Προκήρυξη Μουσικής Υποτροφίας στο Βιολί

31 Μαρτίου 2009

http://www.kretamagazin.hu/files/imagecache/other/files/20070418-hegedu.jpgΤο Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία ετήσια υποτροφία στο όνομα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 στο βιολί.

Οι υποψήφιοι, Ελληνίδες και Έλληνες, ηλικίας μέχρι 30 ετών, κάτοχοι διπλώματος από αναγνωρισμένο Ωδείο, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση αποδοχής τους για μετεκπαίδευση σε κατάλληλο Μουσικό Ίδρυμα του εξωτερικού. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο διάστημα όμοια υποτροφία από άλλη πηγή. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη εντός του Ιουνίου 2009, ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής του Διαγωνισμού. Για την παραλαβή των εντύπων του Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης από Δευτέρα έως Παρασκευή (κυρία Γάκη, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 25η Μαρτίου & Μαρία Κάλλας – 54646 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310895909 ώρες 10.00-14.00, φαξ 2310895961).

Τα έντυπα του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα και από τους παρακάτω συνδέσμους: Αίτηση Δικαιολογητικά Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων και δικαιολογητικών του Διαγωνισμού λήγει την Παρασκευή 15 Μαΐου 2009.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2009 ΒΙΟΛΙ

Οι υποψήφιοι για το Διαγωνισμό, απόφοιτοι αναγνωρισμένου Ωδείου, θα πρέπει:

• Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1979 και μετά.

• Να υποβάλουν πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

• Να παρουσιαστούν σε ακρόαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη εντός του Ιουνίου 2009, ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής του Διαγωνισμού.

Για την ακριβή ημερομηνία, ώρα και χώρο της ακρόασης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία.

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν σε διάτρητο πλαστικό φάκελο (folder) και με τη σειρά που αναγράφονται παρακάτω, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με πίνακα περιεχομένων των εγγράφων που κατατίθενται. Εκτός από τον πρωτότυπο φάκελο, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν και ένα δεύτερο φάκελο με αντίγραφα.

1) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό συμπληρωμένη ευανάγνωστα. Να επισυνάπτεται φωτογραφία ταυτότητας του/της υποψηφίου.

2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).

3) Δακτυλογραφημένο βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου (σύντομο και περιεκτικό).

4) Βεβαίωση αποδοχής από αναγνωρισμένη Μουσική Σχολή του εξωτερικού, όπου ο/η υποψήφιος/α προγραμματίζει τις σπουδές του/της.

5) Αντίγραφο διπλώματος βιολιού, άλλων πτυχίων ή βεβαιώσεων σπουδών (απλά).

6) Παραστατικά μουσικών δραστηριοτήτων.

7) Συστατικές επιστολές.

8) Πιστοποιητικά καλής γνώσης ξένων γλωσσών (αντίγραφα).

9) Αντίγραφο εκκαθαριστικού της τελευταίας δήλωσης φόρου εισοδήματος του/της υποψηφίου ή της οικογένειάς του/της.

10) Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζει είναι αληθή και ότι δεν λαμβάνει παρόμοια υποτροφία από άλλη πηγή για το ίδιο διάστημα. Παράκληση όλα τα ξενόγλωσσα κείμενα να συνοδεύονται από απλή μετάφραση.

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου 2009 στη Γραμματεία του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης (κα Φ. Γάκη, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 25η Μαρτίου & Παραλία, 546 46 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310895909, φαξ 2310895961) από τις 10.00 έως τις 14.00.

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών θα παραδίδονται στη Γραμματεία του Δ.Σ. είτε ιδιοχείρως μέχρι τις 14:00 της 15/5/2009, είτε ταχυδρομικώς, οπότε θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Τα δικαιολογητικά κρατούνται εμπιστευτικά στη Γραμματεία και δεν επιστρέφονται. Β) ΑΚΡΟΑΣΗ Οι υποψήφιοι του Διαγωνισμού θα κληθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης να προσέλθουν σε ακρόαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών εντός του Ιουνίου 2009.

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να εκτελέσει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού:

1. Τρία μέρη, κατά επιλογή του υποψηφίου, από μία παρτίτα ή σουίτα του Bach για σόλο βιολί.

2. Μία δεξιοτεχνική σπουδή για σόλο βιολί του Paganini.

3. Μία σύνθεση ελεύθερης επιλογής, ρομαντικής, εμπρεσιονιστικής ή σύγχρονης εποχής (εξαιρούντα οι Σονάτες).

4. Ένα γρήγορο μέρος κοντσέρτου, ελεύθερης επιλογής. Οι υποψήφιοι θα συνοδεύονται κατά την ακρόαση από πιανίστα δικής τους επιλογής.

Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα συνοδού πιανίστα, ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης θα διαθέσει συνοδό, εφόσον δηλωθεί

.