ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ για την ΕΙΡΗΝΗ, τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΚΑΙ την ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ»

6 Απριλίου 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ για την ΕΙΡΗΝΗ, τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ την ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ» (ΑΜ 10504)
Νομικοί της Θεσσαλονίκης, μέλη της Ομάδας και του
Σωματείου «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ για την ΕΙΡΗΝΗ, τη
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ την ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΣΤΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ» Μ 10504) θα συμμετάσχουν στο πρώτο
Βαλκανικό Φόρουμ, που θα γίνει 56 Απριλίου στη
Θεσσαλονίκη με θέμα «Διαβαλκανικές Υποδομές και

Δίκτυα Συν-ανάπτυξης Μοχλοί Προώθησης της

Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας» και θα
παρέμβουν αναδεικνύοντας την ανάγκη συντονισμού των
δικαστικών συστημάτων των Βαλκανικών χωρών προς την
κατεύθυνση διασφάλισης του ανώτατου δυνατού επιπέδου
«ασφάλειας δικαίου», που είναι κρίσιμο ώστε οι
επιχειρήσεις της περιοχής να διευκολύνονται στον
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους και στα
επενδυτικά τους σχέδια

.