εργολάβοι τα Δημοτικά κοιμητήρια.Συκεών

18 Μαΐου 2017

ρεπορτάζ του Νίκου Βάνη………….  Ο Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων που ισχύει σήμερα, αποτρέ- πει την ταφή νεκρών, εκτός αυτών που είναι δημότες και κάτοικοι της Δ.Ε. Πεύκων (ο κάτοικος αποδεικνύεται με διετή κατοίκιση στη Δ.Ε. Πεύκων). Ο κανονισμός, επίσης, προβλέπει κόστος ταφής νεκρών που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, το ποσό των 2.100,00 € για παραμονή 4 ετών, ενώ αντίστοιχα το κανονικό κόστος είναι 357,00 € μετά από έγκριση. Ο λόγος ισχύος του παραπάνω άρθρου του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων, είναι να υπάρχει χώρος για την ταφή των συγγενών των κατοίκων της περιοχής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του ενιαίου Δήμου Νεάπολης-Συκεών, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα συζητηθεί και θα παρθεί απόφα- ση για τη λειτουργία των κοιμητηρίων της Δ.Ε. Πεύκων. Για την εύρυθμη λειτουργία των κοιμητηρίων, ξεκινά αμέσως μετά τα  η ανακομιδή των νεκρών που έχουν ταφεί έως και το 2006. Τα οστά των κοιμωμένων θα τοποθετηθούν στο οστεοφυλάκιο ή στο χωνευτήρι, ανάλογα με την επιθυμία των συγγενών. Στο κενό χώρο θα δημιουργηθούν 270 νέες θέσεις ενταφιασμών και διαμόρφωση χώρου. Για το λόγο αυτό,

παρακαλούμε τους συγγενείς των αποβιωσάντων έως και το 2006, που δεν έχουν έλθει ακόμα σε συνεννόηση  Πολίτες κατήγγειλαν ότι στο ∆ήµο Πεύκης Νεάπολης-Συκεών υπάρχει διαφοροποίηση στις χρεώσεις τέλους ενταφιασµού µεταξύ δηµοτών και µη δηµοτών. Συγκεκριµένα, για τον ενταφιασµό συγγενικού τους προσώπου που δεν ήταν δηµότης, τους ζητήθηκε η καταβολή χρηµατικού ποσού µεγαλύτερου από το χρηµατικό ποσό που καταβάλλουν ετησίως οι οικογένειες δηµοτών. Ο Συνήγορος του Πολίτη µε έγγραφό του προς το δήµο και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης ζήτησε την επανεξέταση της επιβολής του τέλους ενταφιασµού και την έκδοση νέας απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου ώστε να εξαλειφθούν οι όποιες διαφοροποιήσεις καθώς παραβιάζουν την αρχή της ισότητας και συνιστούν διάκριση µεταξύ δηµοτών και µη δηµοτών. Ο δήµος ανταποκρίθηκε θετικά στην παρέµβαση του Συνηγόρου και το δηµοτικό συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα τον καθορισµό ενιαίου τέλους για κάθε ταφή δηµότη ή µη δηµότη, κατοίκου ή µη, του δήµου

Λειτουργία κοιμητηρίων, απόδοση τιμής στο πρόσωπο των νεκρών και ύψος τελών ταφής Ειδική Έκθεση εξέδωσε ο Συνήγορος του Πολίτη για τη λειτουργία των κοιμητηρίων, την απόδοση τιμής στο πρόσωπο των νεκρών και το ύψος των τελών ταφής Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) δημοσιοποιεί σήμερα στην ιστοσελίδα του (w ww. s ynigoros. gr ) Ειδική Έκθεση που εκπόνησε και έχει αποστείλει στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Πρωθυπουργό και στα συναρμόδια Υπουργεία σχετικά με την επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των ανά την Ελλάδα κοιμητηριών, ρυθμίσεων που ανατρέχουν στον προ πολλού παρωχημένο α.ν. 582/1968. Η εν λόγω Ειδική Έκθεση αξιοποιεί την εμπειρία του ΣτΠ από τη διερεύνηση δεκάδων σχετικών αναφορών και παρουσιάζει συνοπτικά τα σημαντικότερα προβλήματα διαχείρισης και λειτουργίας των κοιμητηρίων αλλά και γενικότερα ζητήματα μεταχείρισης των σορών νεκρών, που έχουν αναδείξει με τις αναφορές τους οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Ταυτόχρονα, η Έκθεση υποδεικνύει κατά περίπτωση τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιβεβλημένη ρυθμιστική παρέμβαση είτε σε επίπεδο κανονισμού κοιμητηρίων είτε σε αυτό της κεντρικής διοίκησης ή και αυτό του νόμου. Τα πιεστικά προβλήματα, που διαπιστώθηκαν, εστιάζονται ιδίως : α) στη δραματική έλλειψη επαρκούς για τις τρέχουσες ανάγκες ταφής χώρου των υφισταμένων εντός αστικών κέντρων κοιμητηρίων, η οποία οδηγεί εκ των πραγμάτων στη παράκαμψη κειμένων διατάξεων. β) στην έλλειψη ευελιξίας των υφισταμένων θεσμών και πρακτικών ταφής, προκειμένης της απόδοσης τιμής προς τον νεκρό με τρόπο εναρμονιζόμενο με τις ιδιαίτερες κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις του ιδίου ή/και των οικείων του (λ.χ. αποτέφρωση, εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης και φύλαξης των οστών), γ) στην ασαφή ή επιλεκτική τήρηση από τις δημοτικές αρχές των κανόνων λειτουργίας των κοιμητηρίων (λ.χ. σεβασμός δικαιωμάτων χρήσης οικογενειακού τάφου, διαδικασίες ανακομιδής), δ) στην γενικότερη έλλειψη ανταπόκρισης των υφισταμένων κανονισμών λειτουργίας των κοιμητηρίων στα σημερινά

δημογραφικά δεδομένα και κοινωνικές ανάγκες, ε) στην παράκαμψη της αρχής της ισότητας μεταξύ των πολιτών ή και των μονίμων κατοίκων του ιδίου Δήμου αλλά και της αρχής της αναλογικότητας της οικονομικής επιβάρυνσης με βάση το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας (ανταποδοτικότητα), στο πλαίσιο του προσδιορισμού, από την κατά τόπο αρμόδια δημοτική αρχή, του ύψους των τελών δικαιώματος χρήσης τάφου. στ) στη σοβαρότατη παράλειψη τήρησης των τύπων σεβασμού, κατά τη σχετική διαδικασία ταφής, προς το πρόσωπο των νεκρών βρεφών. Εν όψει της σοβαρότητας του τελευταίου αυτού θέματος ο ΣτΠ. προχώρησε στη σύνταξη ιδιαίτερου πορισματικού εγγράφου το οποίο δημοσιεύεται ταυτοχρόνως με το παρόν.

.