Η ΔΕΗ στη πράξη τηρεί μία άτυπη οδηγία που είχε δώσει στη διοίκηση της ΔΕΗ ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Πάνος Σκουρλέτης και είχε ως περιεχόμενο να μη γίνονται διακοπές ρεύματος όταν το ύψος της οφειλής κινείται κάτω από τα 1000 ευρώ.

22 Μαρτίου 2019

Η ΔΕΗ στη πράξη τηρεί μία άτυπη οδηγία που είχε δώσει στη διοίκηση της ΔΕΗ ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Πάνος Σκουρλέτης και είχε ως περιεχόμενο να μη γίνονται διακοπές ρεύματος όταν το ύψος της οφειλής κινείται κάτω από τα 1000 ευρώ.

Ο φόβος των επισφαλειών τρομάζει του ιδιώτες προμηθευτές οι οποίοι προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν το οικονομικό του προφίλ του υποψήφιο πελάτη.

Η αναζήτηση πελατείας κρύβει κινδύνους λέει στέλεχος ιδιωτικής εταιρείας και η απειλή για όλες τις εταιρείες είναι οι επισφάλειες.

Προσθέτει ότι κανένας δεν θέλει να πάρει τους κακοπληρωτές της ΔΕΗ.

Το ίδιος στέλεχος θεωρεί ότι η μετακίνηση πελατών από τη ΔΕΗ προς τους ιδιώτες προμηθευτές δεν τρέχει με τους ρυθμούς που ανέμεναν παρά τα ανταγωνιστικά τιμολόγια που προσφέρονται στους καταναλωτές.

Αξιόπιστη πηγή από τη ΔΕΗ υποστηρίζει ότι το… κλειδί για τη μετακίνηση των πελατών σε άλλους παρόχους μπορεί να είναι και ο άγραφος νόμος που ορίζει πότε δίνεται η εντολή για τη διακοπή ρεύματος.

Σήμερα λόγω και των προβλημάτων που έχει η ΔΕΗ η οδηγία έχει κατεβάσει το ποσό κοντά στα 600 ευρώ.
Στη συνείδηση όμως των καταναλωτών έχει καταγραφεί ότι η ΔΕΗ δεν θα μας βάλει το… μαχαίρι στο λαιμό ενώ με το πρόγραμμα των ρυθμίσεων που βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Αντίθετα οι ιδιώτες πάροχοι δεν χαρίζονται και με την πρώτη καθυστέρηση αποπληρωμής του λογαριασμού δίνουν εντολή στον ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσει στη διακοπή ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εντολές για διακοπές ρεύματος από τους ιδιώτες παρόχους κινούνται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το συνολικό αριθμό των πελατών που έχουν.

Όσο για το ύψος της οφειλής για την οποία ζητείται η διακοπή ρεύματος εκτιμάται ότι έχει ως αφετηρία τα 100 ευρώ ίσως και χαμηλότερα.

Η απόσταση… ασφαλείας που χωρίζει τους καταναλωτές της ΔΕΗ από τους καταναλωτές των ιδιωτών προμηθευτών δημιουργεί στην πράξη έναν άνισο ανταγωνισμό, ο οποίος μπορεί να καθυστερήσει στην ουσία την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας δηλαδή στη μετακίνηση των καταναλωτών.

Στέλεχος εταιρείας παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας αναγνωρίζει ότι τα ανταγωνιστικά τιμολόγια που προσφέρονται οφείλονται σε σημαντικό βαθμό και στις μηδαμινές επισφάλειες.

Στο ενδεχόμενο όμως να εισέλθει σημαντικός αριθμός κακοπληρωτών στο πελατολόγιο ενός ιδιώτη παρόχου θα πρόκειται για πραγματική απειλή, επισημαίνει ο ίδιος.

Η ΡΑΕ που είναι και ο ρυθμιστής της αγοράς ενέργειας δεν έχει βάλει κανόνες στο «παιχνίδι» για το ύψος της οφειλής που πρέπει να γίνεται η διακοπή ρεύματος.

Ανάμεσα στους «σκληρούς» στη λίστα των ιδιωτών παρόχων, σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζεται η Elpedison, η οποία να σημειωθεί βρίσκεται με ισχυρό πελατολόγιο καθώς ξεπερνά τους 50.000 καταναλωτές.

Είναι εύλογο λοιπόν να πέρασαν το «κόσκινο» επιλογής της εταιρείας ή πρόκειται για συγκυριακές συνθήκες οι οποίες στη συνέχεια εξομαλύνθηκαν.

Τα στάνταρ που θέτουν οι εταιρείες είναι υψηλά πριν δοθεί η τελική έγκριση αποδοχής του αιτήματος ενός καταναλωτή που θέλει να φύγει από τη ΔΕΗ.

διακοπές ρεύματος συνεχίζονται καταχρηστικά 100 ευρό έχουν κόψουν το ρεύμα των πολιτών από ΔΕΗ και παρόχους

Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 3
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές επιχειρήσεις (ήτοι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών η ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR) απολαύουν της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή του δικαιώματος να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας εντός του εδάφους τους σε

λογικές, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες και διαφανείς τιμές που δεν εισάγουν διακρίσεις. Για να διασφαλίσουν την παροχή καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν έναν ύστατο προμηθευτή. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στις εταιρείες διανομής την υποχρέωση σύνδεσης των πελατών με το δίκτυό τους υπό όρους, προϋποθέσεις και τιμολόγια που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37, παράγραφος 6. Η

παρούσα οδηγία επ’ ουδενί εμποδίζει τα κράτη μέλη να ενισχύουν τη θέση των οικιακών, μικρών και μεσαίων καταναλωτών στην αγορά, με τη διεύρυνση των δυνατοτήτων για προαιρετικές συγκεντρώσεις των εκπροσώπων αυτής της κατηγορίας των καταναλωτών.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο και δεν εμποδίζει το άνοιγμα της αγοράς που προβλέπει το άρθρο 33.

7. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και, ειδικότερα, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει την έννοια των “ευάλωτων καταναλωτών”, όπου μπορεί να γίνεται μνεία στην ενεργειακή φτώχεια, καθώς και, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών

σε κρίσιμες περιόδους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές τηρούνται και ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας των τελικών πελατών σε απομακρυσμένες περιοχές. Διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τη γενική πληροφόρηση και τους μηχανισμούς

επίλυσης διαφορών. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο δικαιούχος πελάτης μπορεί πραγματικά να αλλάξει προμηθευτή εύκολα. Όσον αφορά τουλάχιστον τους οικιακούς πελάτες, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

8. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, όπως Εθνικά σχέδια Ενεργειακής Δράσης, ευεργετήματα σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, για την εξασφάλιση του απαραίτητου ενεργειακού εφοδιασμού σε ευάλωτους πελάτες ή την υποστήριξη των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η ενεργειακή φτώχεια όπου εντοπίζεται, μεταξύ άλλων και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της φτώχειας. Τέτοια μέτρα δεν

εμποδίζουν το ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς που ορίζεται στο άρθρο 33 ή τη λειτουργία της αγοράς και πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή, όπου αρμόζει, βάσει της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου. Αυτή η γνωστοποίηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του γενικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

 

Αλητεία: Η ΔΕΗ απειλεί με διακοπή ρεύματος, κατάσχεση για οφειλή, 2 μηνών, μόλις 200 ευρώ
Απειλές κάθε είδους επιστρατεύει η ΔΕΗ εναντίον πελάτη-οφειλέτη της για το “υπέρογκο” ποσό των 207 ευρώ. Διακοπή παροχής, καταγγελία σύμβασης, δικαστικές διώξεις, κατάσχεση και γιατί όχι και πλειστηριασμός….

Και μην νομίσετε πως η οφειλή σέρνεται από καιρό ή πως ο πελάτης ‘ξεχάσε” να πληρώσει για μερικούς μήνες… 
Όχι, είναι οφειλή που έπρεπε κατά τη ΔΕΗ να έχει εξοφληθεί στις 22/12/2018 και ένα μήνα μετά του έστειλε την επιστολή. Κάθε στοιχείο στη διάθεση οποιουδήποτε. Και του Συνήγορου του Πολίτη και της Ανεξάρτητης Αρχής Ενέργειας και όποιου άλλου.

 

 

.