«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» συνεχίζει τὸν ἀνένδοτο Πολιτικοπνευματικὸ ἀγῶνα της…

21 Σεπτεμβρίου 2015

KOINONIA-PARATAXIἩ Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐκφράζει τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἱκανοποίησή της διαπιστώνοντας ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν Ἐθνικῶν Ἐκλογῶν τῆς 20ης Σεπτεμβρίου 2015 πὼς ἡ δύναμή της παρουσιάζει διαρκῶς σταθερὴ αὔξηση.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀπευθύνουμε τὴν θερμὴ εὐχαριστία μας πρός τούς, περίπου, 36.000 Ἕλληνες ποὺ ἔστειλαν ἕνα ἠχηρὸ μήνυμα μὲ πολλαπλοὺς ἀποδέκτες, πὼς εἴμαστε ἐδῶ καὶ ἡ φωνὴ καὶ ἡ παρουσία μας ὁλοένα καὶ μεγαλώνει.

Παρὰ τὸ κλίμα τοῦτρόμου καὶ τῆς πόλωσης ποὺ τεχνηέντως καλλιεργεῖ τὸ καταστροφικό πολιτικὸ σύστημα ποὺ καταδυναστεύει τὸν τόπο, παρὰ τὴν πολεμικὴ καὶ τὴν ἀποσιώπηση ἀπὸ τὰ Μέσα Ἐνημερώσεως(;) τῆς Πατρίδος μας, παρὰ τοὺς ἐλάχιστους οἰκονομικοὺς πόρους ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ ὑστέρημα τῶν ὑποψηφίων καὶ τῶν ψηφοφόρων, ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐξακολουθεῖ νὰ σημειώνει, ἀπὸ τὸ 2008 μέχρι σήμερα, μία σταθερὴ πορεία ἀνόδου χωρὶς διακυμάνσεις.

Στὴν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔχουμε μὲ πολλὴ θλίψη διαπιστώσει πὼς οἱ Ἕλληνες στὴν πλειοψηφία τους ἔχουν χάσει τὴν ἐλπίδα τους καὶ περιμένουν καρτερικὰ τὸ τέλος τους. Τὸ ἀπέδειξαν καὶ χθὲς μὲ τὴν στάση καὶ τὴν ψῆφο τους.

Περίπου οἱ μισοὶ ἦσαν ἀπόντες ἀπὸ τὴν ἐκλογικὴ διαδικασία, ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι ἔπεσαν καὶ πάλι θύματα τοῦ Ἐκλογικοῦ νόμου ποὺ ἀλλοιώνει τὴν θέληση καὶ τὶς ἐπιλογὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Ἐπειδὴ ἐμεῖς τὴν ἐλπίδα μας τὴν στηρίζουμε πρωτίστως καὶ ἀποκλειστικὰ στὸν Θεό μας,προσπαθήσαμε –μὲ ὅποια μέσα εἴχαμε διαθέσιμα– νὰ μεταφέρουμε τὸ ρεαλιστικὸ μήνυμα τῆς αἰσιοδοξίας καὶ τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο σὲ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ καὶ γι’ αὐτὸ θεωροῦμε νικηφόρο το ἀποτέλεσμα τῶν χθεσινῶν ἐκλογῶν.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔδειξε ἔμπρακτα τὸ ἦθος στὴν πολιτική. Ἐπιπλέον, ζήτησε ἀπὸ ὅλους τοὺς πολιτικοὺς σχηματισμοὺς νὰ παρουσιάσουν στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ τὴν ἐγγύηση ποὺ διασφαλίζει πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ ὑποσχέθηκαν θὰ ὑλοποιηθοῦν ἀπὸ σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου τοῦ 2015.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν δίστασε νὰ τονίσει πὼς δική της ἐγγύηση εἶναι ἡ Πίστη τῶν στελεχῶν της στὸν Θεό, κάτι ποὺ διασφαλίζει τοὺς Ἕλληνες πολῖτες, χριστιανοὺς καὶ μή, πὼς δὲν θὰ ἀδικηθοῦν ἀπὸ τὴν πολιτική της.
Οἱ Ἕλληνες, ὅμως –στὸ σύνολό τους– δὲν θέλησαν ἀλλὰ καὶ οὔτε εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ ἐρευνήσουν τὶς ἐγγυήσεις τῆς Παρατάξεώς μας, λόγῳ τῆς μηδαμινῆς τηλεοπτικῆς προβολῆς της καὶ γι’ αὐτὸ ἀποφάσισαν νὰ στηρίξουν τὸ ἐπικίνδυνο, πλέον, πολιτικὸ σύστημα ποὺ ἀπειλεῖ τὸ μέλλον τῆς χώρας μας.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» συνεχίζει τὸν ἀνένδοτο Πολιτικοπνευματικὸ ἀγῶνα της, δὲν σταματᾶ καθόλου τὶς ἐνέργειές της προκειμένου νὰ ἀφυπνισθεῖ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ταυτόχρο να θὰ συνεχίσει νὰ παρακολουθεῖ καὶ νὰ παρεμβαίνει στὶς ἐξελίξεις.

Προσβλέποντας στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ μας, ποὺ θὰ ἔλθει μόνο ὅταν ὅλοι συναισθανθοῦμε πὼς χωρὶς Αὐτὸν δὲν ὑπάρχει σωτηρία τοῦ Ἔθνους, συνεχίζουμε τὴν ἄνιση μάχη καταθέτοντας ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξή μας στὸν τίμιο ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς Πίστεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία ἀπὸ τοὺς Δυτικόφρονες κατακτητές της!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ :: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
http://www.koinwnia.com
e-mail: koinwnia@koinwnia.com
τηλ.: 2103637442 – 2130297996

.