Πως να προστατευτείτε από χρεώσεις στο ίντερνετ και το τηλέφωνο

28 Φεβρουαρίου 2013

Επιστροφή του παγίου από παρόχους τηλεφωνίας και Ιντερνετ σε περιπτώσεις καθυστερημένης αποκατάστασης βλάβης, αποστολή έγγραφης απάντησης εντός είκοσι ημερών σε κάθε γραπτή καταγγελία ή παράπονο συνδρομητή και υποχρέωση ειδοποίησης ένα μήνα πριν από την επιβολή νέων χρεώσεων με δικαίωμα διακοπής της σύμβασης από τον καταναλωτή ορίζει ο νέος κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τους όρους αδειοδότησης και λειτουργίας των παρόχων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Πάροχοι
Ο νέος Κανονισμός επιβάλλει αυξημένες υποχρεώσεις στους παρόχους όσον αφορά την αναλυτική και έγκαιρη ενημέρωση των συνδρομητών πριν από την επιβολή αυξήσεων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει την αυτόματη επιστροφή του ανάλογου παγίου σε περιπτώσεις καθυστερημένης αποκατάστασης βλάβης, το ύψος των χρεώσεων κατά την προσωρινή διακοπή υπηρεσιών και τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, καθώς και τη μη χρέωση αναμονής στις υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου. Σε ό,τι αφορά στους παρόχους, ο νέος Κανονισμός, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, διευκολύνει την αδειοδότησή τους, απλοποιώντας περαιτέρω τη διαδικασία καταχώρησης στο μητρώο της Αρχής. Ο Κανονισμός θα εφαρμοστεί σταδιακά, έως τις αρχές του Φθινοπώρου του 2013, καθότι απαιτείται προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων των παρόχων.

Τα κυριότερα σημεία του νέου Κανονισμού προβλέπουν:

Ελεγχο υπέρογκων χρεώσεων. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο συνδρομητής μπορεί να ζητήσει τη διακοπή παροχής υπηρεσιών όταν η χρέωση υπερβεί ένα προκαθορισμένο ποσό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πάροχος υποχρεούται σε αυτόματη διακοπή των υπηρεσιών.

Στα συμβόλαια ο πάροχος οφείλει να ενημερώσει τον συνδρομητή τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την εφαρμογή τους, μέσω του έντυπου ή/και ηλεκτρονικού λογαριασμού.

Ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί και να καταγγείλει τη σύμβαση -χωρίς επιβάρυνση- εντός τριάντα ημερών. Στην καρτοκινητή τηλεφωνία η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) τουλάχιστον ένα μήνα πριν.

Εάν ο συνδρομητής δηλώσει βλάβη -η διάρκεια της οποίας υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα και δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα- ο πάροχος υποχρεούται σε αυτόματη επιστροφή του ανάλογου παγίου σε επόμενο λογαριασμό.

Σε περίπτωση που η σύνδεση διακοπεί προσωρινά λόγω οφειλών του συνδρομητή για μια ολόκληρη περίοδο τιμολόγησης, τότε ο πάροχος επιβάλλει μόνο το απλό πάγιο τέλος σύνδεσης και όχι τις χρεώσεις για πακέτα ομιλίας και/ή δεδομένων. Επίσης, κατά την περίοδο της προσωρινής διακοπής ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την άμεση και οριστική διακοπή της σύνδεσης.

Στη σύμβαση ορισμένου χρόνου, ορίζονται οι χρεώσεις για την απόσβεση της επιδότησης που θα κληθεί να καταβάλει ο καταναλωτής εάν τερματίσει τη σύμβαση πριν από τη λήξη της.

Μη χρέωση αναμονής στις υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου.

Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα στοιχεία ταυτοποίησης των συσκευών που έχουν κλαπεί, ώστε να φράσσουν την πραγματοποίηση κλήσεων από αυτές.

.econ-e  από την Ημερησία

.