Οι έγκυρες πληροφορίες και τα ρεπορτάζ της τηλεφημερίδας elliniko-fenomeno.gr, της εφημερίδα Fenomeno News αναφέρει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Parliamentary questions..

2 Απριλίου 2021

Οι έγκυρες πληροφορίες και τα ρεπορτάζ της τηλεφημερίδας elliniko-fenomeno.gr,της εφημερίδα Fenomeno News αναφέρει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Parliamentary questions..

Parliamentary questions
22 June 2007
E-3179/07

WRITTEN QUESTION by Georgios Karatzaferis (IND/DEM) to the Commission

Subject: Community resources from the third CSF channelled to the Turkish Ministry of Defence
Answer(s)

Uproar has been caused in Greece by the publication of information in the Greek press (e.g. Vima tis Kyriakis of 10 June 2007, the online bulletin Elliniko Fenomeno of 11 June 2007, etc.) that, in June 2006, the ‘Information Society’ announced an invitation to tender for the ‘supply of satellite images for the production of new products for the “Army Geographical Service”’, the contract for which, amounting to some EUR 1.35 million, was awarded in early November to Space Consulting AE.

The terms of the invitation to tender and the contract which was signed provided for the capturing of satellite images in accordance with highly specialised technical specifications — image analysis of one metre resolution in 25 degrees across the entire country. The Greek press reports, as experts are in a position to confirm, that these specifications match the capabilities of one satellite only, i.e. Ikonos, which is managed by two companies — the Turkish Inta Space Turk, based in Ankara, and European Space Imaging, based in Munich, with which the relevant contracts were signed.

The Greek press reports that these selective specifications excluded the QuickBird satellite, for example — which reportedly provides better image analysis and is managed in Europe by an Italian company — from the controversial tendering procedure. The Turkish company — according to the information available from journalists — was set up with the active support of the Turkish Ministry of National Defence. According to sources familiar with the case, the images available from the satellite include the Greek dockyards at Salamina and Souda, as well as the airbases at Skyros, Limnos and numerous others.

Was the Commission involved in providing Community funding to a company reportedly set up by the Turkish Ministry of Defence, masquerading as a private company, or are the administrators of the third CSF solely responsible for this situation? Is the Commission aware of the risks created by the involvement of a third country (particularly Turkey, a country with an avowed and palpably aggressive stance) mapping out Greek military installations using Community funds?

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-3179+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

 

Το δημοσίευμα στην Ελλάδα από τη δημοσίευση πληροφοριών στον ελληνικό τύπο (π.χ. Vima tis Kyriakis της 10ης Ιουνίου 2007, το διαδικτυακό δελτίο Elliniko Fenomeno της 11ης Ιουνίου 2007, κ.λπ.) ότι, τον Ιούνιο του 2006, η «Κοινωνία της Πληροφορίας» ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «προμήθεια δορυφορικών εικόνων για την παραγωγή νέων προϊόντων για την« Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού »», η σύμβαση για την οποία, ύψους περίπου 1,35 εκατ. ευρώ, ανατέθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στην Space Consulting AE.

Οι όροι της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και η σύμβαση που υπογράφηκαν προέβλεπαν τη λήψη δορυφορικών εικόνων σύμφωνα με εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές προδιαγραφές – ανάλυση εικόνας ανάλυσης ενός μέτρου σε 25 μοίρες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο ελληνικός Τύπος αναφέρει, καθώς οι ειδικοί είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν, ότι αυτές οι προδιαγραφές ταιριάζουν με τις δυνατότητες ενός μόνο δορυφόρου, δηλαδή του Ikonos, τον οποίο διαχειρίζονται δύο εταιρείες – ο Τουρκικός Inta Space Turk, με έδρα την Άγκυρα, και η European Space Imaging, με έδρα το Μόναχο, με την οποία υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις.

Ο ελληνικός Τύπος αναφέρει ότι αυτές οι επιλεκτικές προδιαγραφές αποκλείουν τον δορυφόρο QuickBird, για παράδειγμα – ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες παρέχει καλύτερη ανάλυση εικόνας και διαχειρίζεται στην Ευρώπη μια ιταλική εταιρεία – από την αμφισβητούμενη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η τουρκική εταιρεία – σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από δημοσιογράφους – ιδρύθηκε με την ενεργή υποστήριξη του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, οι διαθέσιμες εικόνες από τον δορυφόρο περιλαμβάνουν τα ελληνικά ναυπηγεία στη Σαλαμίνα και τη Σούδα, καθώς και τις αεροπορικές βάσεις στη Σκύρο, τη Λήμνο και πολλές άλλες.

Συμμετείχε η Επιτροπή στην παροχή κοινοτικής χρηματοδότησης σε μια εταιρεία που φέρεται να έχει συσταθεί από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που μεταμφιέζεται ως ιδιωτική εταιρεία, ή είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι διαχειριστές του τρίτου ΚΠΣ; Γνωρίζει η Επιτροπή τους κινδύνους που δημιουργεί η συμμετοχή τρίτης χώρας (ιδίως της Τουρκίας, μιας χώρας με αποδεδειγμένη και προφανώς επιθετική στάση) που χαρτογραφεί ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιώντας κοινοτικά κονδύλια;

.