική πρωτοβουλία στα ΚΤΕΟ και θέτοντας σε κίνδυνο τις υψηλότατες επενδύσεις, οι οποίες έχουν γίνει στον συγκεκριμένο χώρο·

και β) στην χορήγηση άλλης μίας περιόδου χάριτος στην ήδη παράνομη και μη αποτελεσματική λειτουργία των Δημόσιων ΚΤΕΟ, στο τέλος της οποίας ουδόλως δύναται να διασφαλισθεί ότι θα έχει επιτευχθεί η αναγκαία για την ορθή λειτουργία του Θεσμού διαπίστευση.

Β. Αδυναμία ελέγχων από τους αρμόδιους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς 5 Μεγάλο και σοβαρό πλήγμα για τον Θεσμό του τεχνικού ελέγχου οχημάτων αποτελεί το τραγικά υψηλό ποσοστό αποχής των ιδιοκτητών οχημάτων από τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων τους, το οποίο σε ορισμένες περιοχές υπολογίζεται σε ποσοστό άνω του 50% των «υπόχρεων» προς τεχνικό έλεγχο οχημάτων.

Υπολογίζεται ότι σήμερα κυκλοφορούν 2,3 εκατομμύρια οχήματα άνευ ισχύοντος δελτίου ΚΤΕΟ και αντίστοιχα Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων πανελλαδικά.

Οι τάσεις δε είναι συνεχώς αυξητικές, ενώ η ελλιπής αστυνόμευση από την Τροχαία είναι έκδηλη και διαχρονική, όπως προκύπτει και από τα επίσημα στατιστικά αποτελέσματα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τις παραβάσεις ΚΤΕΟ. Η αδυναμία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να προβούν στον ουσιαστικό έλεγχο όλων των ΚΤΕΟ είναι επίσης έκδηλη, αναποτελεσματική και δυστυχώς χρόνια.

Τα στατιστικά αποτελέσματα των ΚΤΕΟ όλης της χώρας παρουσιάζουν πλήρη ανομοιομορφία, με αποτέλεσμα σήμερα τα ποσοστά σοβαρών ελλείψεων που διαπιστώνονται από τα ΚΤΕΟ όλης της χώρας στα ελεγχόμενα οχήματα (με βάση τα στατιστικά του ΥΜΕ για το 2008), να κυμαίνονται από 0,05% έως και 30%. Από αυτό και μόνο προκύπτει ξεκάθαρα η αδυναμία της Πολιτείας να οργανώσει και ελέγξει αποτελεσματικά την εφαρμογή του νόμου.

Η αναποτελεσματικότητα αυτή του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υποδαυλίζει την παραβατική συμπεριφορά των Δημόσιων ΚΤΕΟ και παράλληλα και άλλων συντεχνιακών κυκλωμάτων έμμεσα και άμεσα εμπλεκόμενων όπως, ανειδίκευτων και επιπόλαιων προμηθευτών εξοπλισμού των ΚΤΕΟ, και τον αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, με αποτέλεσμα, και σε συνάρτηση και με την αναποτελεσματική αστυνόμευση της κυκλοφορίας οχημάτων από την Τροχαία, να δημιουργείται ένα εκρηκτικό αδιέξοδο λειτουργίας και επιβίωσης για όλους τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους των 125 σήμερα λειτουργούντων ιδιωτικών ΚΤΕΟ της χώρας. Γ. Δυσμενείς επιπτώσεις για την χώρα και το κοινωνικό σύνολο

Οι παραπάνω αδιαμφισβήτητες διαπιστώσεις δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για το κοινωνικό σύνολο με τεράστιες κοινωνικές και πλέον και οικονομικές επιπτώσεις για την χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι, σε οικονομικό επίπεδο και μόνο, από τα ανέλεγκτα οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα προκαλείται στην Πολιτεία οικονομική ζημία από ανείσπρακτα ποσά στο πλαίσιο του τεχνικού ελέγχου οχημάτων από τα ΚΤΕΟ, όπως από παράβολα δημοσίου, κόστη τεχνικών ελέγχων, ΦΠΑ 19%, και δη επιπλέον των ποσών, τα οποία εισπράττονται υπέρ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και από την φορολογία εισοδήματος.

Τα ανωτέρω ανείσπρακτα ποσά υπολογίζεται ότι ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 220 εκ. € περίπου, εκ των οποίων τα 140 εκ. € περίπου  θα αποτελούσαν καθαρό και άμεσα εισπραττόμενο έσοδο υπέρ Δημοσίου.

Σε κάθε περίπτωση, ανεκτίμητο παραμένει το βασικότερο και μεγαλύτερο κόστος, της απώλειας ανθρώπινων ζωών στους ελληνικούς δρόμους καθημερινά και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος λόγω ελλιπούς συντήρησης και ελέγχου των οχημάτων, τα οποία κυκλοφορούν στο ελληνικό οδικό δίκτυο.

Ο ρόλος των ΚΤΕΟ είναι πολύ σοβαρός και κρίσιμος για την προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση υψηλού επιπέδου διαβίωσης των πολιτών, αποτελεί δε σημαντικό λειτούργημα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους, και πρωτίστως από την ίδια την Πολιτεία.

Τα σοβαρά ελλείμματα στην οργάνωση και λειτουργία όλων των Δημοσίων ΚΤΕΟ και του ελλειμματικού ελέγχου που ασκείται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της πολιτείας, συνιστούν ευθεία παράβαση βασικών κανόνων αναφορικά με την αδιάβλητη και αξιόπιστη λειτουργία αυτών, ακυρώνοντας στην πράξη την αξιοπιστία των εκδιδόμενων δελτίων τεχνικού ελέγχου οχημάτων, και δημιουργώντας επικίνδυνες παρενέργειες και κενά στην εφαρμογή των νόμων της Χώρας.

Παράλληλα, ακυρώνεται και κάθε μελλοντική προοπτική ή εθνικός στόχος για μείωση των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα στους ελληνικούς δρόμους, για πράσινη διαχείριση των εκπεμπόμενων ρύπων των οχημάτων, για την προώθηση και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αμεροληψίας των ΚΤΕΟ, για την πάταξη της διαφθοράς, καθώς και για την ορθή εφαρμογή του νέου πεδίου τεχνικών ελέγχων μοτοσικλετών, που αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσει.

Το γενικότερο κόστος οδικής (αν)ασφάλειας στην χώρα μας είναι τεράστιο και δυστυχώς ανεκτίμητο, ιδίως όσον αφορά στην απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Η σωστή και πλήρης εκπαίδευση των πολιτών μέσα από τα ΚΤΕΟ στα ζητήματα που προάγουν την οδική ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοπιστία και αμεροληψία των ΚΤΕΟ, είναι υποχρέωση και δικαίωμα όλων μας και επιβάλλεται να υποστηρίζεται και να ενισχύεται διαρκώς από την Πολιτεία με τεκμηριωμένες αποφάσεις και αποτελεσματικές δράσεις.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ο Σύνδεσμος μας παίρνει ξεκάθαρη θέση: Α) υπέρ της διατήρησης και της περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου της διαπίστευσης των ΚΤΕΟ από το Ε.ΣΥ.Δ και κατά της αντικατάστασης της διαπίστευσης από την υποδεέστερη διαδικασία «πιστοποίησης», καθώς και κατά της εκ νέου χορήγησης παράτασης για την διαπίστευση των Δημόσιων ΚΤΕΟ.

Και τούτο διότι, διαφορετική εκδοχή  θα συμβάλλει αποκλειστικά και μόνο στην διατήρηση της παραπάνω περιγραφείσας νοσηρής κατάστασης στον χώρο των Δημόσιων ΚΤΕΟ, προς βλάβη της οδικής ασφάλειας, της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και του υγιούς ανταγωνισμού στον χώρο των ΚΤΕΟ, με αποτέλεσμα να πλήττεται ευθέως και να υποβαθμίζεται ο ίδιος ο Θεσμός του τεχνικού ελέγχου οχημάτων και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτόν·

Β) υπέρ της άμεσης κινητοποίησης της Τροχαίας με αποτελεσματική αστυνόμευση της παράνομης βάσει του Κ.Ο.Κ. κυκλοφορίας οχημάτων λόγω ελλείψεων αναφορικά με τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ & την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων·

Γ) υπέρ της άμεσης σύνδεσης των δελτίων ΚΤΕΟ με την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων·

Δ) υπέρ της άμεσης ενίσχυσης των ρόλων όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών των συναρμόδιων υπουργείων και κυρίως του Ε.ΣΥ.Δ.· και

Ε) υπέρ της απαρέγκλιτης εφαρμογής του ισχύοντος νόμου Ν.2963/2001 από όλα τα ΚΤΕΟ της χώρας, Δημόσια & Ιδιωτικά.

Το Σωματείο μας, το οποίο δραστηριοποιείται και μάχεται ενεργά προς τον σκοπό της διαφύλαξης και της ανάδειξης του σημαντικότατου ρόλου, τον οποίο διαδραματίζει η ορθή εφαρμογή του Θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για το σύνολο της κοινωνίας, είναι διατεθειμένο να σας παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή, γνώση για την αντιμετώπιση των χρόνιων και δυσμενών φαινομένων και διαρκή συνεργασία, η οποία θα αποσκοπεί όχι στην επιχειρούμενη υπό τις παρούσες συνθήκες υποβάθμιση και απαξίωση του Θεσμού, αλλά αποκλειστικώς και μόνο στην διασφάλιση και ενδυνάμωση του Θεσμού του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στη χώρα μας.

Με εκτίμηση,

Για το Σωματείο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ»

Κωνσταντίνος Βήκας

Πρόεδρος Δ.Σ.

.