Η Ελλάδα σχεδιάζει να εκσυγχρονίσει το 183 Leopard 2A4 στο επίπεδο Α7..

22 Μαρτίου 2023

Αλλά σε αυτή τη διαδικασία, είναι απαραίτητο να προστεθούν προγράμματα μεγάλης κλίμακας για τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οχημάτων, για παράδειγμα, η Ελλάδα σχεδιάζει να εκσυγχρονίσει το 183 Leopard 2A4 στο επίπεδο Α7.

Η πρόταση περιλαμβάνει τον ριζικό εκσυγχρονισμό των 183 αρμάτων Leopard 2 A4 στο κορυφαίο επίπεδο Leopard 2 A7 (εναλλακτικά προτείνεται και το Trophy με επιπλέον κόστος περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο των αρμάτων) και 190 Leopard 1 A5 με νέα σκοπευτικά καθώς και τη δημιουργία εργοστασίου βάσης στην Ελλάδα.

Το κόστος του εκσυγχρονισμού με βάση τα όσα ζήτησε ο ΕΣ των 183 αρμάτων Leopard 2 A4 και των 190 Leopard 1 A5 ανέρχεται στα 1.3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εάν τοποθετηθεί από τη Rafael το Trophy στα 183 άρματα, έχει κοστολογηθεί δαπάνη ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Σύνολο 1.9 δισεκατομμύρια ευρώ.

.