Το Χριστουγενιάτικο μήνυμα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.Θεοφίλου

21 Δεκεμβρίου 2012

1Η Εκκλησία Ιεροσολύμων προσεύχεται υπέρ των θυμάτων της παγκοσμίου οικονομικής κρίσεως, της βίας της τρομοκρατίας και του πολέμου, των προσφύγων, ιδιαιτέρως δε των εκ της Συρίας και λοιπών θυμάτων της εν αυτή μαινομένης συρράξεως και της δικαίας επιλύσεως του θρησκευτικού και πολιτικού προβλήματος της Μέσης Ανατολής, αναφέρει στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλος.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2012

Η ανά τα πέρατα του κόσμου Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει κατ’ αυτάς και πάλιν τας πανευφροσύνους, πανεκλάμπρους και πανενδόξους εορτάς των Χριστουγέννων. Εν τη τελέσει των εορτών τούτων η Εκκλησία αναμιμνήσκεται μετά χαράς, ευχαριστίας και δοξολογίας την ανείκαστον φιλανθρωπίαν του Θεού.

Η φιλανθρωπία αύτη εξεδηλώθη εν τη δημιουργία του κόσμου και τη πλάσει του ανθρώπου πάλαι κατ’ αρχάς και τη αενάω και ακαταπαύστω Αυτού σοφή προνοία και κυβερνήσει εις το διηνεκές. Αύτη όμως υπερέβη παν μέτρον και όριον, πάντα νουν και πάσαν έννοιαν, ότε ο Θεός επ’ εσχάτων των χρόνων ηυδόκησε να επισκεφθή τον άνθρωπον εν τη πτώσει αυτού και ταπεινώσει, εν τη ταλαιπωρία αυτού και εξουθενώσει υπό της δουλείας του διαβόλου.

Ότε κατά τον θεοφόρον Πατέρα Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν Αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης «ο αρχηγός της ζωής υπερβολή φιλανθρωπίας και αγαθότητος υπέρ ημών εκινήθη, ηράσθη της σωτηρίας του πλαστουργήματος Αυτού» και απέστειλεν εις τον κόσμον τον Υιόν Αυτού τον Μονογενή «γενόμενον υπό γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» (Γαλ. 4, 4-5).

Τούτο το μυστήριον της προσλήψεως του ανθρώπου υπό του Θεού έλαβε χώραν εις το ιστορικόν γίγνεσθαι του ανθρώπου, εν τόπω και χρόνω, επί Καίσαρος Οκταβιανού Αυγούστου και εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας.

Εις Βηθλεέμ της Ιουδαίας εγεννήθη κατά σάρκα ο εις Ναζαρέτ της Γαλιλαίας εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου συλληφθείς, σαρκωθείς και ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ ημών και Λυτρωτής του κόσμου. Κατά τον θεηγόρον Πατέρα Άγιον Κύριλλον Αλεξανδρείας «ο Μονογενής Υιός του Θεού μένων φύσει Θεός, καθ’ ημάς γέγονεν άνθρωπος, συνήψεν ημάς δι’ Εαυτού τω Θεώ και Πατρί, αμνησικάκως απήλλαξε της διιστώσης ημάς αμαρτίας και εδικαίωσε τη πίστει και γαρ Αυτός εστι η ειρήνη ημών».

Τούτο το ξένον και παράδοξον μυστήριον η γη του Σπηλαίου τούτου και η εν αυτώ φάτνη των αλόγων ζώων υπεδέχθη. Ποιμένες αγραυλούντες εις την πλησιόχωρον αυτών κώμην των ποιμένων, προτραπέντες υπό των αγγέλων, ενταύθα προσήλθον και έκθαμβοι είδον «βρέφος κείμενον εν τη φάτνη» (Λουκ. 2, 16-17). Μάγοι εξ Ανατολών υπό αστέρος οδηγούμενοι, αφίχθησαν ενταύθα και «προσήνεγκον τα δώρα αυτών, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν εις τον τεχθέντα Βασιλέα» (Ματθ. 2,11). Άγγελοι έψαλαν εις τον ουρανόν τον αγγελικόν ύμνον:

«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. 2, 14).
Το μήνυμα τούτο της ειρήνης και συνδιαλλαγής βιοί και διαλαλεί η Εκκλησία σήμερον έως εσχάτου της γης. Ιδιαιτέρως δε η των Ιεροσολύμων Εκκλησία, η Εκκλησία των Αγίων Τόπων και η εν αυτή Αγιοταφιτική Αδελφότης μετά του ευσεβούς ποιμνίου αυτής, εορτάζει το μυστήριον τούτο κατά την αρχαίαν αυτής τάξιν εις το Θεοδέγμον Σπήλαιον και την επ’ αυτού ένδοξον Κωνσταντίνειον Βασιλικήν, την υπερβαίνουσαν την δύναμιν του χρόνου και τας ανθρωπίνους ιστορικάς πολιτικάς μεταλλαγάς και ισταμένην εις αψευδές μαρτύριον καταβάσεως του ουρανού προς την γην και συγκαταβάσεως του Θεού προς τον άνθρωπον.

Από του Αγίου Τόπου τούτου η Εκκλησία των Ιεροσολύμων διαλαλεί σήμερον και πάλιν προς όλα τα πέρατα του κόσμου ότι ο Χριστός ετέχθη και ο άνθρωπος ηλευθερώθη. Χριστός εταπεινώθη και ο άνθρωπος έως ουρανού ανυψώθη. Χριστός εφανερώθη και αι δυνάμεις του κακού απηλάθησαν. Χριστός διέφυγε και διεσώθη από της σφαγής εις Αίγυπτον και Ηρώδης ο θηριώδης έμεινε ληρώδης.

Τα νήπια εθανατώθησαν ως πρώτοι μάρτυρες της του Χριστού ενανθρωπήσεως, κατά σάρκα γεννήσεως και επί γης ευεργετικής παρουσίας Αυτού, ακολουθηθέντα υπό εκατομμυρίων μαρτύρων εις την ζωήν και ιστορίαν της Εκκλησίας προς δόξαν Αυτού. Εν ταυτώ συμπάσχουσα η Εκκλησία Ιεροσολύμων προσεύχεται υπέρ των θυμάτων της παγκοσμίου οικονομικής κρίσεως, της βίας της τρομοκρατίας και του πολέμου, των προσφύγων, ιδιαιτέρως δε των εκ της Συρίας και λοιπών θυμάτων της εν αυτή μαινομένης συρράξεως και της δικαίας επιλύσεως του θρησκευτικού και πολιτικού προβλήματος της Μέσης Ανατολής.

Από του θεοδέγμονος Σπηλαίου τούτου απευθύνομεν τας Πατριαρχικάς και Πατρικάς ημών ευχάς και ευλογίας παντί τω ευσεβεί Ημών ποιμνίω, τω διαβιούντι εις Γην την Αγίαν, την κληρωθείσαν υπό Οικουμενικών Συνόδων τω Ιεροσολυμιτικώ Θρόνω, και οπουδήποτε γης εν τη ξένη και εις πάντας τους ευλαβείς προσκυνητάς τους επισκεπτομένους αυτήν κατά τας αγίας ταύτας εορτάς του Δωδεκαημέρου υπέρ υγείας αυτών, ειρήνης και σωτηρίας.

Εν τη Αγία Πόλει Βηθλεέμ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012

Διάπυρος προς Κύριον Ευχέτης

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄
Πατριάρχης Ιεροσολύμων

 

agioritikovima

.