ΜΕΡΟΣ Γ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 23 Ποινικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα

18 Απριλίου 2021

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 23 Ποινικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή παραμένει στους χώρους αυτούς παρά τη ρητή εναντίωση της υπηρεσίας που τους χρησιμοποιεί, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.

2. Όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλεί διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τη λειτουργία συλλογικού ή μονοπρόσωπου οργάνου των φορέων του προηγούμενου εδαφίου.».

ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ 3 ΧΡΌΝΙΑ ΦΥΛΆΚΙΣΗ

4. Η «εγκληματική οργάνωση στην παιδεία», συντηρείται προκλητικά από φωτογραφικές διατάξεις νόμων, για δήθεν, συνδικαλιστές αιρετούς κλπ. , που προκλητικά και παράτυπα το ίδιο πρόσωπο, είναι Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ . Έχουν δε προκλητική μείωση ωραρίου για κάθε θέση κλπ.

Προσπαθούν με απειλές διαγραφής να μη στελεχωθούν από έντιμους τα υπηρεσιακά Συμβούλια.

Για κάθε 4 συνδικαλιστές θέλουμε άλλον αναπληρωτή, έλεος.

Αιτούμαστε να καταργηθούν οι φωτογραφικοί νόμοι υπέρ συγκεκριμένων προσώπων, που δεν πατάνε σχολείο τους, οργανώνουν καταλήψεις, διευκολύνουν διάδοση ναρκωτικών, πετάνε μολότοφ κατά αστυνομικών, εκβιάζουν καθηγητές κλπ.

Δεν είμαστε κατά του συνδικαλισμού, αλλά να διδάσκουν όπως όλοι, να μην έχουν ταυτόχρονα πολλές θέσεις κλπ…

Προκλητικά για κάθε 4 συνδικαλιστές με μείον 5 ώρες τη βδομάδα ωράριο θέλουμε άλλον αναπληρωτή, για να καλύψει29 ώρες, έλεος.

Όπως το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα Δήμαρχος, Βουλευτής, Ευρωβουλευτής, Περιφερειάρχης, Δικαστής έτσι και στην παιδεία το ίδιο πρόσωπο, δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ . Έχουν δε προκλητική μείωση ωραρίου και αμοιβή, για κάθε θέση κλπ.

Επίσης όπως η Ζαρούλια της Χρυσής Αυγής, έχει προβλήματα με την Δικαιοσύνη και ακυρώθηκε η τοποθέτησή της στη Βουλή, έτσι και ο Κόκλας Μπάμπης έχει παρόμοια προβλήματα και δεν μπορεί να τοποθετηθείκαι να εκλεγεί, ως Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ . Έχει δε προκλητική μείωση ωραρίου και αμοιβή, για κάθε θέση κλπ.

Να ακυρωθούν οι κάτωθι προκλητικοί νόμοι.

Xορήγηση συνδικαλιστικών αδειών με αποδοχές μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εκπαιδευτικών

BY ADMIN · PUBLISHED 19 DECEMBER 2017 · UPDATED 19 DECEMBER 2017

Α) Έγγραφο με αρ. 221297/E1/15-12-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω του οποίου παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών με αποδοχές ή μη σε μέλη Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 19 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’).

Γίνεται παραπομπή στην ερμηνευτική εγκύκλιο 24135/458/25-05-2017 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατ΄ εφαρμογή της οποίας, σύμφωνα με την άποψη του ΥΠΠΕΘ, για τα μέλη των Πρωτοβάθμιων

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των εκπαιδευτικών του Υπουργείου ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 22 παρ. 5 του ν.1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α’), σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη αυτά, για τις προβλεπόμενες συνδικαλιστικές άδειες, λαμβάνουν αποδοχές.

Β) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ των μελών των ΕΛΜΕ ως πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει τα εξής :

Ι. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρα 17 & 18 του Ν. 1264/1982, άρθρο 6 του Ν. 2224/1994 και άρθρο 11 του Ν. 2336/1995)
Στους εκπαιδευτικούς χορηγούνται υποχρεωτικά συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές ως εξής:

Ι1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα άδεια έως τρείς (3) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και έως πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.

Επίσης σύμφωνα με το Φ.351.5/27/19630/Δ1/29-2-2008 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, με θέμα «Άδεια απουσίας Προέδρου,

Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων»:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 30 του Ν. 1264/1982 στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του

Διοικητικού Συμβουλίου των Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται άδεια απουσίας μέχρι πέντε (5) μέρες το μήνα αν τα μέλη των οργανώσεων αυτών είναι πάνω από πεντακόσια (500) και μέχρι τρεις (3) μέρες αν είναι λιγότερα.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω συνδικαλιστών, χωρίς διαταραχή της ομαλής λειτουργίας των σχολείων ,πρέπει ο τρόπος απαλλαγής να καθοριστεί σε συνεργασία των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Γραφείων με τους Διευθυντές των σχολείων και τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η ανωτέρω άδεια δύναται να χορηγείται τμηματικά ή ακόμα και με μορφή μειωμένου ωραρίου. Η μηνιαία μείωση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω υπολογίζεται ως εξής :

Ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας x δικαιούμενες ημέρες άδειας /5 = Μηνιαία μείωση ωραρίου (σε ώρες)»

Για κάθε 4 συνδικαλιστές με μείον 5 ώρες τη βδομάδα ωράριο θέλουμε άλλον αναπληρωτή, έλεος.

 

‘Δρ Αναστάσιος Π. Κουτσούκος 

http://www.opengov.gr/ypepth/?c=63604

.