προθεσμίας της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (περί το τέλος Ιουνίου 2018), αφού δεν θα έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα και οι κλειδάριθμοι πληρωμής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ: Οι εισφορές αυτές, που αποτελούν αναμφίβολα ασφαλιστική υποχρέωση κοινωνικής ασφάλισης για το έτος 2017 πλην μέχρι σήμερα δεν έχουν εκκαθαριστεί, θα εκπέσουν από το εισόδημα του αντίστοιχου έτους (2017) κατ’ εφαρμογή της ως άνω ΠΟΛ 1113/2-6-2015; Αν ναι, η εγγραφή τους στα λογιστικά βιβλία (και η έκπτωσή τους) θα γίνει καθ’ όλο το υπόλοιπο ποσό (ακόμη και αν δεν είναι καταβλητέο ή ληξιπρόθεσμο) ή κατά το μέρος εκείνο που θα καταστεί απαιτητό από τον ΕΦΚΑ; »