Στη Βουλή το νομοσχέδιο για Μ.Μ.Ε

24 Ιουνίου 2007

greek_parlament.jpgΤα νέα δεδομένα που θα καθορίσουν το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο της επόμενης δεκαετίας στη χώρα μας έθεσε χθες η κυβέρνηση, καταθέτοντας στη Βουλή το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τη συγκέντρωση και τις αδειοδοτήσεις των ΜΜΕ. Πρόκειται για το πλαίσιο με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης στη χώρα μας, των εκπομπών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και τα σημαντικά θέματα της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ, και ειδικότερα εκείνα που αφορούν το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο συμμετοχής ενός φυσικού ή νομικού προσώπου στα Μέσα, προκειμένου να αποφεύγονται τα φαινόμενα συγκέντρωσης.

Παράλληλα, ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν τη διείσδυση των Μέσων στο κοινό, όπως οι μετρήσεις τηλεθέασης για παράδειγμα, που στο παρελθόν έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο των συζητήσεων της κοινής γνώμης.

 Το νομοσχέδιο 

ρυθμίζονται η συγκέντρωση στο χώρο των επιχειρήσεων ΜΜΕ, η διαδικασία χορήγησης αδειών για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης, το σήμα των οποίων εκπέμπεται με επίγεια αναλογική μέθοδο (αναλογική τηλεόραση),

καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις μεταδόσεις, η εκπομπή επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων που δεν χρησιμοποιούν ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες (ADSL, WiMax).

Συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά

Η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου στην αγορά των ΜΜΕ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού και με τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Η κατοχή της δεσπόζουσας θέσης τεκμαίρεται με την κατοχή συγκεκριμένου ποσοστού μεριδίου στο σύνολο των επιμέρους αγορών (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά) στις οποίες συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

– Όταν δραστηριοποιείται σε ένα Μέσο, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 35%.

– Όταν δραστηριοποιείται σε δύο Μέσα, το ποσοστό ανέρχεται σε 32%.

– Όταν δραστηριοποιείται σε τρία Μέσα, το ποσοστό ανέρχεται σε 28%.

– Όταν δραστηριοποιείται σε τέσσερα Μέσα, το ποσοστό ανέρχεται σε 25%. Κριτήρια για τη διαπίστωση της δεσπόζουσας θέσης αποτελούν, για μεν την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, η διαφημιστική δαπάνη και τα έσοδα από παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών υπολογιζόμενα σε δωδεκάμηνη βάση, για δε τις εφημερίδες και τα περιοδικά, το άθροισμα της διαφημιστικής δαπάνης και των εσόδων από την πώλησή τους, υπολογιζόμενα σε δωδεκάμηνη βάση.

Επισημαίνεται ότι η απλή κατοχή δεσπόζουσας θέσης δεν επιφέρει κυρώσεις. Η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης συνεπάγεται τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Τα ποσοστά διεισδυτικότητας των Μέσων στο κοινό (τηλεθέαση, ακροαματικότητα και αναγνωσιμότητα) λαμβάνονται, συμπληρωματικά, υπόψη για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου.

Απαγορεύεται η συγκέντρωση επιχειρήσεων είτε στην περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή δεσπόζουσας θέσης είτε στην περίπτωση που αποκτάται δεσπόζουσα θέση λόγω της συγκεντρώσεως. Αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή των διατάξεων περί συγκέντρωσης ελέγχου (έλεγχος, λήψη μέτρων και επιβολή κυρώσεων) είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας.

Ενημερωτικά και μη ενημερωτικά Μέσα

 Τα Μέσα Επικοινωνίας διακρίνονται σε ενημερωτικά και μη ενημερωτικά. Ενημερωτικά είναι εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές, όπως πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας.

Τα ενημερωτικά Μέσα διακρίνονται σε γενικού και θεματικού περιεχομένου.

– Γενικού περιεχομένου είναι τα ενημερωτικά Μέσα που εκπέμπουν πρόγραμμα ποικίλης ύλης.

– Θεματικού περιεχομένου είναι τα ενημερωτικά Μέσα των οποίων το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικό προσανατολισμό σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ενημέρωσης, όπως οικονομικού, πολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου.

 Μη ενημερωτικά Μέσα είναι εκείνα των οποίων το πρόγραμμα δεν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τομείς ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης.

Στα μη ενημερωτικά Μέσα επιτρέπεται η μετάδοση τίτλων ειδήσεων κατ’ ανώτατο όριο ενός λεπτού ανά ώρα. Έλεγχος σε περισσότερα μη ενημερωτικά Μέσα της ίδιας μορφής επιτρέπεται, εφόσον δεν υπερβαίνει:

 – Τον ένα μη ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, εφόσον υφίσταται έλεγχος σε ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, ή τους δύο μη ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, εφόσον δεν υφίσταται έλεγχος σε ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας.

 – Το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των προκηρυχθεισομένων αδειών μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών κάθε νομού και κατ’ ανώτατο όριο τους τρεις νομούς. Επισημαίνεται ότι μέχρι τη χορήγηση των ραδιοφωνικών αδειών, επιτρέπεται η συμμετοχή σε συγκεκριμένο αριθμό μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, αναλόγως της περιοχής κάλυψης.

 Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις εφημερίδων και περιοδικών δεν υπόκειται σε περιορισμούς, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί συγκέντρωσης ελέγχου στην αγορά. Επιτρέπεται η λειτουργία ομίλου επιχειρήσεων ΜΜΕ, εφόσον δεν υφίσταται υπέρβαση των παραπάνω περιορισμών.

Ελάχιστο κεφάλαιο

Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς προβλέπεται συγκεκριμένο ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο. Ειδικά για τους ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς γενικού περιεχομένου,

το ελάχιστο κεφάλαιο ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ,

 για τους ενημερωτικούς θεματικού περιεχομένου σε 8 εκατ. ευρώ

και για τους μη ενημερωτικούς σε 2 εκατ. ευρώ.

 Για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ο πληθυσμός του νομού ή η γεωγραφική κάλυψη του Μέσου διαμορφώνουν την κατάσταση.

Έτσι, για περιοχές με πληθυσμό άνω των 2 εκατομμυρίων οι ενημερωτικοί πρέπει να έχουν καταβάλει ελάχιστο κεφάλαιο 500 χιλιάδων ευρώ και οι μη ενημερωτικοί 300 χιλιάδες ευρώ,

για πληθυσμό άνω του 1 εκατομμυρίου οι ενημερωτικοί πρέπει να έχουν καταβάλει 300 χιλιάδες ευρώ και οι μη ενημερωτικοί 200 χιλιάδες ευρώ,

για πληθυσμό άνω των 500 χιλιάδων κατοίκων, οι ενημερωτικοί πρέπει να έχουν καταβάλει 250 χιλιάδες ευρώ

και οι μη ενημερωτικοί 175 χιλιάδες ευρώ,

για άνω των 150 χιλιάδων κατοίκων, οι ενημερωτικοί 150 χιλιάδες ευρώ και οι μη ενημερωτικοί 100 χιλιάδες ευρώ,

για άνω των 100 χιλιάδων κατοίκων, οι ενημερωτικοί 100 χιλιάδες ευρώ για οι μη ενημερωτικοί 60 χιλιάδες ευρώ και, τέλος,

για κάτω των 100 χιλιάδων κατοίκων οι ενημερωτικοί 60 χιλιάδες ευρώ και οι μη ενημερωτικοί 30 χιλιάδες ευρώ.

Το ελάχιστο κεφάλαιο των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας καθορίζεται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του υπουργού Τύπου και ΜΜΕ.

Επισημαίνεται ότι οι αδειούχοι οφείλουν να απασχολούν, ανάλογα με το είδος του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού) και την εμβέλειά του (εθνική ή περιφερειακή), συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού που κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη σχετική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία.

 Το ελάχιστο προσωπικό που οφείλουν να απασχολούν οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί διαμορφώνεται στα 200 άτομα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας και στα 150 άτομα για τους μη ενημερωτικούς εθνικής εμβέλειας.

Οι ενημερωτικοί περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να απασχολούν 30 άτομα, ενώ οι μη ενημερωτικοί περιφερειακής εμβέλειας 15 άτομα.

Τέλος, για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ο ελάχιστος αριθμός απασχολουμένων είναι 20 άτομα για τους ενημερωτικούς και 5 άτομα για τους μη ενημερωτικούς.

Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών

Η διάρκεια των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αδειών καθορίζεται σε έξι έτη. Τα κριτήρια για την αδειοδότηση είναι έξι, και συγκεκριμένα το κριτήριο παλαιότητας, το κριτήριο αρνητικής βαθμολόγησης, το κριτήριο της συγχώνευσης, το κριτήριο της οικονομικής βιωσιμότητας, της προγραμματικής πληρότητας και του απασχολούμενου προσωπικού.

Σημειώνεται ότι η άδεια μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά και μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που θα ρυθμίζει τις άδειες ψηφιακής ευρυεκπομπής.

Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο

Εισάγεται η διάκριση μεταξύ του παρόχου δικτύου, του παρόχου υπηρεσιών και του παρόχου περιεχομένου. Ο πάροχοι αυτοί μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό πρόσωπο.

Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να υπαχθούν στο καθεστώς της γενικής άδειας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Ν. 3431/2006, όπως ισχύει.

 Οι απαιτούμενες συχνότητες για ψηφιακή τηλεοπτική εκπομπή απονέμονται μόνο σε παρόχους περιεχομένου, κατόπιν διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΕΣΡ

Οι όροι διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικού προγράμματος και αδειών χρήσης συχνοτήτων θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα μπορούν να καθοριστούν και τα αντίστοιχα ζητήματα του ψηφιακού ραδιοφώνου.

Παρέχεται η αναγκαία νομοθετική εξουσιοδότηση προς τη Διοίκηση για την έκδοση των χαρτών συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Ο αριθμός των αδειών, η εμβέλειά τους, το είδος του προγράμματος, και τυχόν ειδικό θεματικό περιεχόμενο αυτού, θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του υπουργού Τύπου και ΜΜΕ.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση ψηφιακών αδειών είναι η καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος.

 Περιορισμοί στο καθεστώς ιδιοκτησίας

 Καθιερώνεται η απαγόρευση ελέγχου περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο) της ίδιας μορφής και επιτρέπεται η συμμετοχή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας επιχείρησης Μέσων Ενημέρωσης μέχρι ποσοστού 100% του κεφαλαίου της.

Επιτρέπεται η συμμετοχή σε άλλη επιχείρηση Μέσων Ενημέρωσης της ίδιας μορφής, εφόσον δεν υφίσταται έλεγχος αυτής.

Έλεγχος μετρήσεων διεισδυτικότητας

Προβλέπεται η δυνατότητα για τον υπουργό, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του υπουργού Τύπου και ΜΜΕ, να διενεργεί με απόφασή του έλεγχο των αποτελεσμάτων των μετρήσεων τηλεθέασης, ακροαματικότητας και αναγνωσιμότητας.

Οι διενεργούμενοι έλεγχοι από τις ήδη συσταθείσες εταιρείες λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νομοσχεδίου. Όπου δεν έχουν συσταθεί αντίστοιχες εταιρείες, οι φορείς των Μέσων Ενημέρωσης μπορούν να ιδρύουν αυτοτελώς αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 Οι εταιρείες μετρήσεων υποχρεούνται, κάθε μήνα, να υποβάλλουν τις μετρήσεις διεισδυτικότητας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων της.

πηγή;naftemporiki

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

.