«Σκάνδαλο η απόφαση».Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ που ακυρώνει Επιβολή προστίμου 98.000 ευρώ είναι το τελικό στο Δήμο Άργους για την μόλυνση Ορεστικού Αλιάκμονα

19 Μάϊου 2017

ΘΕΜΑ: Εξέταση της προσφυγής του ΟΤΑ Α΄ βαθµού µε την επωνυµία «∆ήµος Άργους Ορεστικού», που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, κατά της µε αριθµ. πρωτ. 13736/215/26-1-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, περί επιβολής συνολικού προστίµου 98.800 €. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη : 1. Την από 13-2-2017 προσφυγή του ΟΤΑ Α΄ βαθµού µε την επωνυµία «∆ήµος Άργους Ορεστικού», που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, κατά της µε αριθµ. πρωτ. 13736/215/26-1-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, που κατατέθηκε στην Υπηρεσία µας στις 14-2-2017 και µε την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της προσβαλλόµενης απόφασης, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν. 2. Την προαναφερθείσα – προσβαλλόµενη απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, µε την οποία επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα ∆ήµο πρόστιµο ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (98.800) ευρώ, για ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων στο ποταµό Αλιάκµονα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 περ. 27, 2, 3 παρ. 3 περ. γ, 6 παρ. 1 περ. iii, 94 παρ 1 περ. 25 και 26, 214, 215, 227, 238 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α’) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α’) «Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις 2 θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 5. Το Ν.3199/03 (ΦΕΚ 280/Α΄) µε θέµα: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 6. Τις διατάξεις

του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α΄) «∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 7. Τις διατάξεις του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/13.02.2012 τεύχος Α’) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 8. Το Ν. 4258/14 (ΦΕΚ 94/ Α΄) «∆ιαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και της ΠΥΣ 4/6-2-2015. 10. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.» 11. Την ΚΥΑ 59388/3363/1988 (ΦΕΚ 638Β’) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του άρθρ.30 του ν.1650/1986». 12. Την υπ’ αριθµ. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/11 (ΦΕΚ 2516/Β΄) µε θέµα: «Μέτρα και όροι Τροποποίηση του Π.∆. 148/2009, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/31 και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006». 13. Τη µε αριθµό 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β΄) Υ.Α. µε θέµα: «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)» όπως αυτή τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. 14. Τη µε αρ. οικ. 552/84 (ΦΕΚ 115/Β΄) ∆ιανοµαρχιακή Απόφαση µε θέµα: «Καθορισµός ανωτέρας τάξης χρήσης των νερών του ποταµού Αλιάκµονα». 15. Τις αριθµ. 60/30-12-2010 και 15/2-2-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, αναφορικά µε τον έλεγχο νοµιµότητας 3 πράξεων ΟΤΑ και αναζήτησης πειθαρχικής ευθύνης αιρετών µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. 16. Τα αριθ. οικ.25250/23-2-2017, 25220/23-2-2017 και 38809/21-3-2017 έγγραφα του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Κοζάνης, µε τα οποία ζητήθηκαν στοιχεία και απόψεις για την ασκηθείσα προσφυγή αντίστοιχα από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, το ∆ήµο Άργους Ορεστικού και τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού ∆υτικής Μακεδονίας του φορέα µας. 17. Τα µε αριθµ πρωτ. 37364/562/15-3-2017, 2199/9-3-2017 και 46386/4-4-2017 έγγραφα αντίστοιχα του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, του ∆ήµου Άργους Ορεστικού και της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού ∆υτικής Μακεδονίας του φορέα µας, µε τα οποία διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία µας τα ζητηθέντα στοιχεία και οι απόψεις για την προσφυγή. 18. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/2010, ορίζεται ότι οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει, µε ειδική διοικητική προσφυγή, τις αποφάσεις των συλλογικών και µονοµελών οργάνων των δήµων, των Περιφερειών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσµων αυτών για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, ο δε Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Επειδή, όπως έχει ήδη νοµολογηθεί, παρά τη γραµµατική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, η δίµηνη προθεσµία για την εξέταση της προσφυγής αρχίζει από την περιέλευση στη διοίκηση πλήρους φακέλου της προς έλεγχο πράξεως. Και τούτο διότι στην περίπτωση που λείπουν κάποια στοιχεία ή οι απόψεις των άµεσα ενδιαφεροµένων και ζητηθεί ή αποστολή ή η συµπλήρωσή τους, η αποκλειστική αυτή προθεσµία αρχίζει από την περιέλευση αυτών, εφόσον έκτοτε είναι δυνατόν να διαµορφωθεί ολοκληρωµένη κρίση για τη νοµιµότητα ή µη της πράξης (ΣτΕ 2242/08, 2115/09, 1530/06, 637/02, 2484/01, Π. Ζυγούρη ερµην. Ν. 3852/10 τόµ. Β΄ σελ. 43), ο δε πλήρης φάκελος περιήλθε στην Υπηρεσία µας στις 4-4-2017. Επειδή η προσφυγή ασκήθηκε εµπρόθεσµα και µέσα στην προβλεπόµενη από το νόµο αποκλειστική προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερών, από τότε που επιδόθηκε στον προσφεύγοντα η προσβαλλόµενη απόφαση, ήτοι στις 31-1-2017, όπως προκύπτει από το αποσταλέν αποδεικτικό επίδοσης, η δε προσφυγή πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία µας στις 14- 2-2017 και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 20309/14-2-2017. Επειδή ο προσφεύγων ∆ήµος έχει έννοµο συµφέρον στην άσκηση της προσφυγής, δεδοµένου ότι του έχει επιβληθεί συνολικό πρόστιµο ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (98.800) ευρώ, ενώ έχει ήδη εκδοθεί και η αριθµ. 18/6-2-2017 απόφαση της Οικονοµικής 4 Επιτροπής του ∆ήµου Άργους Ορεστικού για την άσκηση της υπό κρίση προσφυγής και εποµένως πρέπει αυτή να γίνει τυπικά παραδεκτή και να εξεταστεί και ουσιαστικά. Κατά της προσβαλλόµενης απόφασης παραπονείται ο προσφεύγων ∆ήµος και ζητά την ακύρωσή της για τους παρακάτω λόγους, ήτοι : 1) Η προσβαλλόµενη απόφαση έχει ελλιπή, αντιφατική και ανεπαρκή αιτιολογία, διότι, ενώ δέχεται ότι τα προσκοµιζόµενα από το ∆ήµο αποτελέσµατα των χηµικών αναλύσεων είναι εντός των αποδεκτών ορίων ως προς τις χηµικές παραµέτρους και ότι σε απόσταση χιλίων µέτρων από το σηµείο εισροής οι τιµές είναι στα νοµοθετηµένα όρια ικανοποιώντας την αριθµ. 552/1984 ∆ιανοµαρχιακή Απόφαση µε περί «Καθορισµού Ανώτερης Τάξης Χρήσεως Νερών του ποταµού Αλιάκµονα» και κυρίως το άρθρο 2 γ αυτής, όπου προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης λυµάτων µε την προϋπόθεση να διατηρεί ο αποδέκτης τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις χαρακτηριστικά, ωστόσο θεωρεί ότι ο αποδέκτης υφίσταται προσβολή. Επίσης από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο ποταµός Αλιάκµονας µετά από πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα επανέρχεται εντός των νοµοθετηµένων ορίων, ενώ οι δειγµατοληψίες και τα αποτελέσµατα δε λαµβάνουν υπόψη τη συντελούµενη επιβάρυνση του αποδέκτη από προηγούµενους οικισµούς, η οποία λειτουργεί αθροιστικά στο τελικό αποτέλεσµα, όπως αυτό περιγράφεται στις χηµικές αναλύσεις που περιλαµβάνονται στην προσβαλλόµενη και δεν αναφέρεται εάν ο αποδέκτης πριν το σηµείο της διάθεσης της πόλης του Άργους Ορεστικού είναι ήδη επιβαρυµένος από λύµατα οικισµών. 2) Παραβιάστηκε η αρχή της προηγούµενης ακρόασης του διοικουµένου πριν την επιβολή του, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 2 του Σ και στο άρθρο 6 του Ν. 2690/1999, στο στάδιο της επιµέτρησης του ποσού του προστίµου, για την οποία λαµβάνονται υπόψη η βαρύτητα και οι συνθήκες τελέσεως της παραβάσεως καθώς και οι λοιπές περιστάσεις που ασκούν επιρροή στον προσδιορισµό του ύψους του επιβλητέου προστίµου, αφού το πρόστιµο των 98.000 € επιβλήθηκε από τον Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας κατόπιν της από 6-12- 2016 εισήγησης του ΚΕΠΠΕ της ΠΕ Καστοριάς, χωρίς όµως να κληθεί εκ νέου ο ∆ήµος να εκφράσει τις απόψεις του ως προς τη νέα αυτή πρόταση του κλιµακίου, ενώ από κανένα σηµείο της προσβαλλόµενης δεν προέκυψε κατ’ εξαίρεση παράλειψη του τύπου της προηγούµενης ακρόασης για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Εποµένως θα έπρεπε να κληθεί ο προσφεύγων ∆ήµος να κληθεί εκ νέου σε ακρόαση, ώστε να παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα όχι µόνο αποδείξεως του µειωµένου βαθµού υπαιτιότητας, αλλά και επικλήσεως των εξαιρετικών περιστάσεων αποκλειουσών ενδεχοµένως και την ευθύνη του, ενόψει και της ευθύνης των λοιπών οικισµών, που κάνουν χρήση του συγκεκριµένου αποδέκτη, και λειτουργούν αθροιστικά στην τελική διαµόρφωση των αποτελεσµάτων. 3) Παραβιάστηκε η αρχή της αναλογικότητας, αφού στη συγκεκριµένη περίπτωση επιβάλλεται ένα πρόστιµο δυσανάλογο για την έκταση της προσβολής, χωρίς να δικαιολογείται τόσο από το σώµα της προσβαλλόµενης απόφασης όσο και από τα αναφερόµενα σε αυτή έγγραφα βάσει ποιων κριτηρίων επιβλήθηκε αυτό. 4) Παραβιάστηκε η αρχή της χρηστής διοίκησης και της καλής πίστης του διοικουµένου, αφού το πρόστιµο επιβάλλεται τη χρονική στιγµή, κατά την οποία ο προσφεύγων ∆ήµος, θέλοντας να επιλύσει οριστικά τη διάθεση των λυµάτων υπέβαλε η πρόταση, η οποία και έγινε οµόφωνα δεκτή από το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση του έργου «Έργα προσαγωγής και εγκατάστασης και επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) Άργους Ορεστικού» στη τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2014-2020, προσπάθεια η οποία ξεκινά από την 5 ανάληψη των καθηκόντων της νυν ∆ιοίκησης του ∆ήµου, ήτοι από το 2011, σε συνδυασµό µε τις παρεµβάσεις ουσίας, που έχουν γίνει για τον περιορισµό και την επεξεργασία των λυµάτων πριν από τη διάθεσή τους, όπως περιγράφονται στο αριθµ. 138/16-3-2016 έγγραφο του ∆ήµου, κυρίως για µια χρόνια κατάσταση, για την οποία έχει δροµολογηθεί η οριστική της επίλυση. Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. β2 και 4 του Ν3463/2006 ορίζεται ότι στην αρµοδιότητα των ∆ήµων ανήκει: «2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία, ποταµοί) και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους….4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριµµάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύµφωνα µε την κείµενη σχετική νοµοθεσία.», ενώ σύµφωνα µε το άρθρου 76 παρ. 1 ε του ιδίου νόµου ορίζεται ότι «1. Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ασκούν τις αρµοδιότητές τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των νόµων, των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν οι ίδιες, σύµφωνα µε το άρθρο 79. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη: α…….. ε. Την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και την ανάγκη προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης των περιοχών τους.» Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4042/2012 ορίζεται ότι «Η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως: α) χωρίς να δηµιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα, β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσµές, και γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσµενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.» Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 § 1 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 31 ν. 4014/2011) ορίζεται ότι: «1. Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων διαταγµάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιµο από πεντακόσια (500) µέχρι δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ. Τα εν λόγω πρόστιµα επιβάλλονται ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων εκποµπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών δεσµεύσεων. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, για την επιβολή των ανωτέρω προστίµων απαιτείται απόφαση των κάτωθι αναφεροµένων, ύστερα από εισήγηση προς αυτούς των υπηρεσιών ή/και οργάνων της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος, ανάλογα µε το ύψος των προστίµων: α) Από τον οικείο Περιφερειάρχη, εφόσον το ύψος του προστίµου ανέρχεται έως και τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. β) Από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εφόσον το ύψος του προστίµου κυµαίνεται µεταξύ 6 διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ έως και τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. γ) Από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εφόσον το ύψος του προστίµου υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ….», σύµφωνα δε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του ισχύοντος σήµερα Ν. 1650/1986 ορίζεται ότι « η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων των προηγούµενων παραγράφων αρχίζει µε τη βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται µαζί µε έγγραφη κλήτευση προς το παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του µέσα σε 5 ηµέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσµία µπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου, για πέντε (5) ηµέρες.» Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 και 4 του ισχύοντος σήµερα νόµου 1650/1986 ορίζεται αντίστοιχα ότι ως ρύπανση νοείται η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων µορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια, που µπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισµούς και στα οικοσυστήµατα ή υλικές ζηµίες και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυµητές χρήσεις του, ενώ ως υποβάθµιση νοείται η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης µεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωή και στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά και στις αισθητικές αξίες. Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.1 της Κ.Υ.Α. 59388/3363/1988 ορίζεται ότι :«Η διαπίστωση της πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή της παράβασης των διατάξεων του Ν.1650/1986 ή των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων δ/των, υπουργικών αποφάσεων ή νοµαρχιακών αποφάσεων γίνεται µε αυτοψία που διενεργούν είτε η κατά το άρθ. 6 παρ.1 του νοµ.1650/86 υπηρεσία, είτε η κατά την παρ.2 του ίδιου άρθρου αρχή είτε τέλος τα κατά το άρθρ.26 του ίδιου νόµου Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος. Μετά τη διενέργεια της αυτοψίας συντάσσεται επί τόπου σχετική έκθεση. Σ’ αυτήν αναφέρονται όλα τα αναγκαία για τον καθορισµό της ταυτότητας της συγκεκριµένης παράβασης στοιχεία και ιδίως το είδος της παράβασης, η χρονολογία διαπίστωσής της και ο φορέας (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που ευθύνεται γι’ αυτή. Ειδικότερα προκειµένου για ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος, η έκταση και οι άµεσες τουλάχιστον επιπτώσεις του, ο χρόνος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και κάθε άλλη διαθέσιµη και χρήσιµη πληροφορία. Η έκθεση αυτή υπογράφεται από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που διενεργούν την αυτοψία και αποτελεί βεβαίωση της παράβασης. Η έκθεση αυτή µε την κατά το άρθρ. 30 παρ.1 του Νοµ.1650/1986 εισήγηση για επιβολή, ως διοικητικής κύρωσης, προστίµου στην συγκεκριµένη παράβαση, διαβιβάζεται στον αρµόδιο νοµάρχη. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 3 εδ. β της ανωτέρω ΚΥΑ, ορίζεται ότι στην έκθεση περιλαµβάνεται κλήση προς τον παραβάτη να υποβάλλει τις απόψεις του προφορικά µε αυτοπρόσωπη εµφάνιση ή εγγράφως µε σύνταξη και υποβολή υποµνήµατος, µέσα στις προθεσµίες που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό στο άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. 1650/1986, ο δε παραβάτης κατά την υποβολή των απόψεών του έχει την ευχέρεια να προσκοµίσει κάθε στοιχείο που µπορεί να ανατρέψει την σε βάρος του έκθεση, σε περίπτωση όµως που ισχυρισµοί του είναι αβάσιµοι, αναληθείς και ανεπαρκείς, ο οικείος 7 νοµάρχης …..µε αιτιολογηµένη απόφασή του επιβάλει το προβλεπόµενο κατά περίπτωση από τις διατάξεις του άρθρ. 30 παρ.1 του Νοµ.1650/1986 πρόστιµο. Επειδή από την προσφυγή, την προσβαλλόµενη απόφαση και τη σχετική αλληλογραφία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Μετά από καταγγελία πολιτών που δηµοσιεύτηκε στον Τοπικό Τύπο Καστοριάς, αναφορικά µε τη µη ενδεδειγµένη διαχείριση των υγρών αποβλήτων του ∆ήµου Ορεστικού, που προέρχονται από τον οµώνυµο οικισµό, που συντελούσε στη ρύπανση του ποταµού Αλιάκµονα, τα µέλη του αρµόδιου ΚΕΠΠΕ της ΠΕ Καστοριάς διενήργησαν αυτοψία σε τρεις περιοχές του ανωτέρω οικισµού, όπου, όπως προκύπτει από το µε ηµεροµηνία 8-9-2015 πρακτικό του, διαπιστώθηκαν τα εξής: α) Στην περιοχή του κεντρικού αντλιοστασίου του ∆∆ Άργους Ορεστικού, πλησίον του ποταµού Αλιάκµονα, το εν λόγω αντλιοστάσιο, µέσω του οποίου τα λύµατα του ∆∆ Άργους Ορεστικού θα έπρεπε να µεταφέρονται προς επεξεργασία στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού της ∆ΕΥΑ Καστοριάς, ήταν εκτός λειτουργίας, µε αποτέλεσµα να οδηγούνται τα λύµατα στον αγωγό υπερχείλισης της εγκατάστασης και µέσω αυτού να καταλήγουν ανεπεξέργαστα στον προαναφερόµενο ποταµό, β) Στην περιοχή πλησίον του νεκροταφείου του οικισµού υπήρχε ρέµα, το οποίο, σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις του εκπροσώπου του ∆ήµου, είχε διευθετηθεί για να παραλαµβάνει και να µεταφέρει στον ποταµό Αλιάκµονα τµήµα της απορροής οµβρίων υδάτων του οικισµού, καθώς και τµήµα των νερών που απορρέουν από την περιοχή «Ντολτσό». Κατά τη στιγµή της αυτοψίας στο ρέµα κατέληγε και ποσότητα ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, προερχοµένων από παλιούς αποχετευτικούς αγωγούς, που είχαν υποστεί ζηµιές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του κεντρικού αγωγού οµβρίων, στην περιοχή της λαϊκής αγοράς, σύµφωνα δε µε τους ισχυρισµούς του εκπροσώπου του ∆ήµου, η απορροή των υγρών αποβλήτων επρόκειτο να σταµατήσει µε την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου και την αντικατάσταση των παλαιών αγωγών µε νέους. Επίσης, στην κοίτη του ρεύµατος εντοπίστηκαν και αρκετά σακιά µε αδρανές υλικό, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για να αποµονώσουν την περιοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών διευθέτησης και δεν αφαιρέθηκαν, όταν αυτή ολοκληρώθηκε, γ) Στην περιοχή πλησίον του στρατοπέδου, στην ανατολική πλευρά του οικισµού, υπήρχε ρέµα, το οποίο, σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις του εκπροσώπου του ∆ήµου, είχε διευθετηθεί για να παραλαµβάνει και να µεταφέρει στον ποταµό Αλιάκµονα το υπόλοιπο τµήµα της απορροής των οµβρίων του οικισµού. Κατά τη στιγµή της αυτοψίας το ρέµα είχε πολύ µικρή απορροή και, λαµβανοµένου υπόψη ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν βροχοπτώσεις στην περιοχή, πιθανολογήθηκε ότι η µικρή αυτή απορροή προερχόταν από παράνοµη διοχέτευση υγρών αποβλήτων από το ρέµα. Κατόπιν, ο ∆ήµος Άργος Ορεστικού κλήθηκε να υποβάλει τις απόψεις του επί των ανωτέρω διαπιστώσεων, µε το αριθµ. 113752/3896/17-9-2015 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της ΠΕ Καστοριάς. Ο προσφεύγων ∆ήµος, µε το αριθµ. 10524/21-9-2015 έγγραφό του, υπέβαλε τις απόψεις του προς την ανωτέρω Υπηρεσία αναφέροντας ότι α) στην περιοχή του κεντρικού αντλιοστασίου λυµάτων της πόλης το αντλιοστάσιο τέθηκε εκτός λειτουργίας για το ορισµένο διάστηµα κατασκευής του νέου αποχετευτικού δικτύου οµβρίων υδάτων, ο παλιός και κατεστραµµένος αγωγός οµβρίων της πόλης εκτράπηκε στον κεντρικό αγωγό µεταφοράς λυµάτων και τα αραιωµένα και µεικτά όµβρια και ακάθαρτα λύµατα διοχετεύτηκαν στο κεντρικό αντλιοστάσιο, το οποίο λειτούργησε ως δεξαµενή εξισορρόπησης και η υπερχείλισή του ενεργοποιήθηκε. Μετά 8 τη σκυροδέτηση και αποπεράτωση του κιβωτίου του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου οµβρίων, τα όµβρια ύδατα αποχετεύονται πλέον στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό οµβρίων µε την ονοµασία ΝΙΙΙΟ και διοχετεύονται, µέσω του διευθετηµένου καναλιού από συρµατοκιβώτια στον ποταµό Αλιάκµονα. β) Στο διευθετηµένο τµήµα-εκβολή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού οµβρίων µετά από µηκοτοµική αστοχία έγιναν εργασίες αποκατάστασης πυθµένα και το «φράγµα» των σάκων µε τα αδρανή, που χρησιµοποιήθηκε, για να συγκρατήσει την ορµή των οµβρίων αγωγού, δεν απαιτείται πλέον και έχει αποσυρθεί από το στόµιο εκβολής του κιβωτίου οµβρίων. Ποσότητα ανεπεξέργαστων λυµάτων, που ενδεχοµένως εµφανίστηκε στην παραπάνω εκβολή, οφείλεται σε εργασίες παραλλαγής των δικτύων αποχέτευσης από το ύψος της συµβολής οδών στην περιοχή της λαϊκής αγοράς, διότι, µε την ανακατασκευή του νέου κιβωτιοειδούς αγωγού οµβρίων, η όδευση του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού λυµάτων έπρεπε να µετατοπιστεί και αντ’ αυτού να κατασκευαστούν παράλληλοι αγωγοί ακαθάρτων, για να συµπεριλάβουν τους δευτερεύοντες αγωγούς ακαθάρτων, αλλά και να διευθετήσουν οριζοντιογραφικά τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων, γ) στην περιοχή του στρατοπέδου, στην ανατολική πλευρά του οικισµού και στο διευθετηµένο µε συρµατοκιβώτια «ρέµα µπουφάρι», η όποια προσβολή από ανεπεξέργαστα λύµατα οφείλεται στις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία του Στρατοπέδου, η οποία ενεργοποιεί παλιές εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Ο ∆ήµος σε συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση του Τάγµατος Πεζικού προµηθεύτηκε υγρά βακτήρια για τη διοχέτευσή τους στο εσωτερικό τους δίκτυο και δεσµεύτηκε για τη συλλογή των εσωτερικών δικτύων προς το υφιστάµενο δίκτυο του οικισµού το συντοµότερο δυνατό. Επίσης προµηθεύτηκε υγρά βακτήρια για τη διάλυση των οσµών και τη στοιχειώδη επεξεργασία των λιµναζόντων λυµάτων, µετά από τον ψεκασµό για τα κουνούπια, προκειµένου να µην αποτελούν εστία µόλυνσης και δυσοσµίας, αλλά και µια στοιχειώδη επεξεργασία των σκαµµάτων του υπό εξέλιξη έργου. Επίσης διοχέτευε, σε καθηµερινή βάση, ποσότητες υγρών βακτηρίων στα ανάντη τµήµατα αγωγών ακαθάρτων που δεν ήταν δυνατόν να διευθετηθούν έως τότε. Έπειτα, όπως προκύπτει από το µε ηµεροµηνία 29-9-2015 πρακτικό του προαναφερόµενου ΚΕΠΠΕ, το κλιµάκιο πήρε δείγµατα νερού από τέσσερα σηµεία του οικισµού, ήτοι α) από την περιοχή πλησίον του νεκροταφείου, 50-100µ ανάντη της συµβολής του ποταµού Αλιάκµονα µε το διευθετηµένο ρέµα για την παραλαβή και τη µεταφορά του τµήµατος απορροής των οµβρίων υδάτων, β) 50-100 µ κατάντη του σηµείου συµβολής του ποταµού Αλιάκµονα µε το διευθετηµένο ρέµα για την παραλαβή του Τµήµατος της απορροής οµβρίων του οικισµού, γ) 50-100 µ. κατάντη του σηµείου εξόδου του αγωγού υπερχείλισης του κεντρικού αντλιοστασίου λυµάτων του ∆∆ Άργους Ορεστικού, πλησίον του ποταµού Αλιάκµονα και δ) 500-1000µ κατάντη του σηµείου εξόδου του αγωγού υπερχείλισης του κεντρικού αντλιοστασίου λυµάτων του ∆∆ Άργους Ορεστικού, τα οποία απεστάλησαν στη Χηµική Υπηρεσία Ιωαννίνων, ενώ το κλιµάκιο διαπίστωσε ότι πλην της αποµάκρυνσης των σάκων µε το αδρανές υλικό στην περιοχή πλησίον του νεκροταφείου, δεν υπήρξε άλλη βελτίωση. Επίσης αποφασίστηκε να ζητηθούν στοιχεία από τη ∆ΕΥΑ Καστοριάς και τη ∆ΕΗ, αναφορικά µε την ενδεδειγµένη διάθεση των αποβλήτων από τον προσφεύγοντα αλλά και απόψεις από το 585 Τάγµα Πεζικού. Η ∆ΕΥΑ Καστοριάς απήντησε στο αριθµ 121273/4183/2-10-2015 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της ΠΕ Καστοριάς, µε το αριθµ. 3659/22-10-2015 έγγραφό της, ότι, σύµφωνα µε ενηµέρωσή τους, στο Βιολογικό Σταθµό Καστοριάς αποχετεύονται 211 κάτοικοι των εργατικών κατοικιών και ότι στην είσοδο δεν υπάρχει εγκατεστηµένο όργανο µέτρησης των εισερχοµένων λυµάτων από την πόλη του Άργους Ορεστικού, ενώ η ∆ΕΗ , µε το 9 αριθµ. 052048/20-10-2015 έγγραφό της, αναφορικά µε την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου στη θέση «Μπελίγκη», απαντά στο αριθµ. 121268/4182/2-10-2015 έγγραφο του προαναφερθέντος Τµήµατος της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, ότι από την αρχική ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου, στις 7-2-20102, έως και τις 25-8-2015 η κατανάλωση του ρεύµατος ήταν 21160 KWH. Μετά την έκδοση των αποτελεσµάτων από τη Χηµική Υπηρεσία Ιωαννίνων αλλά και τις κατατεθείσες, από το ∆ήµο Άργους Ορεστικού, αναλύσεις του εργαστηρίου δοκιµών του ιδιώτη, Αβραµίδη Κωνσταντίνου, ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας ζήτησε από τον ανωτέρω ∆ήµο, µε το αριθµ. 901/24/5-1-2016 έγγραφό του, να του γνωρίσει για α) την εφαρµοζόµενη πρακτική της διοχέτευσης των υγρών βακτηρίων στους αγωγούς, ήτοι το είδος τους και τη λειτουργία που επιτελούν, β) αποδεικτικά στοιχεία, που να παρουσιάζουν τη βελτίωση που επιτυγχάνεται στην ποιότητα των ενεπεξέργαστων λυµάτων και γ) τις ενέργειες του ∆ήµου για την άµεση ανάσχεση των φαινοµένων ρύπανσης αλλά και την λήψη µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων µέσων για την εξάλειψη του προβλήµατος. Ο ∆ήµος Ορεστικού, µε το αριθµ. 138/16-3-2016 έγγραφό του, απήντησε στο προαναφερθέν έγγραφο ότι το καλοκαίρι του 2011 αν και κατασκεύασε έναν µεγάλης χωρητικότητας διηθητικό βόθρο, µε διαβαθµισµένα ασβεστολιθικά χαλικόφιλτρα , όπου και οδηγούνταν η υπερχείλιση των δεξαµενών καθίζησης του κεντρικού αντλιοστασίου λυµάτων , αυτός καταστράφηκε κατά τη φάση κατασκευής του νέου δικτύου οµβρίων της οµώνυµης πόλης, στην περιοχή της λαϊκής αγοράς. Επίσης, κατά την κατασκευή του έργου αυτού διαπιστώθηκε πλήθος παροχών λυµάτων δηµοτών να καταλήγουν µέσω του παλαιού πλακοσκεπή αγωγού, µαζί µε τα όµβρια και αναβρικά ύδατα, στον ποταµό Αλιάκµονα, ο δε ∆ήµος, αν και δεν προβλεπόταν από την αρχική µελέτη, κατασκεύασε δύο νέους αγωγούς εκατέρωθεν του παλιού πλακοσκεπή αγωγού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η µεταφορά των λυµάτων αυτών σε χωριστές φάσεις (και όχι παντοροϊκά) µε τελικό αποδέκτη στις κεντρικές δεξαµενές καθίζησης στο χαµηλότερο υψοµετρικά σηµείο του οικισµού πλησίον του αντλιοστασίου λυµάτων. Επίσης ο ∆ήµος, µέχρι την αποκατάσταση των διηθητικών βόθρων, προέβη στη χρήση υγρών βακτηρίων, σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, των οποίων η ποσότητα και η εφαρµογή εποπτευόταν τόσο από τον προµηθευτή αυτών όσο και από χηµικό µηχανικό, που λάµβανε δείγµατα προς εργαστηριακό έλεγχο και από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Επιπλέον, υπέβαλε προτάσεις προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες για τη δηµιουργία νέου βιολογικού καθαρισµού στο Άργος Ορεστικό, µετά τη λειτουργία των νέων διηθητικών βόθρων προέβη στην εγκατάσταση χλωρίωσης, έτσι ώστε το υπόλειµµα, που καταλήγει από αυτούς στον τελικό αποδέκτη, να είναι απαλλαγµένο από µικρόβια, ενώ σε συνεργασία µε την εταιρεία «Τσάµπος ΕΠΕ», που ειδικεύεται στην κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας λυµάτων συµφωνήθηκε στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα η τοποθέτηση κυλινδρικού φίλτρου για τη συγκράτηση τουλάχιστον 60% του οργανικού φορτίου µε µηχανικό διαχωρισµό πριν τις δεξαµενές καθίζησης και πριν τους πέντε εν σειρά διαβαθµισµένους διηθητικούς βόθρους. Επίσης, ο ∆ήµος κατέθεσε µια σειρά εγγράφων και φωτογραφικό υλικό για την υπόθεση. Επίσης στις 4-10-2016 διαβιβάστηκαν στη Χηµική Υπηρεσία Ιωαννίνων δείγµατα νερού, που ελήφθησαν από τέσσερις θέσεις του ποταµού, όπως αυτές αναγράφονται στο αριθµ. 133258/3264/4-10-2016 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της ΠΕ Φλώρινας, από τις δε χηµικές αριθµ. 30/043/000/1281/5-10-2016 γνωµατεύσεις της ανωτέρω 10 Χηµικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι υπήρξε υπέρβαση σε πολλές περιπτώσεις των νοµοθετικών ορίων στις εξετασθείσες παραµέτρους, κυρίως στα ολικά κολοβακτηρίδια και στα κολοβακτηρίδια κοπρανοειδούς προελεύσεως. Κατόπιν αυτών, το αρµόδιο ΚΕΠΠΕ της ΠΕ Καστοριάς στις 18-11-2016 αποφάσισε εκ νέου τη διενέργεια αυτοψίας, η οποία και έλαβε χώρα στις 28-11-2016, όπως προκύπτει από το µε ίδια ηµεροµηνία Πρακτικό του, παρουσία του οικείου ∆ηµάρχου και του τεχνικού προσωπικού του ∆ήµου, κατά την οποία: 1) Όσον αφορά το σύστηµα διάθεσης λυµάτων του οικισµού, περιλαµβανοµένου του σηµείου τελικής τους διάθεσης στον ποταµό Αλιάκµονα, σε συνδυασµό µε τις διευκρινίσεις λειτουργίας του από τον προσφεύγοντα ∆ήµο ,διαπιστώθηκαν τα εξής: α. Τα λύµατα του οικισµού, µε την προσθήκη βακτηρίων σε επιλεγµένα σηµεία του δικτύου αποχέτευσης, µετά τη συγκέντρωσή τους σε δύο κεντρικά φρεάτια, εντός του οικισµού του Άργους, οδηγούνται στη δεξαµενή εξισορρόπησης του κεντρικού αντλιοστασίου, η οποία χρησιµοποιείται ως δεξαµενή καθίζησης. β. Από τη δεξαµενή καθίζησης τα λύµατα προωθούνται εκ νέου προς τα κεντρικά φρεάτια, εντός του οικισµού, µε σκοπό την αύξηση του χρόνου παραµονής τους στο δίκτυο, µε επιδιωκόµενο αποτέλεσµα την αύξηση του χρόνου δράσης των βακτηρίων και τη µεγαλύτερη απόδοση στη µείωση του οργανικού τους φορτίου. γ. Από τα κεντρικά φρεάτια, εντός του οικισµού, τα λύµατα καταλήγουν σε φρεάτιο του αντλιοστασίου, στο οποίο χλωριώνονται συνεχώς και προωθούνται, µε φυσική ροή, προς τις κατασκευασµένες απορροφητικές δεξαµενές και από εκεί στη δεξαµενή τελικής διάθεσης, δίπλα στη κοίτη του αποδέκτη. δ. Από τη δεξαµενή τελικής διάθεσης, τα λύµατα, διοχετεύονται στον τελικό αποδέκτη, προφανώς διατιθέµενα υπεδάφια, ενώ σηµειώθηκε ότι, κατά το χρόνο της αυτοψίας, διαπιστώθηκε συνεχής διαρροή του φρεατίου της απορροφητικής δεξαµενής τελικής διάθεσης, µε αποτέλεσµα τα λύµατα να εκβάλλουν ανεξέλεγκτα στον ποταµό, διαρρέοντας επιφανειακά την απόσταση µέχρι την κοίτη του. Το βάθος της δεξαµενής τελικής διάθεσης, κατά δήλωση του δηµάρχου, προσδιορίζεται περί τα 2 – 2,5 m, γεγονός από το οποίο πιθανολογείται η επικοινωνία της µε τον υδροφόρο ορίζοντα του αποδέκτη, ενώ 2) όσον αφορά την αυτοψία στον πλακοσκεπή αγωγό όµβριων (κατά δήλωση του ∆ηµάρχου του Άργους Ορεστικού), σε συνδυασµό µε τις διευκρινίσεις λειτουργίας του, διαπιστώθηκε ότι : α. Τα όµβρια εκβάλλουν αναµεµιγµένα µε λύµατα στον ποταµό Αλιάκµονα µέσω διευθετηµένης τάφρου, µε το σηµείο εκβολής να υπέρκειται του σηµείου εκβολής των λυµάτων από το δίκτυο αποχέτευσης, β. Τα αναµεµιγµένα, µε τα όµβρια, λύµατα, συµπεραίνεται ότι, δεν υφίστανται καµία επεξεργασία, αφού στο δίκτυο όµβριων δεν διοχετεύονται βακτήρια για τη µείωση του οργανικού τους φορτίου, γ. Σύµφωνα µε δήλωση του δηµάρχου, το προαναφερόµενο γεγονός, ενδέχεται να έχει ως αιτία, την παράνοµη διοχέτευση λυµάτων από αυθαίρετες εγκαταστάσεις διατήρησης οικόσιτων ζώων στην περιοχή, αφού σε έλεγχο που πραγµατοποίησαν στον πλακοσκεπή αγωγό όµβριων δεν διαπίστωσαν παράνοµες συνδέσεις άλλων αποχετεύσεων. Κατόπιν το κλιµάκιο αποφάσισε να ζητήσει νέα στοιχεία και πληροφορίες για την περαιτέρω αξιολόγηση της υπόθεσης από ∆ήµο, ήτοι α) παραστατικό αγοράς του κυλινδρικού φίλτρου, για τη συγκράτηση του οργανικού φορτίου των λυµάτων, β) Προσδιορισµό του χρόνου τοποθέτησης και λειτουργίας του φίλτρου και του συνολικού χρονικού διαστήµατος που αυτό βρισκόταν σε λειτουργία, γ) παραστατικά προµήθειας βακτηρίων που διοχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων, δ) πρόγραµµα εφαρµογής βακτηρίων (σηµεία εφαρµογής, συχνότητα εφαρµογή, ποσότητες ανά m3 αποβλήτων, υπεύθυνοι εφαρµογής, κ.λπ.), δ) Αποτελέσµατα φυσικοχηµικών και 11 µικροβιολογικών αναλύσεων νερού του ποταµού που διαθέτει, µε σαφή προσδιορισµό των σηµείων δειγµατοληψίας, ε) προσδιορισµό του χρόνου, κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κατασκευής και τέθηκε σε λειτουργία το σύστηµα των απορροφητικών δεξαµενών, στ) σαφή αιτιολόγηση της µη λειτουργίας του υφιστάµενου συστήµατος µεταφοράς των λυµάτων στις εγκαταστάσεις του βιολογικού της ∆ΕΥΑΚ, όπως προβλεπόταν από το αρχικό έργο, ζ) αιτιολόγηση της διοχέτευσης αποβλήτων στο διευθετηµένο αγωγό όµβριων, µε τελικό αποδέκτη τον Αλιάκµονα και η) απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισµού του Άργους Ορεστικού. Όλα τα ανωτέρω ζητήθηκαν µε το αριθµ. 162761/4264/29-11-2016 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της ΠΕ Καστοριάς. Ο ∆ήµος Άργους Ορεστικού, µε το αριθµ. 13169/30-11-2016 έγγραφο-απάντησή του ανέφερε ότι α) το τοποθετηθέν, στις εγκαταστάσεις των δεξαµενών καθίζησης και ανακυκλοφορίας, συγκρατητικό του οργανικού φορτίου, φίλτρο διατηρήθηκε για δέκα ηµέρες, διαπιστώθηκε η χαµηλή δυναµικότητά του σχετικά µε το διαµέτρηµα των οπών, κυρίως στα διαστήµατα βροχοπτώσεων και προτάθηκε η τοποθέτηση νέου µεγαλύτερης δυναµικότητας, ενώ το παλιό επιστράφηκε στο προµηθευτή β) ο ∆ήµος, το Μάρτιο του 2016, κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία πέντε (5) διηθητικούς βόθρους, καθώς και έναν έκτο στα τέλη Ιουνίου του ιδίου έτους, τριπλάσιας δυναµικότητας, µετά την απόσυρση του κυλινδρικού φίλτρου συγκράτησης οργανικού φορτίου, γ) µετά από επιτόπιο έλεγχο του νέου κατασκευασθέντος αγωγού, δεν διαπιστώθηκε καµιά προσβολή αστικών λυµάτων, ενώ για τυχόν πρόσκαιρες προσβολές από προϊόντα πλύσης οικιακών ορνιθώνων και χώρων εκτροφής οικόσιτων χοίρων, που διοχέτευαν οι ιδιοκτήτες των παρακείµενων αγρών-αγροικιών, θα γίνονταν συστάσεις σε αυτούς, δ) παρατέθηκαν εκ νέου σε παράρτηµα οι απόψεις του ∆ήµου για τη µη λειτουργία του υπάρχοντος συστήµατος µεταφοράς, ε) δεν βρέθηκε στα αρχεία του ∆ήµου Άργους Ορεστικού η εκδοθείσα, από το τότε Υπουργείο Περιβάλλοντος, µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισµού Άργους Ορεστικού, που είχε συνταχθεί το 1986, είχε παραδόθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών το 1993 και επεκτεινόµενη και στο δίκτυο ακαθάρτων και αγωγό µεταφοράς λυµάτων µήκους 2500 µ, διερχοµένου από τον αστικό κεντρικό ιστό της πόλης, κυρώθηκε το 1994, διότι το χρονικό εκείνο διάστηµα ο ∆ήµος δεν είχε δική του Τεχνική Υπηρεσία , αλλά υποστηριζόταν από την ΤΥ∆Κ Ν. Καστοριάς, ενώ µε το ανωτέρω έγγραφο υπεβλήθησαν επίσης παραστατικά προµήθειας υγρών βακτηρίων, που διοχετεύτηκαν στο δίκτυο ακαθάρτων, το πρόγραµµα και τα σηµεία εφαρµογής αυτών, αποτελέσµατα µικροβιολογικών αναλύσεων των λυµάτων, µετά τη χρήση βακτηρίων, από τα οποία προκύπτει η πτώση των τιµών του COD και BOD κατά 30%, ενώ από τα δείγµατα εντός του ποταµού δίπλα στην εκβολή προκύπτει ότι οι ποσότητες που υπάρχουν είναι αµελητέες. Κατόπιν αυτών το αρµόδιο ΚΕΠΠΕ συνεδρίασε εκ νέου στις 6-12-2016 και εισηγήθηκε την επιβολή του τελικού προστίµου των 98.800 €, αφού έλαβε υπόψη όλη την αλληλογραφία του φακέλου και τις ενέργειες του ∆ήµου και εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση. Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 § 1 και 2 του 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) ορίζεται ότι όλες οι (επωφελείς ή δυσµενείς) ατοµικές διοικητικές πράξεις πρέπει να έχουν αιτιολογία. Όταν η αιτιολογία επιβάλλεται από τις σχετικές µε την έκδοση της πράξης ειδικές διατάξεις, πρέπει να υπάρχει, έστω και συνοπτικά, στο σώµα της 12 πράξης, δηλαδή να περιέχεται στο έγγραφο, στο οποίο διατυπώνεται η πράξη. Στις περιπτώσεις που η αιτιολογία δεν επιβάλλεται από τις διατάξεις, µπορεί να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. (Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, έκδοση 2005, σελ. 177). ). Άλλωστε όταν η διοικητική πράξη έχει εκδοθεί ύστερα από γνωµοδότηση ή πρόταση ή εισήγηση, την οποία η πράξη αποδέχεται, αρκεί η αιτιολογία της γνωµοδότησης, πράξης ή εισήγησης (ΣτΕ 1288/1984,291/85,2732/1988 ). Επειδή, ωστόσο από την προσβαλλόµενη απόφαση δεν προκύπτει ο τρόπος υπολογισµού του επίµαχου προστίµου, δεδοµένου ότι, αν και στο αριθµ. 37364/562/15-3-2017 έγγραφο- απόψεις της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας αναφέρεται ότι ο υπολογισµός αυτού έγινε µε βάση το πρακτικό της οικείας ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, το οποίο συντάχθηκε άτυπα από τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων αυτής για την ισότιµη αντιµετώπιση του τρόπου υπολογισµού εν γένει των προστίµων και ερείδεται σε αντίστοιχη κωδικοποίηση που χρησιµοποιούν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, µέχρι την έκδοση ΚΥΑ ή ΥΑ από το ΥΠΕΝ, ωστόσο δεν προκύπτει σε ποια οµάδα έργου υπάγονται οι σχετικές επίµαχες παραβάσεις, ο συντελεστής βαρύτητας σε σχέση µε την ποσότητα και το είδος του ρύπου αλλά και µε το φυσικό περιβάλλον, το είδος της περιοχής που βρίσκεται, αλλά σε τι µονάδες πληθυσµού αντιστοιχούν οι επεµβάσεις αυτές, προκειµένου να αιτιολογεί επαρκώς το ύψος του επιβληθέντος προστίµου. Εποµένως πρέπει να γίνει δεκτός ο τρίτος λόγος της προσφυγής κατά το µέρος που αφορά την αιτιολογία του ύψους του επίµαχου προστίµου. Επειδή κατόπιν των ανωτέρω παρέλκει η εξέταση των λοιπών προβαλλόµενων στην προσφυγή λόγων. Αφού λάβαµε υπόψη και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου Αποφασίζουµε Κάνουµε δεκτή την προσφυγή του ΟΤΑ Α΄ βαθµού µε την επωνυµία «∆ήµος Άργους Ορεστικού», που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, και ακυρώνουµε τη µε αριθµ. πρωτ. 13736/215/26-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. Η απόφαση αυτή προσβάλλεται ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών δικαστηρίων. Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης  apofasi aliakmona 1 …Νίκος Βάνης – Ρεπορτάζ: Η περιβαλλοντική καταστροφή του Αλιάκμονα ποταμού  https://youtu.be/P9wHpvtepIg.. Ρύπανση του Αλιάκμονα στον Δήμο Άργους Ορεστικού…  https://youtu.be/X6tarWxkQvc

.