Με απλή γνωστοποίηση η έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων

28 Νοεμβρίου 2016

epixeiriseisΑλλαγές στην αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων.

Με το Σχέδιο Νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» έρχονται αλλαγές στην αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων, που αφορούν τα τρόφιμα και ποτά, αλλά και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ακόμα κι αυτά που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων, αλλά και τα ξενοδοχεία.

Το υπουργείο Οικονομίας υπόσχεται την άμεση αδειοδότηση των επιχειρήσεων με γνωστοποίηση έναρξης της λειτουργίας , αλλά η εφαρμογή του προϋποθέτει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Δίνεται δε προθεσμία έως τις 31/12/2018 για να εκδοθούν αυτά.

Έτσι, προβλέπεται ότι θα αρκεί η γνωστοποίηση λειτουργίας, η οποία θα είναι υποχρεωτική για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας και θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ -ΑΔΕ), όταν αυτό ενεργοποιηθεί.

Μέχρι τότε, η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ή στα κατά τόπο αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τα οποία υποχρεούνται να την κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές προκειμένου αυτές να ασκούν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα για τη προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παραβόλου.

Καταργείται, λοιπόν, η βεβαίωση καταλληλότητας και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια τροφίμων.

Οι αρμόδιες αρχές αμέσως λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, δύνανται να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

Σημαντικό είναι ότι για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας. Κατ’ εξαίρεση διατηρείται η σχετική υποχρέωση για την δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση νερού.»

Προβλέπεται, βέβαια, σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με αναληθή στοιχεία ή παράλειψης μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων η επιβολή κυρώσεων. Το πρόστιμο θα κυμαίνεται από 100-20.000 €.

Επίσης, κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων που τίθενται από την ειδική νομοθεσία από την οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος για α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών. Αυτές είναι η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

Όπου προβλέπεται η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού.

Οι ρυθμίσεις αυτές καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας.

Σε ειδικό κεφάλαιο προβλέπεται η αντίστοιχη «απλούστευση της αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτός των κέντρων διασκέδασης.

Αφορά και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων καθώς και τα θέατρα και τους κινηματογράφους.

Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου, η οποία χορηγείται εντός 15 ημερών, και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η γνωστοποίηση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση

Η γνωστοποίηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας. Αρμόδια αρχή για την παραλαβή της γνωστοποίησης είναι ο κατά τόπο αρμόδιος Δήμος. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ.

Η αρχή ή υπηρεσία που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Σημαντικό είναι ότι καταργείται η χορήγηση άδειας μουσικής ή χρήσης μουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο.

O ενδιαφερόμενος για χρήση μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων υποχρεούται σε κάθε περίπτωση, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση αυτή, να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση τη δήλωση χρήσης.

Η άδεια της περί παράτασης ωραρίου διατηρείται.

Επίσης, δεν θίγονται τυχόν υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η αδεία χρήσης κοινόχρηστου χώρου διατηρείται. Για την έκδοση. της, είτε αυτή. εκδίδεται κατά την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας είτε εκδίδεται μεταγενέστερα, δεν απαιτείται η προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενοποιούνται και απαριθμούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. που ζητούν οι Δήμοι για την χορήγηση της άδειας κοινόχρηστου χώρου.

Οι ρυθμίσεις αυτές καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση αδείας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται εφεξής σ’ αυτό το καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 4 καταργούμενης κάθε άλλης διάταξης γενικής ή ειδικής που ρυθμίζει την έναρξη λειτουργίας με τρόπο διαφορετικό.

Στην περίπτωση έλλειψης γνωστοποίησης, παράλειψη μεταβολής ή αναληθών στοιχείων εφαρμόζονται μέτρα και κυρώσεις. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή αυτών ορίζεται ο οικείος Δήμος. Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος του διοικητικού. προστίμου εντός, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή.

Για τη γνωστοποίηση των εφαρμόζεται αναλόγως η υποχρέωση καταβολής παραβόλου, που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού., Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού. και Αθλητισμού. και Οικονομικών. Δύναται αυτό να ανακαθορίζεται, καθώς και να ρυθμίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Ο ενδιαφερόμενος, λοιπόν, θα προβαίνει άμεσα στη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας του καταστήματός του, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων άδεια λειτουργίας και έλεγχοι. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-αρχεία θα τηρούνται στο φάκελο της επιχείρησης και ο επιχειρηματίας θα είναι υποχρεωμένος να τα έχει διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.

Για τα καταστήματα Υγειονομικού. Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών καταλυμάτων, περιλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες), αρμόδια Υπηρεσία είναι η κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού, στην οποία υποβάλλεται η γνωστοποίηση είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Στον τουρισμό και ειδικότερα στα τουριστικά καταλύματα, προβλέπονται παρεμβάσεις για την ταχύτερη διαδικασία έκδοσης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενώ σημαντική είναι και η μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη λήψη του. Αφορά επιχειρήσεις με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 55.10, 55.20, 55.30 και 55.90.

Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ. και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή.

Σε καθεστώς γνωστοποίησης υπάγονται οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για την έναρξη λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητικών δεξαμενών.

oenet

 

.