Γενναία ποσά για το μισθολόγιο των φαντάρων

27 Δεκεμβρίου 2012

Οπλίτες/Υποδεκανείς 8,80 €
Δεκανείς 9,98 €
Λοχίες 11,15 €
Παιδιά Πολυτέκνων 35,00 €
Ορφανοί από έναν γονέα και παιδιά ανύπαντρων μητέρων 35,22 €
Ορφανοί και από τους δύο γονείς 100,00 €
Παντρεμένοι με παιδιά
παντρεμένοι χωρίς παιδιά 35,22 €
Με ένα παιδί 88,04 €
Με δύο παιδιά 140,87 €
Με τρία παιδιά 234,78 €
Προσαύξηση ανά παιδί (για περισσότερα από τρία) 14,67 €

Αλλες κατηγορίες
Παιδιά μακροχρόνιων ανέργων, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 3.000 € 100,00 €
Παιδιά γονέων προβληματικών περιοχών, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 3.000 € 100,00 €

.