ΨΆΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ ΈΝΑ ΠΟΛΊΤΙΚΟ ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ

2 Οκτωβρίου 2019

Γράφει Ο δημοσιογράφος Νίκος Βάνης

Να φτιάξει την οικονομία της Ελλάδας

Η Ελλάδα τη στιγμή που συμμετείχε στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα θα έπρεπε να υποβάλλει ένα τετραετές οικονομικό αναπτυξιακό σχέδιο το
οποίο τελικά κατατέθηκε στον ΟΕΟΣ τον Νοέμβριο του 1948 με τους παρακάτω σκοπούς:

(1) Την αποκατάσταση της νομισματικής ισορροπίας.

(2) Την πλήρη αξιοποίηση των εθνικών πόρων.

(3) Την καταπολέμηση της ανεργίας με ταυτόχρονη αύξηση του
βιοτικού επιπέδου.

(4) Τον μηδενισμό του ελλείμματος του εξωτερικού ισοζυγίου
πληρωμών

Ο κορμός του αρχικού ελληνικού σχεδίου ήταν η ανάπτυξη της χρήσης των

υδάτινων πόρων (παραγωγή ρεύματος) για την μείωση της εξάρτησης της ελληνικής

οικονομίας από τα εισαγόμενα καύσιμα καθώς και η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής

μέσα από την άρδευση, την απορροή υδάτων και τα αντιπλημμυρικά έργα. Η ECA

υπολόγιζε το συνολικό κόστος στα 546 εκατομμύρια δολάρια με τα 203 εξ’ αυτών να

αποτελούν το κομμάτι της ελληνικής χρηματοδότησης σε βάθος τετραετίας (τα υπόλοιπα

343 εκατομμύρια θα ήταν η συμμετοχή των ΗΠΑ), γεγονός που αποδείχθηκε αδύνατο να

υλοποιηθεί από τον ελληνικό προϋπολογισμό παρά τις αρχικές προσδοκίες.

έβαλε σε τροχιά εξυγίανσης και ανάπτυξης την ελληνική οικονομία.

αυτά έκανε  Ο Σπύρος Μαρκεζίνης

.