Τις 8 Μαΐου έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να λάβουν το επίδομα των 600 ευρώ.

28 Απριλίου 2020

Μαΐου έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να λάβουν το επίδομα των 600 ευρώ.

Πρόκειται για επίδομα, το οποίο αρχικά δρομολογήθηκε να δοθεί με vouchers μέσω των ΚΕΚ, αλλά προέκυψαν τα ευτράπελα με τις αναρτήσεις ορισμένων ΚΕΚ που λόγω της αυτόματης μέσω του google έκαναν λόγω για «Σκόιλ Ελικικού» και άλλες ακατανόητες φράσεις.

Επίσης ορισμένα ΚΕΚ διαφήμιζαν πως αν κάνουν τηλεκατάρτιση σε αυτούς, οι επιστήμονες θα μάθουν να ανοίγουν και να κλείνουν τον υπολογιστή τους!

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καταργήθηκε τελικά, υπό το βάρος της κριτικής και της παρέμβασης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, και οι δικαιούχοι επιστήμονες, θα λάβουν το ποσό της ενίσχυσης των 600 ευρώ, μέσω της κανονικής οδού, της άμεσης καταβολής.

Σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτητα της Υπουργικής Απόφασης και σύμφωνα με την επιστημονική-επαγγελματική ιδιότητά τους βάσει ΑΦΜ.

Επίσης, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση στο αρχικό στάδιο (πρόγραμμα με vouchers) χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.

Σε όσους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση στο αρχικό στάδιο και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τώρα θα τους καταβληθεί το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.

Ακόμη, όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται μέχρι τις 08.05.2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν.

Επίσης η απόφαση διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της μετά την υποβολή αυτής, στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να συμπληρώσει τα στοιχεία του Τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα) στον οποίον και θα καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης.

Ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Η καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη αίτησή του.

Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

.