Μουσικών-Συλλογική σύμβαση εργασίας – (Π.Κ.Υ.Α. 36/19.4.2005)

15 Απριλίου 2005

Papadopoulos_mpouzoukiΣτο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης σήμερα την 8.4.2005 μεταξύ αφενός της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Ενώσεως που φέρει την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σατωβριάνδου 29 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής Ταξιάρχη Θεοχαρόπουλο, και αφετέρου του Πανελλήνιου Σωματείου με την επωνυμία Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Κέντρων Διασκέδασης, που έχει τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΘΕΞΗ» και εδρεύει στο Ν. Pύσιο Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού Ιγνάτιο Μάγκο, συμφωνείται και καταρτίζεται Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

που αφορά την σύναψη των συμβάσεων εργασίας μεταξύ των μουσικών και των ιδιοκτητών των Κέντρων Διασκεδάσεως, τους όρους λειτουργίας των εργασιακών τους σχέσεων, της παροχής εργασίας, των αμοιβών και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους.

ΑΡΘΡΟ 1/ Στις διατάξεις της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται αφενός οι μουσικοί σε ολόκληρη την Ελλάδα είτε είναι εκτελεστές μουσικού οργάνου είτε τραγουδιστές, ανεξαρτήτως φύλλου, οι οποίοι απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής επιχειρήσεις Κέντρων Διασκεδάσεως και αφετέρου οι ιδιοκτήτες κάθε είδους και μορφής Κέντρων Διασκεδάσεως ολοκλήρου της Ελλάδος.

Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται ανεξάρτητα του αριθμού των μελών της ορχήστρας του καταστήματος στην οποία μετέχει ο εργαζόμενος μουσικός.

ΑΡΘΡΟ 2/ α. Οι μεταξύ των μουσικών και των επιχειρηματιών και ιδιοκτητών κέντρων διασκέδασης συμβάσεις είναι πάντοτε εξαρτημένης εργασίας ανεξαρτήτως τυχόν διαφορετικού χαρακτηρισμού των από τα συμβαλλόμενα μέρη.

β. Εάν η συμφωνία απασχόλησης γίνεται μεταξύ του εργοδότου και του επικεφαλής της ορχήστρας, κάθε μέλος αυτής συνδέεται συμβατικά απ’ ευθείας με τον εργοδότη, ο δε επικεφαλής της ορχήστρας θεωρείται ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος κάθε μέλους της ορχήστρας κατά την σύναψη της συμβάσεως εργασίας, καθ’ οιουδήποτε τρόπο και αν συμφωνείται αυτή (είτε ρητά είτε σιωπηρά είτε εγγράφως είτε προφορικώς).

 γ. Σε περίπτωση που καθορίζεται μόνον η συνολική αμοιβή της ορχήστρας, η αμοιβή κάθε μέλους αυτής είναι ίση με το αποτέλεσμα της διαίρεσης του συνολικού ποσού της αμοιβής δια του αριθμού των μελών της ορχήστρας. Συμφωνία μεταξύ των μελών της ορχήστρας κατά την οποία ένα μέλος αυτής θα δικαιούται μεγαλύτερης αμοιβής από τα υπόλοιπα δεν υποχρεώνει τον εργοδότη σε αύξηση της συμφωνηθείσης συνολική αμοιβής της ορχήστρας. Για το κατώτατο όριο του ημερομισθίου ισχύουν τα προεκτεθέντα.

ΑΡΘΡΟ 3/ α. Οι συμβάσεις εργασίας των μουσικών με τους προαναφερόμενους εργοδότες είναι πάντοτε ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως τυχόν διάφορου χαρακτηρισμού των και ισχύουν τουλάχιστον για μια μουσική περίοδο. Ενδεχόμενη ανανέωση ή παράταση της σύμβασης δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της που παραμένει ορισμένου χρόνου.

β. Οι μουσικές περίοδοι (σεζόν) είναι κατ’ έτος δύο. Η χειμερινή περίοδος που αρχίζει την 1ην Οκτωβρίου και λήγει την 30ην Απριλίου του επομένου έτους και η θερινή περίοδος που αρχίζει την 1ην Μαΐου και λήγει την 30ην Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

γ. Η πρόσληψη του μουσικού του άρθρου 1, της παρούσης θεωρείται ότι έγινε για ολόκληρη τη μουσική περίοδο που ακολουθεί, αν ο μουσικός εργάσθηκε πραγματικά στον αυτόν εργοδότη τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες.

Δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής, εργασίας ο χρόνος πραγματοποιήσεως μουσικής δοκιμής προκειμένου διαπιστωθεί από τον εργοδότη η επαγγελματική ικανότης και επάρκεια του μουσικού, με σκοπό την πρόσληψη αυτού. Ως ημερομηνία πρόσληψης του μισθωτού θεωρείται η ημέρα κατάρτισης της σχετικής συμφωνίας μεταξύ αυτού και του εργοδότη.

δ. Αν ο μουσικός εργάζεται στον αυτόν εργοδότη πέραν της μιας μουσικής περιόδου, θεωρείται σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, εργαζόμενος και για ολόκληρη την διανυόμενη μουσική περίοδο αν εργάσθηκε πραγματικά κατά την διάρκεια αυτής τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες.

Ενδεχόμενη παράταση λόγω κλιματολογικών συνθηκών της μουσικής περιόδου και συνέχιση της απασχόλησης του μισθωτού, δεν θεωρείται απασχόληση σε νέα μουσική περίοδο ο δε εργαζόμενος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συνεχίσει να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη όταν η άρνηση του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

ε. Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να λύσει αζημίως την σύμβαση εργασίας εντός των πρώτων (5) πέντε ημερών από την για πρώτη πρόσληψη του μισθωτού, για λόγους που είτε αφορούν το πρόσωπο του μισθωτού, είτε το πρόσωπο του εργοδότη και τις ανάγκες της επιχείρησης. Ο τρόπος ασκήσεως της καταγγελίας είναι ανάλογος του τρόπου με τον οποίο έγινε η πρόσληψη του μισθωτού από τον εργοδότη και ειδικότερα προφορική αν ο μισθωτός προσελήφθη δια προφορικής συμφωνίας και εγγράφως αν ο μισθωτός προσελήφθη δια εγγράφου συμφωνίας με τον εργοδότη.

Η έγγραφος καταγγελία πρέπει να, αναφέρει ρητά και συγκεκριμένα τους λόγους για τους οποίους ο εργοδότης προβαίνει σε αυτήν και να επιδίδεται με τον προβλεπόμενο από το Νόμο τρόπο. Πρέπει επίσης ο εργοδότης να αποδέχεται την υποχρέωσή του για την καταβολή στον εργαζόμενο των δεδουλευμένων αποδοχών του, και αυτές να καταβάλλονται στην πρώτη ζήτηση τους από τον εργαζόμενο. Αν οι λόγοι καταγγελίας είναι ουσιαστικά αβάσιμοι και αναληθείς η γενομένη καταγγελία είναι άκυρη. Η βασιμότητα και η αλήθεια των λόγων καταγγελίας θα κρίνεται οριστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια.

Ο εργοδότης απαλλάσσεται της υποχρέωσης του να απασχολεί τον μουσικό, όταν αυτό οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (κλείσιμο της επιχείρησης λόγω πυρκαγιάς, σεισμού κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 4 /α. Το ύψος των αποδοχών των μουσικών συμφωνείται ελεύθερο από τα μέρη. Το κατώτατο όριο του ημερομισθίου συμφωνείται και καθορίζεται δια της παρούσης στο ποσό των 44 € για τους απασχολούμενους την ημέρα και στο ποσό των 55 € για τους απασχολούμενους τη νύχτα.

β. Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό προσαύξησης λόγω απασχόλησης κατά. τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες εορτές, ούτε το επίδομα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα το επίδομα αδείας, τα έξοδα διαμονής, ύπνου ή φαγητού για την εκτός έδρα εργασία.

γ. Το ανωτέρω ποσό ημερομισθίου θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό αυξήσεως του τιμαρίθμου, όπως αυτός ανακοινώνεται επισήμως από το Υπουργείο Οικονομικών. δ. Το κατώτερο όριο του ημερομισθίου διπλασιάζεται σε περίπτωση παροχής εργασίας εντός έδρας.

ε. Η εργασία των εκτελεστών οργάνων υπάγεται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα για τον λόγο αυτόν το προαναφερθέν ημερομίσθιο προσαυξάνεται κατά 15%.

ΑΡΘΡΟ 5/ α. Οι ώρες εργασίας των μουσικών, δεν μπορούν να υπερβούν τις 4.30 ώρες εργασίας για κάθε ημέρα. Σε αυτές περιλαμβάνεται ένα διάλειμμα για ανάπαυση του εργαζομένου διάρκειας 20 λεπτών. Η τοποθέτηση του διαλείμματος εντός του ωραρίου θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη ή εκπρόσωπο του και με τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή εκτέλεση του προγράμματος.

β. Η ώρα έναρξης τη εργασίας καθορίζεται ελεύθερα από τον εργοδότη και η καθ’ εκάστη λήξη της εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την ώρα λήξεως της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

γ. Υπέρβαση του προαναφερθέντος ωραρίου απασχόλησης δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη, αλλά θα αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας εργοδότη – εργαζομένου. Ο εργαζόμενος πάντως υποχρεούται να αποδεχθεί υπέρβαση των ωρών απασχόλησης του κατά μία ώρα το μέγιστο για το καθημερινό ωράριο, όταν αυτό απαιτείται από έκτακτες ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης και η άρνηση του να το πράξει θα ήταν αντίθετη προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Σε κάθε περίπτωση η πέραν των 4,30 ωρών απασχόληση του εργαζομένου θεωρείται υπερωριακή εργασία και αμείβεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Εργατική Νομοθεσία. δ. Ως χρόνος απασχόλησης θεωρείται το χρονικό διάστημα από την συμφωνηθείσα ώρα προσελεύσεως του εργαζόμενου στο κατάστημα της εργασίας του, έως την αποχώρηση του από αυτό, ανεξαρτήτως αν ο ενδιάμεσος χρόνος αφιερώνεται στην εκτέλεση του προγράμματος η ορίζεται από τον εργοδότη ως χρόνος δοκιμής, εκτελέσεως, μαγνητοφωνήσεως ή και αναμονής και διακοπής της εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 6/ Η απασχόληση του μουσικού σε δοκιμές (πρόβες) προς εναρμόνιση των μουσικών οργάνων και του μουσικού προγράμματος μπορούν να διαρκούν έως 6 ημέρες με ανώτατο όριο τις πέντε ώρες ημερησίως για κάθε μουσικό πρόγραμμα και αμείβονται με το οριζόμενο στην παρ. 4 της παρούσης ημερομίσθιο.

 Ο χρόνος πραγματοποίησης των μουσικών δοκιμών θα συμφωνείται ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο λαμβανομένων υπ’ όψιν των αναγκών ορθής και άρτιας εκτελέσεως του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο μουσικός πρόκειται να συμμετάσχει την ίδια ημέρα στο μουσικό πρόγραμμα του καταστήματος η διάρκεια των δοκιμών δεν μπορεί να ξεπεράσει τις δύο ώρες.

ΑΡΘΡΟ 7/ Δεν θεωρείται παροχή εργασίας η πριν την πρόσληψη του εργαζομένου δοκιμή της επαγγελματικής του επάρκειας και ικανότητας από τον εργοδότη. Δεν δύναται να συναφθεί ή να χαρακτηρισθεί σύμβαση εργασίας υπό δοκιμή προσελκύσεως πελατείας ή εξαρτώμενη από άλλο, σχετικό όρο ή αίρεση.

 ΑΡΘΡΟ 8/ Ο μουσικός δικαιούται μία ημέρα αναπαύσεως κάθε εβδομάδα, καθοριζόμενη ελευθέρως μεταξύ αυτού και ταυ εργοδότου. Τούτο ισχύει ανεξαρτήτως του τόπου παροχής της εργασίας. Σε περίπτωση απασχολήσεως του μουσικού για οποιονδήποτε λόγο κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας αναπαύσεως του, καταβάλλεται εις διπλούν το ημερομίσθιο του.

ΑΡΘΡΟ 9 /Σε περίπτωση μετακινήσεως για επαγγελματικούς λόγους του εργαζομένου εκτός έδρας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, καταβάλλεται εις διπλούν το ημερομίσθιο. Ο εργοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταβάσεως, διαμονής και επιστροφής του μουσικού, καθώς και με τα έξοδα εκδόσεως ή θεωρήσεως του διαβατηρίου του. Ο μουσικός θεωρείται ότι εργάζεται εκτός έδρας όταν ο τύπος παροχής της εργασίας απέχει πέραν των τριάντα χιλιομέτρων από την έδρα του, με εξαίρεση τις πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων, όπου εκτός έδρας θεωρείται η παροχή της εργασίας όταν λαμβάνει χώρο σε απόσταση άνω των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του εργαζομένου.

 Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν με συμφωνία εργοδότη – μουσικού η παροχή εργασίας από τον δεύτερο να μην θεωρείται ως εκτός έδρας και αν ακόμη πληρούνται οι ανωτέρω αναφερθείσες χιλιομετρικές αποστάσεις. Η πρόσληψη όμως του μουσικού για εκτέλεση περιοδείας στο εξωτερικό και η συνακόλουθη προσφορά εργασίας από αυτόν, θεωρείται πάντοτε εκτός έδρας.

ΑΡΘΡΟ 10/ Οι μουσικοί δικαιούνται από τον εργοδότη: α. Κατά την ώρα προσέλευσης του στο χώρο εργασίας έναν καφέ ρόφημα ή αναψυκτικό.

β. Κατά τη διάρκεια της εργασίας των δύο ποτά ή αναψυκτικά, ενώ από τα οποία στο διάλειμμά τους. Το ποτό ή αναψυκτικό που επιθυμούν οφείλουν να το παραγγέλλουν μόνον στον αρμόδιο σερβιτόρο ή βοηθό σερβιτόρου που έχει ορισθεί συγκεκριμένα από την επιχείρηση.

γ. Μετά το τέλος της εργασίας των οι μουσικοί δικαιούνται ένα γεύμα στην περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει οργανωμένη κουζίνα και παρέχει γεύματα στους πελάτες της. Το γεύμα θα προσφέρεται είτε κατά τον χρόνο του εικοσάλεπτου διαλείμματος, είτε μετά το πέρας της εργασίας του μουσικού.

ΑΡΘΡΟ 11/ Ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει τα μουσικά όργανα του εργαζομένου για τον κίνδυνο κλοπής, βλάβης ή καταστροφής αυτών, τα οποία ο μουσικός φέρει στον χώρο της επιχείρησης για την εκτέλεση του μέρους του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει. Σε περίπτωση αντικειμενικής και ανεξάρτητης από την θέληση του εργοδότη αδυναμίας ασφαλίσεως των μουσικών οργάνων, ο εργοδότης υποχρεούται να αποκαταστήσει στον εργαζόμενο την ζημιά που θα υποστούν τα μουσικά όργανα αυτού, λόγω κλοπής, πυρκαγιάς ή άλλου συναφούς καταστρεπτικού γεγονότος που θα συμβεί στο κατάστημα κατά τον χρόνο που βρίσκονται εκτός αυτού τα μουσικά όργανα.

 Πάντως η αδυναμία του εργοδότη να ασφαλίσει τα μουσικά όργανα του εργαζομένου. που οφείλεται σε αντικειμενικούς και ανεξάρτητους της θελήσεως του εργοδότη λόγους, δεν αποτελεί παράληψη υποχρέωσης απέναντι στον εργαζόμενο και δεν γεννά ως προς αυτόν άλλα δικαιώματα έναντι του εργοδότου, εκτός του δικαιώματος αποζημίωσης της αξίας των μουσικών οργάνων λόγω βλάβης ή καταστροφής αυτών. Ο εργαζόμενος υποχρεούται να παίρνει μαζί του μετά την λήξη του προγράμματος εκείνα τα μουσικά όργανα που είναι δυνατόν να μεταφερθούν από αυτόν και συγκεκριμένα τα πνευστά όργανα, τα έγχορδα όργανα πλην κοντραμπάσου, προσωπικά μικρόφωνα κλπ.

Ποια μουσικά όργανα μπορούν να μεταφερθούν από τον μουσικό θα κρίνεται με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ενδεχόμενη βλάβη ή καταστροφή των μουσικών αυτών οργάνων εντός των χώρων του καταστήματος και μετά την αποχώρηση από αυτό του εργαζομένου, θεωρείται ότι έλαβε χώρα από υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν θεμελιώνει υποχρέωση αποζημίωσης σε βάρος του εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 12/ Οι μουσικοί δικαιούνται άδεια και επιδόματος αδείας και λοιπών παροχών ακόμη και αν η εργασιακή των σχέση τυγχάνει μικρότερη του έτους.

ΑΡΘΡΟ 13/ α. Απαγορεύεται η πρόσληψη και η απασχόληση μουσικού η τραγουδιστού που δεν ασκεί ως κύριο και βιοποριστικό επάγγελμα αυτό του μουσικού. Η επαγγελματική ιδιότητα του προσλαμβανομένου αποδεικνύεται μόνον με την επαγγελματική του ταυτότητα που εκδίδεται από επαγγελματικό σωματείο των μουσικών.

β. Απαγορεύεται η πρόσληψη και απασχόληση ως μουσικών, δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών, υπαλλήλων, ΝΠΔΔ, ΝΙΠΔ και εν γένει ατόμων που δεν έχουν σχέση με το επάγγελμα του μουσικού.

ΑΡΘΡΟ 14/ Τυχόν ευνοϊκότερος για τους μουσικούς όρος των ατομικών των συμβάσεων εργασίας δεν θίγονται δια της παρούσης ούτε δύναται να μειωθούν τυχόν ανώτεροι από τις δια της παρούσης καθοριζόμενες αποδοχές (συμφωνημένες ή καταβαλλόμενες).

ΑΡΘΡΟ 15 /Από τις ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας καταργείται κάθε παλαιότερη ρύθμιση που αντίκειται στους έγκυρους και ισχυρούς όρους της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 16 /Η ισχύς της παρούσης Συμβάσεως Εργασίας αρχίζει την 15.4.2005 και λήγει την 14.4.2007. Σε περίπτωση δε μη συνάψεως νέας προ της λήξεως της παρούσης, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη σύναψη νέας.

 ΑΡΘΡΟ 17/ Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύει για ολόκληρη την Ελλάδα.

.