Τι απαιτείται για την απόκτηση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ώστε να γίνει κάποιος κυνηγός

3 Σεπτεμβρίου 2018

Γράφει ο Γιώργος Πετράκης
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο – τ. Πρόεδρος Κ.Σ. Αιγάλεω

Ηθική υποχρέωση να μυήσουν στο κυνήγι ειδικά τους νέους έχουν όσοι ασχολούνται με το κυνήγι πολλώ δε μάλλον αυτοί που μετέχουν και σε διοικητικά συμβούλια κυνηγετικών οργανώσεων . Για να γίνει κάποιος κυνηγός πρέπει ν’ αγοράσει κυνηγετικό όπλο ή να του δωρηθεί ή να λάβει σχετική βεβαίωση ότι μπορεί να κατέχουν όπλο ( ΚΟ-6) . Το κυνηγετικό όπλο αγοράζεται από κάποιο κατάστημα κυνηγετικών ειδών ή από ιδιώτη. Η μεταβίβαση του κυνηγητικού όπλου γίνεται πάντα στο τμήμα ασφαλείας της περιοχής μόνιμης κατοικίας μας έχοντας μαζί μας το κυνηγετικό όπλο (εάν αυτό αγοραστεί από ιδιώτη) . Από κατάστημα τα στοιχεία του όπλου αναγράφονται στο δελτίο αγοράς και στο τιμολόγιο.

Το κυνηγετικό όπλο θα πρέπει να δηλωθεί στο αστυνομικό τμήμα ασφαλείας της περιοχής του αγοραστή , (πάντα μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος (30 ήμερες από την αγορά η τη μεταβίβαση από ιδιώτη ), ώστε να αποκτηθεί Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου. (Α.Κ.Κ.Ο) Σε περίπτωση που κάποιος δεν αγοράσει όπλο , απευθύνεται και πάλι στο αστυνομικό τμήμα ασφαλείας της περιοχής του για να του χορηγήσει Βεβαίωση ή οποία θα αναφέρει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου. Απαιτείται ακριβώς η ίδια διαδικασία και τα ίδια δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

α. Τιμολόγιο αγοράς. (Από έμπορο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη προέλευση του συγκεκριμένου κυνηγετικού όπλου ή ανταλλακτικής κάννης αυτού, Υπεύθυνη δήλωση(άρθρο 8 Ν.1599/1986). με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του πωλητή, εφόσον η αγορά πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη, με την απαραίτητη υποβολή στην περίπτωση αυτή της άδειας κατοχής ή δελτίου κατοχής του συγκεκριμένου όπλου).

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993. Στην ίδια δήλωση αναφέρεται πόσα ακόμη κυνηγετικά όπλα κατέχει ο δηλών, ως και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. β΄ του Ν. 2168/1993 προϋποθέσεις.

γ. Ιατρικό πιστοποιητικό από ιατρό νευρολόγο-ψυχίατρο ή παθολόγο, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.

Δεν απαιτείται επίσης ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιασθεί με άδεια κατοχής άλλου κυνηγετικού όπλου και δεν έχει παρέλθει (3)τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής.

δ. Δύο φωτογραφίες έγχρωμες τύπου ταυτότητας

ε. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, (χορηγείτε από το Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας) και στη συνέχεια ζητείται υπηρεσιακά, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης (άρθρο 577 Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1805 /1988)

στ. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία αυτού.

Για να εκδοθεί η Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου χρειάζεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα ημερών (η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στην αποστολή του ποινικού μητρώου)

Η Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου κατηγορίας β’ στην οποία ανήκουν τα κυνηγετικά όπλα, ισχύει για χρονικό διάστημα 10 ετών από την Ημερομηνία Έκδοσής της, (Ένα (1) μήνα πριν τη λήξη θα πρέπει να μεταβούμε στο αστυνομικό τμήμα ασφαλείας της περιοχής μας για την ανανέωση της) (σύμφωνα με το Ν.2168/1993 ο κάθε κυνηγός που διαθέτει κυνηγετικό όπλο οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την προβλεπόμενη άδεια κατοχής για το κάθε όπλο, οφείλει δε αυτή να είναι σε ισχύ και να ανανεώνεται υποχρεωτικά στα χρονικά περιθώρια του νόμου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο κάθε κυνηγός να ελέγχει πότε λήγει η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου (Α.Κ.Κ.Ο.) καθώς η μη ανανέωση της άδειας κατοχής επιφέρει πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις, ενώ σε έλεγχο κατάσχονται όλα τα όπλα που έχει στην κατοχή του και όχι μόνο το συγκεκριμένο που έχει λήξει το Α.Κ.Κ.Ο. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφο 7 του Ν.3944/2011, «Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.2168/1993 Άδεια κατοχής, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξεταστεί με οποιοδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την Αρχή, υποβάλλει στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας κατοχής».

Σε περίπτωση χορήγησης αδειών σε αλλοδαπούς, οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν, κατά περίπτωση α) για χορήγηση αδείας αγοράς κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Β΄ σε κάτοικο άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης, έγγραφη συναίνεση του Κράτους αυτού. β) για τη χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου, επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το οποίο προκύπτει η μόνιμη παραμονή του στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν πρόκειται το όπλο αυτό να μεταφερθεί στο εξωτερικό.
Η Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ( Α.Κ.Κ.Ο ) συνοδεύει παντού & πάντα το κυνηγετικό όπλο για το οποίο έχει εκδοθεί σε οποιαδήποτε μετακίνησή του. Το κυνηγετικό όπλο μπορούμε να το παραχωρήσουμε σε άλλο άτομο πάντα συνοδευόμενο από την Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου και εφόσον το άτομο αυτό έχει στην κατοχή του άδεια θήρας. Διαφορετικά διαπράττουμε ποινικό αδίκημα .

.