Ή Κωμόπολις Βογατσικόν πρέπει να επανέλθει στην παλιά αίγλη

2 Δεκεμβρίου 2019

Ή Κωμόπολις Βογατσικόν «Τώρα, δίνεται ένας αγώνας για να επανέλθει αυτή η παλιά του αίγλη»,

Κοινοτικόν κατάστημα, έν ω στεγάζονται καί ή αστυνομία καί αίύπηρεσίαι τών ΤΤΤ, καί εύπρόσωπον
ξενοδοχεΐον καί καφενεΐον’ να κατασκευάσουν άξιόλογον ΰδραγωγεΐον διά τήν ύδρευσίν των καί να επισκευάσουν τάς παλαιάς βρύσεις να επιδιορ­θώσουν τους δρόμους καί να καταρτίσουν άξιόλογον δίκτυον υπονόμων.

Έ άν καταβληθη προσπάθεια να άνασυσταθοΰν διά φυτεύσεως καταλ­λήλων αμερικανικών
κλημάτων αμπέλων,

Τό έδαφος τοΰ Βογατσικοΰ είναι περιωρισμένον κατ’ εκτασιν καί πτωχόν είς ποιότητα. ‘Ολίγοι μόνον γεωργοί καί κτηνοτρόφοι ΰπήρχον ανέκαθενεν αυτφ, τό περισσότερον δέ καλλιεργήσιμον έδαφος ήτο καί εξακολουθεί να είναι διηρημένον εις μικροτάτας ιδιοκτησίας, πεφυτευμένας υπό αμπέλων,αί υπό τής φυλλοξήρας καταστραφεΐσαι άμ­πελοι, ν’ άναπτυχθη ή δενδροκομία, ή μελισσοκομία καί ή καπνοπαραγωγή,

να  άρχίση λειτουργούν τό άπό πολλού κυοφορούμενον ταπητουργεΐον, καί εάν
πραγματοποιηθή ό μελετώμενος ηλεκτροφωτισμός, τό Βογατσικόν, μέ τό ξη-
ρόν καί ύγιεινόν κλίμα, τον έκτεταμένον ορίζοντα, τάς λαμπράς έξοχάς, τους
νοήμονας καί προοδευτικούς κατοίκους καί τήν ένδοξον καί ήρωϊκήν έθνικήν
ΐστορίαν του, θα καταστή μία έκ τών ωραιότερων καί προοδευτικωτέρων
κωμοπόλεων τής Μακεδονίας καί τής όλης Ελλάδος

Κίνηση πολιτών τοΰ Βογατσικοΰ

Να αλλάξου με το Βογατσικό οπως παλιά που έσφιγγε από ζωή

.