Απόφαση: ‘’Διοικητική Επιτροπή Στρατιωτικών Επιτάξεων Πρωτεύουσας του Κράτους (ΔΕΣΕΠΚ)’’

30 Ιανουαρίου 2012

ellas.jpgΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/3γ

 Τηλ.2106552413 Φ.851.1/1/843267 Σ.506

Αθήνα, 23 Ιαν 12

ΑΠΟΦΑΣΗ ‘’Διοικητική Επιτροπή Στρατιωτικών Επιτάξεων Πρωτεύουσας του Κράτους (ΔΕΣΕΠΚ)’’

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν.4442/29 (Άρθρα 32 & 33) «Περί Στρατιωτικών και Αεροπορικών Εισφορών και Ναυλώσεων». 

β. Το ΒΔ 792/61 «Περί Τύπου Πράξεων Τινών Αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

γ. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

δ. Το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και Ανακατανομή των Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

 ε. Τη Φ.851.1/4/684404/Σ.831/27 Ιαν 11/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3γ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 21/04-02-2011) Απόφαση κ. ΥΕΘΑ.

στ. Την υπ’ αριθ.250474/12 Δεκ 2011/Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β’ 2821/2011)

ζ. Το Φ.851.1/43/20333/Σ.611/14 Νοε 11 έγγραφο της ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Διορίζουμε ως μέλη της ΔΕΣΕ Πρωτεύουσας του Κράτους για το έτος 2012, όπως παρακάτω :

α. Τακτικά Μέλη

(1) Την Αρεοπαγίτη Δημήτριο Μουστάκα του Ιωάννη (ΑΔΤ Ι 078151), ως Πρόεδρο.

(2) Τον Εφέτη Αθηνών Αλέξανδρο Σάββα του Ταξιάρχη (ΑΔΤ Σ 516735),

 (3) Τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Δελλή του Ιωάννη (ΑΔΤ Φ 022385),

 (4) Το Σχη (ΜΧ) Νικόλαο Λάλο του Βασιλείου (ΑΔΤ 1019249) της ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ,

(5) Τον Α’ Αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Ελευθέριο Κούρταλη του Ιωάννου (ΑΔΤ Σ 052619), ως μέλη.

 β. Αναπληρωματικά Μέλη

(1) Τον Αρεοπαγίτη Παναγιώτη Ρουμπή του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΚ 088390), ως αναπληρωτή Πρόεδρο.

(2) Τον Εφέτη Αθηνών Κυριάκο Φώσκολο του Σταματίου (ΑΔΤ Μ 354495),

(3) Τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστα Γιαννακόπουλο του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΒ 017278),

(4) Το Σχη (ΠΖ) Γεώργιο Δημητρούλη του Μιχαήλ (ΑΔΤ 1019210) της ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΑ,

(5) Το Β’ Αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Ιωάννη Γρανίτσα του Γεωργίου (ΑΔΤ Τ 005833), ως μέλη.

γ. Γραμματέα της ΔΕΣΕΠΚ τον Τχη (Ο) Γρηγόριο Σαμψώνα του Χαράλαμπου (ΑΔΤ 1031082) ΚΤΣ/ΔΥΒ με αναπληρωτή τον Ανχη (Ο) Βασίλειο Τσιάνταλη του Δημητρίου (ΑΔΤ 1027453) του ΝΙΜΤΣ και για γραμματειακή υποστήριξη τη Μ.Υ Κανέλλα Βασιλαντωνάκη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΗ 625540).

2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται σε αίθουσα του Στρατοδικείου Αθηνών.

3. Η αποζημίωση του ιδιώτη μέλους θα βαρύνει τον Π/Υ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/2012 επί ΕΦ 11-200 και ΚΑΕ 0515.

4. Η παρούσα καταργεί την (ε) σχετική Απόφαση και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

 Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος -Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Υπλγός (Ο) Νατάσα Χλωρού Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/3γ

.