Οικονομικής εγκληματικότητας και της διαφθοράς μετά τη θέση σε ισχύ του νέου ΠΚ και ΚΠΔ.

1 Νοεμβρίου 2020

Οι νέοι Κώδικες περιέχουν, ειδικότερα, πληθώρα ρυθμίσεων οι οποίες δίνουν μια εντελώς νέα μορφή στο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης των εν λόγω μορφών εγκληματικότητας.

Προέχουσα θέση, μεταξύ των κρίσιμων αλλαγών, κατέχουν, ενδεικτικά, (α) η κατάργηση τόσο του «διαβόητου» Ν. 1608/1950 για τους καταχραστές του Δημοσίου όσο και της διευρύνουσας την έννοια του δημοσίου υπαλλήλου διάταξης του άρθρου 263Α ΠΚ, (β) η ένταξη επιμέρους ρυθμίσεων για την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας περιουσίας σε αυτό το ίδιο το σύστημα του ΠΚ, (γ) η αναδιάρθρωση των διατάξεων για τη δωροδοκία και τη δωροληψία στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, (δ) η αναδόμηση των κεφαλαίων για την ποινική προστασία της ιδιοκτησίας και της περιουσίας και η αλλαγή φιλοσοφίας στην διαχείριση της σχετικής ποινικής ύλης με την ευρεία εισαγωγή θεσμών αποκαταστατικής δικαιοσύνης, (ε) η διεξοδικότερη ρύθμιση, με διατάξεις ενσωματωμένες πλέον στον ΚΠΔ, των θεσμών του Εισαγγελέα του Οικονομικού Εγκλήματος και του Εισαγγελέα Διαφθοράς, με παράλληλο συντονισμό των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, και (στ) η πρόβλεψη νέων θεσμών για την ταχύτερη περάτωση των ποινικών υποθέσεων, όπως οι θεσμοί της αποχής από τη δίωξη, της ποινικής συνδιαλλαγής και της ποινικής διαπραγμάτευσης.

 

ΝΟΜΟΣ 1608 ΦΕΚ Α 301/28.12.1950

Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου.

Άρθρο 1
1. Στον ένοχο των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216, 218, 235, 236, 237, 242, 258, 372, 375 και 386 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και, αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικειμενό του είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης”.

Στον ένοχο του αδικήματος που προβλέπεται ειδικώς από το άρθρο 256 του Ποινικού Κώδικα, τα παραπάνω εφαρμόζονται μόνον όταν το αδίκημα στρέφεται κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.4 Ν.1738/1987 (Α 200) και με το άρθρο 2 Ν.1877/1990, αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ.1 άρθρου 36 του Ν.2172/1993 (ΦΕΚ Α 207)και με την παρ.3 άρθρ. 24 Ν.2298/1995 (Α 62).

2. Με τας εν τη προηγουμένη παραγράφω ποινάς, ηλαττωμένας κατα το εν άρθρω 83 του Κώδικος μέτρον, τιμωρούνται και οι ένοχοι των εν άρθροις 231, 232 και 394 πράξεων, εφ` όσον αύται διαπράττονται εν σχέσει πρός αδικήματα περί ών η προηγουμενη παράγραφος.

3. Τα αδικήματα που προβλέπονται από το παρον άρθρο εκδικάζονται από τα κατά το άρθρο 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οριζόμενα δικαστήρια εφετών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 εδάφ.γ άρθρ.4 Ν.2408/1996 (Α 104).

4. Αι διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Κώδικα Ποιν. Δικονομίας εφαρμόζονται και επι των αδικημάτων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Η εν άρθρω 111 του διά του Νομου 1493 κυρωθέντος Κώδικος Ποινικής Δικονομίας φράσις “εφ` όσον το διά των υπό στοιχ. β` κα γ` αδικημάτων επιτευχθέν ή επιδιωχθέν όφελος του πράξαντος ή προσγενομένη ή οπωσδήποτε απειληθείσα ζημία του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου υπερβαίνει το ποσόν των πεντε χιλιάδων μεταλλικών δραχμών αντικαθίσταται διά της φράσεως ” εφ` όσον το δι` αυτών επιτευχθέν ή επιδιωχθέν όφελος του πράξαντος ή η προσγενομένη ή οπωσδήποτε απειληθείσα ζημία του Δημοσίου ή Νομικου Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπερβαίνει το ποσόν των “δύο εκατομμυρίων δραχμών”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με με το άρθρο 27 του Ν. 495/1978 και με το άρθρο 7 του Ν. 1272/1982 .

Άρθρο 3
Προιστάμενοι υπηρεσιών ή Επιθεωρηταί γενομεναι ένοχοι παραλείψεως ή αμελία περι τον έλεγχον των υφισταμένων αυτών ή των εις επιθεωρησιν αυτών υποκειμέννωντιμωρουνται, εν περιπτώσει τελέσεως τινός τωνεν τω άρθρω 1 αδικημάτων, άν δεν συντρέχη δεινότερα του Νόμου παράβασις δια φυλακίσεως, τουλάχιστον έξ μηνών.Η πραξις δικάζεται κατά τας διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος Νομου άρχεται από 1 Ιανουαρίου 1951, ημερων εναρξεως της εφαρμογής των νέων Ποινικών Κωδίκων..kodiko.

.