Παρακαλώ υπογράψτε τη έκκληση για την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

14 Αυγούστου 2020

Παρακαλώ υπογράψτε τη έκκληση  για την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ευάγγελος Ρήγος 

Πρόεδρος ΙΗΑ

Capt.Ευάγγελος Ν.Μ. Ρήγος.

Πρόεδρος ΙΗΑ
Www.Professors-Phds.com


You received this message because you are subscribed to the Google Groups “IHA Announcements” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to international-hellenic-association+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/international-hellenic-association/CA%2BpDGW1eh4QjL6ng76ZgsS7buZwfK5UQbKe9aVYtmZ8TMzGUKQ%40mail.gmail.com.

.