Προκήρυξη Υποτροφιών για σπουδές στην Ελληνική γλώσσα και τον πολιτιμό.

21 Απριλίου 2009

18ο Πρόγραμμα, 2009-2010

ellas.jpgΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) προκηρύσσει εξήντα (60) θέσεις υποτροφιών για Αλλοδαπούς (Αλλογενείς ή Ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Να είναι υπήκοοι ενός κράτους της Ασίας, της Αφρικής, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Ωκεανίας και της Ευρώπης. 2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης ξένου Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

3. Ηλικία: όχι μεγαλύτερη των 50 ετών (έτος γεννήσεως όχι πριν από το 1959).

4. Να έχουν στοιχειώδεις, τουλάχιστον, γνώσεις της ελληνικής γλώσσας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος και οφείλουν να υποβάλουν μέσω των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση με μια φωτογραφία.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Πιστοποιητικό γέννησης.

4. Πιστοποιητικό υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο.

5. Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών.

6. Πιστοποιητικό ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

7. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει.

8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

9. Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι συνταγμένα ή μεταφρασμένα στην ελληνική ή στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα.

Επιπλέον τα αριθμ. 3, 4, 5, 7 και 9 πρέπει να είναι επικυρωμένα από την αρμόδια Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενεί

Ελλιπείς, ανακριβείς ή δυσανάγνωστες αιτήσεις αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. Επισημαίνεται ότι κανένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν επιστρέφεται, γι’ αυτό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (και όχι τα πρωτότυπα έγγραφα).

2. Υποψήφιοι, οι οποίοι υπήρξαν ή είναι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. αποκλείονται της επιλογής.

Αιτήσεις υποψηφίων που φοιτούν στο τελικό έτος σπουδών δεν εξετάζονται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας λήγει στις 29 Μαΐου 2009.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται μέσω των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών μετά τον Ιούλιο του 2009.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία διαρκεί οκτώ (8) μήνες και χορηγείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

Τα μαθήματα αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου 2009 και τελειώνουν στις 31 Μαΐου 2010. Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών το Ελληνικό Πανεπιστήμιο χορηγεί ειδικό πιστοποιητικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

1. Δωρεάν σίτιση και στέγαση.

2. Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπανών.

3. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

4. Μηνιαίο χορήγημα εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ – καθαρό ποσό) για τα προσωπικά έξοδα κάθε υποτρόφου.

5. Εφάπαξ ποσό διακοσίων ευρώ (200,00 ευρώ) ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του κύκλου του προγράμματος.

2. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών οι υπότροφοι οφείλουν να επιστρέψουν στη χώρα της προέλευσής τους και να εργασθούν επί πέντε (5), τουλάχιστον, έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στο ακέραιο το συνολικό ποσό της υποτροφίας.

Για το συγκεκριμένο σκοπό οι υπότροφοι υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν από την έναρξη της υποτροφίας.

Οι Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές μεριμνούν για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης.

.