Μουσικών και Τραγουδιστών -Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1 Μαρτίου 2005

Xrisoxoidis_4Π.Κ.: 25/24.3.2005. Αθήνα  17.2.2005 μεταξύ αφενός μεν του Πανελλήνιου Σωματείου Ιδιοκτητών Κέντρων Διασκέδασης,εκπροσωπείται  νομίμα από τον Πρόεδρο του Ιγνάτιο Μάγκο,αφετέρου δε του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου (ΠΜΣ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Αντώνη Ποντίκη, συμφωνείται η σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών και τραγουδιστών στα πάσης φύσεως κέντρα κάθε μορφής διασκέδασης όλης της χώρας, με τους παρακάτω όρους:1. Στη σύμβαση αυτή υπάγονται οι μουσικοί και τραγουδιστές όλης της χώρας, ανεξάρτητα από φύλο, που εργάζονται είτε ως εκτελεστές πάσης φύσεως μουσικών οργάνων είτε ως τραγουδιστές.

2. Α. Το κατώτερο ημερομίσθιο των εργαζομένων της

παρ.1- συναρτάται προς τον αριθμό των ημερών που έχουν συμφωνήσει να εργάζονται κάθε εβδομάδα και καθορίζεται: α.) στο ποσό των ενενήντα (90) ευρώ ημερησίως, όταν η συμφωνία με τον εργοδότη προβλέπει να απασχολούνται μέχρι δύο (2) ημέρες την εβδομάδα.

β.) στο ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ ημερησίως, όταν η συμφωνία με τον εργοδότη προβλέπει να απασχολούνται τρεις (3) ή τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα.

γ) στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ ημερησίως, όταν η συμφωνία με τον εργοδότη προβλέπει να απασχολούνται πέντε (5) ή και περισσότερες ημέρες την εβδομάδα.

Β. Στο παραπάνω προβλεπόμενο κατώτερο ημερομίσθιο επιβάλλεται προσαύξηση 15% για όσους απασχολούνται ταυτόχρονα και ως μουσικοί και ως τραγουδιστές.

Γ. Στο παραπάνω προβλεπόμενο κατώτερο ημερομίσθιο δεν περιλαμβάνεται ούτε μπορεί να καταλογισθεί η προσαύξηση λόγω νυκτερινής εργασίας, η προσαύξηση λόγω απασχόλησης κατά Κυριακές και κατά νόμο εξαιρέσιμες εορτές, καθώς και τα Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, οι Αποδοχές Αδείας και το Επίδομα Αδείας, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε εργατική νομοθεσία.

Δ. Επιπλέον του παραπάνω προβλεπομένου κατωτέρου ημερομισθίου, χορηγείται στους εργαζομένους της

 παρ. 1- επίδομα χρήσεως υλικού (μουσικό όργανο, μικρόφωνο, περιφερειακά συστήματα) από τρία (3) ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης.

 Ε. Σε όλους τους μισθωτούς της

 παρ. 1- χορηγούνται, ανεξαρτήτως φύλλου, τα παρακάτω επιδόματα υπολογιζόμενα επί του παραπάνω προβλεπομένου κατωτέρου ημερομισθίου:

ι. Επίδομα γάμου που χορηγείται ακόμα και σε περίπτωση διάστασης ή χηρείας, εφόσον προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

ιι. Επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου φοίτησής τους στην περίπτωση που αυτά φοιτούν σε αναγνωρισμένες Ανώτατες Σχολές της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με εξαίρεση τις Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε κάθε περίπτωση, το επίδομα αυτό παύει να χορηγείται με τη συμπλήρωση του 22ου έτους του τέκνου. Για τέκνα, όμως, που έχουν ιατρικώς διαπιστωμένη και αποδεδειγμένη σωματική ή πνευματική αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, το επίδομα αυτό χορηγείται χωρίς κανένα περιορισμό του ορίου της ηλικίας τους. Το επίδομα τέκνων χορηγείται και σε όλους τους άγαμους γονείς.

ΣΤ. Ως κατώτερο ωρομίσθιο θεωρείται αυτό που προκύπτει από τη διαίρεση του, σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφερομένου κατωτέρου ημερομισθίου δια του αριθμού 4,30 που είναι οι ώρες ημερήσιας εργασίας.3. Οι ώρες εργασίας των μισθωτών της

παρ. 1 -δεν μπορούν να υπερβούν τις 4,30 συνεχόμενες ώρες εργασίας για κάθε ημέρα. Σε αυτές περιλαμβάνεται ένα διάλειμμα για ανάπαυση διάρκειας 20΄ Ο καθορισμός του διαλείμματος εντός του ωραρίου θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη ή εκπρόσωπο του και με τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στη συνέχιση του προγράμματος της ορχήστρας.

Οι τραγουδιστές και οι εκτελεστές πνευστών μουσικών οργάνων δικαιούνται κάθε 45΄ συνεχούς εργασίας ένα διάλειμμα 15΄, κατά τρόπο που να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή ροή του προγράμματος. Αν οι ανάγκες του προγράμματος το απαιτούν, ο χρόνος του διαλείμματος μπορεί να μετατίθεται εντός του ωραρίου, προστιθέμενος στο επόμενο ή τα επόμενα διαλείμματα.

 Η ώρα έναρξης της εργασίας ορίζεται ελεύθερα από τον εργοδότη. Η ώρα λήξης σε περίπτωση δεσμευτικής από την πολιτεία ρύθμισης του ωραρίου λειτουργίας Κέντρων Διασκέδασης θα συμπίπτει με αυτή. Υπέρβαση του προαναφερθέντος ωραρίου απασχόλησης του μισθωτού δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη, αλλά μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και μισθωτού.

 Ο μισθωτός, πάντως, υποχρεούται να αποδεχθεί υπέρβαση του ωραρίου απασχόλησης του που δεν ξεπερνά την μία ώρα, όταν αυτό το απαιτούν έκτακτες ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης, η δε άρνηση του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι συμφωνίας, κάθε ώρα, πέραν των 4,30 ωρών, θεωρείται υπερωριακή και αμείβεται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία για την παράνομη υπερωριακή εργασία.

4. Οι μισθωτοί της παρ. 1-δικαιούνται:

ι. Κατά την ώρα προσέλευσής τους στον χώρο εργασίας έναν καφέ, ρόφημα ή αναψυκτικό.

ιι. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους δύο ποτά ή αναψυκτικά, ένα από τα οποία στο διάλειμμά τους. Το ποτό ή αναψυκτικό, που ενδεχομένως επιθυμούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οφείλουν οι μισθωτοί να το παραγγέλνουν μόνο στον αρμόδιο σερβιτόρο ή βοηθό σερβιτόρο, που έχει ορισθεί συγκεκριμένα από την επιχείρηση.

ιιι. Μετά το τέλος της εργασίας τους ένα γεύμα, στην περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει οργανωμένη κουζίνα και παρέχει οργανωμένα μενού στους θαμώνες – πελάτες της. Το είδος του παρεχομένου γεύματος ορίζεται από την επιχείρηση και η διάρκεια του γεύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20΄.

Α. Οι μουσικές περίοδοι είναι κατ΄έτος  δύο(2) Η χειμερινή περίοδος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Απριλίου του επομένου έτους.

 Η θερινή περίοδος αρχίζει την 1η Μαΐου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.

 Β. Οι συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της παρ. 1 είναι πάντοτε εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και ισχύουν από το χρόνο πρόσληψης του εργαζομένου μέχρι τη λήξη της τρέχουσας μουσικής περιόδου (σαιζόν). όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 5Α΄ου παρόντος άρθρου. Ενδεχόμενη ανανέωση ή παράταση της σύμβασης δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της, που είναι και παραμένει ορισμένου χρόνου.

Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση μικρής παράτασης πέραν των ορίων των μουσικών περιόδων που δικαιολογείται λόγω κλιματολογικών συνθηκών. Η υποχρέωση του μισθωτού για τη συνέχιση παροχής της εργασίας του θα κρίνεται με βάση τις αρχές της καλής πίστης. Ως χρόνος πρόσληψης του εργαζομένου θεωρείται η ημέρα κατάρτισης της σχετικής συμφωνίας και σε κάθε περίπτωση η πραγματοποίηση της δεύτερης μουσικής δοκιμής (πρόβας).

 Γ. Οι συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της παρ. 1 μπορούν να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου μόνον στην περίπτωση κατά την οποία έχουν ήδη διαρκέσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις συνεχόμενες μουσικές περιόδους και μόνον στην περίπτωση κατά την οποία η μετατροπή θα έχει ευνοϊκότερες συνέπειες για το μισθωτό.

6. Η πρόσληψη των μισθωτών της παρ. 1-από οποιονδήποτε εργοδότη, θεωρείται ότι έγινε για ολόκληρη τη μουσική περίοδο που ακολουθεί, αν ο μισθωτός εργάσθηκε πραγματικά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες. Ως χρόνος πραγματικής εργασίας θεωρούνται και όλες οι ημέρες πραγματοποίησης μουσικών δοκιμών (πρόβες), εξαιρουμένης της πρώτης, η οποία θεωρείται δοκιμαστική για τη διαπίστωση της επαγγελματικής επάρκειας και ικανότητας του μισθωτού. Ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσής του να απασχολεί τον μισθωτό όταν κλείσει η επιχείρηση, παρά μόνο όταν αυτό συμβεί λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. πυρκαγιά, σεισμός κ.λπ.).

7. Οι μουσικές δοκιμές μπορούν να διαρκούν έως έξι (6) ημέρες με ανώτατο όριο τις πέντε (5) ώρες ημερησίως και αμείβονται με το ημερομίσθιο που προβλέπεται στην παρ. 2-της παρούσας. Σε περίπτωση πραγματοποίησης δοκιμών πέραν αυτών των ορίων καταβάλλεται ωρομίσθιο δώδεκα (12) ευρώ για κάθε μία από τις πρώτες δέκα πέντε (15) επιπλέον ώρες και δέκα πέντε (15) ευρώ για κάθε μία από τις επόμενες ώρες.

Ο χρόνος πραγματοποίησης των μουσικών δοκιμών θα συμφωνείται ανάμεσα στον μισθωτό και τον εργοδότη, λαμβανομένης υπ΄οψην της νάγκης επαρκούς προετοιμασίας για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τυχόν επαγγελματικές υποχρεώσεις του μισθωτού σε άλλον εργοδότη.

8. Ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει τα μουσικά όργανα του εργαζομένου για τον κίνδυνο κλοπής, βλάβης ή καταστροφής αυτών, τα οποία ο εργαζόμενος φέρει στον χώρο της επιχείρησης για την εκτέλεση του μέρους του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει. Σε περίπτωση αντικειμενικής και ανεξάρτητης από τη θέληση του εργοδότη αδυναμίας ασφάλισης των μουσικών οργάνων, ο εργοδότης υποχρεούται να αποκαταστήσει στον εργαζόμενο μόνο την ζημιά που θα υποστούν τα μουσικά του όργανα, λόγω κλοπής, πυρκαγιάς ή άλλου συναφούς καταστρεπτικού γεγονότος που θα συμβεί στην επιχείρηση, κατά το χρόνο που βρίσκονται εντός αυτής τα μουσικά όργανα.

Η αδυναμία του εργοδότη να ασφαλίσει τα μουσικά όργανα του εργαζομένου, που οφείλεται σε αντικειμενικούς και ανεξάρτητους της θελήσεως του εργοδότη λόγους, δεν αποτελεί παράλειψη του εργοδότη απέναντι στο μισθωτό ούτε γεννά ως προς αυτόν άλλα δικαιώματα απέναντι στον εργοδότη εκτός του δικαιώματος αποζημίωσης για την κλοπή, ή βλάβη ή καταστροφή των μουσικών οργάνων.

Ο εργαζόμενος υποχρεούται να παίρνει μαζί του, μετά την λήξη του προγράμματος, εκείνα τα μουσικά όργανα που μπορούν εύκολα να μετακινηθούν απ’ αυτόν και συγκεκριμένα πνευστά όργανα, έγχορδα όργανα πλην κοντραμπάσου, προσωπικά μικρόφωνα κ.λπ. Ποια είναι τα μουσικά αυτά όργανα θα κρίνεται με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ενδεχόμενη βλάβη ή καταστροφή των μουσικών αυτών οργάνων εντός των χώρων της επιχείρησης μετά την αποχώρηση από αυτήν του εργαζομένου, δεν θεμελιώνει υποχρέωση αποζημίωσης σε βάρος του εργοδότη.

9. Τα τεκμαρτά ημερομίσθια του ΙΚΑ για τους εργαζομένους της παρ. 1 δεν επηρεάζονται από την παρούσα σύμβαση. Παραμένουν ως έχουν και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος θα ζητήσει από την αρμόδια επιτροπή αναπροσαρμογής των τεκμαρτών ημερομισθίων να υπάρξει εκπροσώπηση και του Πανελλήνιου Σωματείου Ιδιοκτητών Κέντρων Διασκεδάσεως, το οποίο να έχει κληθεί αρμοδίως, εγγράφως, έγκαιρα και νομότυπα.

10. Ολες οι θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ισχύουν και εφαρμόζονται και στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ήδη ισχύοντες ευνοϊκότερους συμφωνημένους αντίστοιχους όρους εργασίας.

11. Διατάξεις προηγουμένων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα σύμβαση, εξακολουθούν να ισχύουν. Ευνοϊκότεροι όροι για τους μισθωτούς της παρ. 1, που συνομολογούνται σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν.

12. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1.3.2005 και λήγει την 28.2.2006. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης με σκοπό τη λήξη της.

Ενδεχόμενη καταγγελία πρέπει να γίνει εγγράφως τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της Συλλογικής Σύμβασης. Σε περίπτωση μη καταγγελίας της παρούσας σύμβασης ή μη κατάρτισης νέας, παρατείνεται η ισχύς της παρούσας και για τον επόμενο χρόνο, το ίδιο δε ισχύει και για τα επόμενα έτη, της Συλλογικής Σύμβασης μη καθισταμένης αορίστου χρόνου, αλλά παρατεινομένης κάθε φορά για ένα έτος.

.