Φόρος 20% επί της Τηλεοπτικής Διαφήμισης από 1-1-2012, όπως ορίζεται και με Νόμο!

29 Δεκεμβρίου 2010

Τελικώς η Κυβέρνηση ξανασκέφτηκε σοβαρά την περίπτωση επιβολής του Φόρου 20% επί της Τηλεοπτικής Διαφήμισης σε μία δύσκολη εποχή για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και έτσι πήρε την απόφαση της για την εκ νέου αναστολή της ενεργοποίησης αυτού του άδικου μέτρου, τουλάχιστον για το έτος 2011.

Ας δούμε όμως τι προέβλεπε ο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3845 που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2010 (Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο).

Απόσπασμα από το ΦΕΚ 65 (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ – ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Σελ 9 από τις 64 του PDF αρχείου):

12. Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της διαφήμισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο φόρος βαρύνει άμεσα τη διαφημιζόμενη επιχείρηση ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του. Εφόσον το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του διαφημιστή που μεσολαβεί, αντίγραφο του τιμολογίου με τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη αποστέλλεται στο διαφημιζόμενο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση του τιμολογίου.

Στα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης πρέπει να αναγράφονται και οι αριθμοί των σχετικών τιμολογίων.

 Τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδουν στο Δημόσιο με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος αυτών, μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα κάθε μήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

 Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος.

Οι διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’) εφαρμόζονται αναλόγως και στη φορολογία αυτή.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου της παραγράφου αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή διαδικασία εφαρμογής των διατάξεών της.

Η εφαρμογή του θα ξεκινούσε κανονικά από την 1η Ιουλίου 2010.

 Εν συνεχεία υπήρξε τροπολογία, που ενσωματώθηκε στο Νόμο για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και η έναρξη εφαρμογής της διάταξης µετατέθηκε χρονικά για την 1η Οκτωβρίου 2010.

 Από τότε υπήρξε σιγή ασυρμάτου από την Κυβέρνηση, η οποία όμως ενημέρωνε ατύπως τους Broadcasters ότι θα προκύψει αναβολή ενεργοποίησης του εν λόγω μέτρου.

Με τον Νόμο 3899 ΦΕΚ 212 (17.12.2010) «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ορίζεται σαφές deadline ενεργοποίησης του Φόρου:

6. Στο τέλος της παραγράφου 12 (σελίδα 3 από τις 16 του PDF) του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2012.»

Επειδή, λοιπόν, γράφτηκαν διάφορα σε πολλά ενημερωτικά blocks περί ενεργοποίησης του Φόρου το έτος 2013, σας αναφέρουμε ότι ο Νόμος που ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων αναφέρει ως deadline ενεργοποίησης την 1-1-2012.

Τώρα αν τα blocks έχουν πιο καλό ρεπορτάζ, που υπερισχύει του δημοσιευθέντος (στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) Νόμου, δεν το γνωρίζουμε.

Εμείς ελπίζουμε ότι στην Κυβέρνηση θα πρυτανεύσει η σωφροσύνη και η λογική και πως τελικώς θα καταργηθεί οριστικώς και αμετακλήτως ο εν λόγω Φόρος.

Ως τότε, θα αναμένουμε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης.

πηγή:radiotvlink 

.