Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής

29 Αυγούστου 2011

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 150 / 11

1 Σεπτεμβρίου 2011

Ἀρχή τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους Ἡμέρα Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος Πάντα γάρ ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, καιρούς ἡμῖν καί χρόνους προθέμενος. (Ὕμνος τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Τήν ἡμέρα αὐτή, 1 Σεπτεμβρίου, ἀρχίζουμε αὐτό τό νέο Ἐκκλησιαστικό ἔτος μέ τήν εὐλογημένη προσμονή τῶν σωτηρίων καί θαυμαστῶν ἔργων τά ὁποῖα θά ἐπιτελέση ὁ Θεός κατά τίς ἐπερχόμενες ἡμέρες καί μῆνες.

Κάθε νέος ἐτήσιος κύκλος λατρείας καί διακονίας στήν Ὀρθόδοξο Πίστη μας προσφέρει δυνατότητες γιά τήν πνευματική ἀνάπτυξή μας, γιά ἀλλαγή στίς ζωές μας διά τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδος, γιά ἀδελφοσύνη ἐν Χριστῷ μεταξύ μας καί γιά διακονία καλωσύνης πού προσφέρεται στούς χρήζοντες βοηθείας.

Ἡ ἡμέρα αὐτή σηματοδοτεῖ τό πέρασμα τοῦ χρόνου καί τῶν ἐποχῶν τῆς ζωῆς μας καί ἀνοίγει καί πάλι τόν ὁρίζοντα γιά τόν ἑορτασμό ἐπετείων καί ἑορτῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας.

 Ἀποτελεῖ ὑπενθύμιση γιά μᾶς ὅτι οἱ ἡμέρες καί τά ἔτη δέν εἶναι ἁπλῶς χρονικές μονάδες χωρίς νόημα μέσα στίς ὁποῖες περιπλανώμεθα χωρίς σκοπό ἤ ἐλπίδα.

Ἀποτελεῖ ἡμέρα ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνει τήν ἀλληλεξάρτηση μεταξύ τοῦ χρονολογικοῦ καί τοῦ ἱεροῦ χρόνου, τοῦ φυσικοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ βασιλείου, τοῦ προσωρινοῦ καί τοῦ αἰώνιου, τοῦ γήινου καί τοῦ οὐράνιου.

Τήν ἡμέρα αὐτή διακηρύσσουμε τήν ὑπέροχη σοφία τοῦ Θεοῦ ὁ Ὁποῖος δημιούργησε τά πάντα. Ὁ Θεός ἐν τῇ σοφίᾳ

Του καθιέρωσε ἐπίσης καί τόν χρόνο καί τίς ἐποχές τῆς ζωῆς μας καί αὐτή ἡ ἡμέρα, ἡ ὁποία σημειώνει τήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, μᾶς ὁδηγεῖ στήν κατανόηση τῆς σημασίας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος.

Στή φυσική ἐναλλαγή τῶν ἐποχῶν τοῦ ἔτους, ἀνακαλύπτουμε τήν σοφία τοῦ Θεοῦ ὡς Προνοητοῦ καί Συντηρητοῦ τῆς κτίσεως.

Στίς ἐτήσιες ἑορτές τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, συνδεόμεθα μέ γεγονότα καί ἀποκαλύψεις οἱ ὁποῖες ἔλαβαν χώρα μέσα στό χρόνο καί στήν ἱστορία καί οἱ ὁποῖες προσδίδουν ἀλήθεια καί νόημα στή ζωή μας.

 Κάθε ἡμέρα ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἀναλογισθοῦμε τό παρελθόν μας, νά σκεφθοῦμε τό μέλλον καί νά προχωρήσουμε στό μέλλον μέ πίστη καί ἐλπίδα πρός τήν ἀνακαίνιση ὁλόκληρης τῆς δημιουργηθεῖσας τάξεως καί τήν πραγμάτωση τῆς ζωῆς σέ αἰώνια κοινωνία μέ τόν Θεό.

 Καθώς ἀρχίζουμε ἕνα νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος, τιμοῦμε ἐπίσης τήν 1 Σεπτεμβρίου ὡς Ἡμέρα γιά τήν Προστασία τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντός μας.

Ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας, ὁ ἑορτασμός αὐτός μᾶς βοηθᾶ νά καταστοῦμε μάρτυρες τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τήν ἀγάπη καί φροντίδα μας γιά τήν δημιουργηθεῖσα τάξη καί μέσα ἀπό τίς ἔντονες ἐνέργειές μας σε σχέση μέ τα βασικά στοιχεῖα τοῦ φυσικοῦ κόσμου μας, δηλαδή τῆς γῆς, τοῦ νεροῦ, τοῦ ἀέρα, τῶν φυτῶν καί τῶν ζώων.

Εἴθε τήν ἡμέρα αὐτή καί κάθε ἡμέρα νά σκεπτόμεθα καί νά ἀναγνωρίζουμε ὅτι οἱ ζωές μας εἶναι πλασμένες καί συντηροῦνται μέσα στή σοφία τοῦ Θεοῦ καί θά ὁλοκληρωθοῦν μέσα ἀπό τήν ἀγάπη Του γιά μᾶς.

 Εἴθε νά εἴμεθα πιστοί καί νά μοιραζόμεθα τήν ἀλήθεια αὐτή μέ τούς ἄλλους οὕτως ὥστε νά ἀνακαλύψουν καί ἐκεῖνοι τό νόημα τοῦ χρόνου καί τῶν ἐποχῶν τῆς ζωῆς των μέσα ἀπό τήν κοινωνία των μέ τόν Θεό.

 Ὁ Θεός προσφέρει σέ ὅλους μας πλούσια ζωή στό παρόν, στό μέλλον καί στήν αἰωνιότητα.

Καλό καί εὐλογημένο τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος!

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

8-10 East 79th St. New York,

 NY 10021  

• Email: communications@goarch.org

.