ΤΟ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ: ΤΑΡΑΖΕΙ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ

25 Ιουλίου 2021

Του Παναγιώτη Αποστόλου Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου
egerssi@otenet.grwww.egerssi.gr

Προ λίγων ημερών ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης “Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής” Γιάννης Σγουρός καταγγέλλοντας τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, μίλησε για “βόλεμα ημετέρων στη νομική υπηρεσία της Περιφέρειας χωρίς διαγωνισμό”!

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης προχώρησε σε δριμεία απάντηση στον Γιάννη Σγουρό για το θέμα της Νομικής Υπηρεσίας! Μιλώντας για διακίνηση “fake news” εκ μέρους του Γιάννη Σγουρού!

«Για μια ακόμη φορά ο πολιτικά “εξαφανισμένος” κ. Σγουρός επιχειρεί με fake news να κερδίσει πέντε λεπτά δημοσιότητας, εκδίδοντας ανυπόστατες και ψευδείς ανακοινώσεις, που αναδεικνύουν τα πολιτικά του αδιέξοδα.Αυτή τη φορά “η λάσπη στον ανεμιστήρα” του κ. Σγουρού αφορά στη λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας και τον ισχυρισμό προσκείμενων προς αυτών Μέσων, πως δήθεν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης προωθεί υποψήφιο της παράταξης για επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Στα ψέματα του κ. Σγουρού και των φιλικών προς αυτόν Μέσων, απαντάμε με κατηγορηματικό τρόπο ότι:
Πρώτον, κανένας υποψήφιος της Αυτοδιοικητικής Παράταξης του Γιώργου Πατούλη δεν τοποθετείται επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
Δεύτερον, απόφαση του Περιφερειάρχη είναι η Νομική Υπηρεσία να αποκτήσει επιτέλους προϊστάμενο. Και να μην είναι ακέφαλη, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, ακόμη και επί Διοίκησης Σγουρού.
Τρίτον, η θέση θα καλυφθεί με τις διαδικασίες που προβλέπει η εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου , χωρίς “παράθυρα” και “πόρτες” και με πρόσωπο που θα διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις κι εμπειρία κι όχι κομματικά ή παραταξιακά ένσημα…

…Χρειαζόμαστε στέλεχος με προσόντα κι όχι με κομματικά ένσημα.
Η κάλυψη της ως άνω αναφερόμενης θέσης στον μεγαλύτερο αυτοδιοικούμενο οργανισμό της Χώρας απαιτεί υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στον τομέα της διοικητικής επιστήμης και του διοικητικού δικαίου, καθώς και σχετική εμπειρία σε θέματα των ΟΤΑ, λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που προκύπτουν από το αντικείμενο, τις αρμοδιότητες και τον εν γένει σκοπό της Περιφέρειας, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 186 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, και στις οικείες οργανικές διατάξεις.

Το “αμαρτωλό” παρελθόν του κ. Σγουρού είναι υποκριτικό, ο κ. Σγουρός προβαίνει σε καταγγελίες και υποδείξεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα στη σημερινή Περιφερειακή Αρχή, όταν κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας, ως Περιφερειάρχης Αττικής, δεν είχε επιλέξει έναν από τους δικηγόρους που υπηρετούσαν στον Φορέα προκειμένου να τον ορίσει ως Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι ο κ. Σγουρός θεωρούσε ακατάλληλους τους 18 δικηγόρους της Περιφέρειας που υπηρετούσαν κατά τη διάρκεια της θητείας του για την κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου, αφού δεν όρισε κανένα για την εν λόγω θέση, με αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη συντονισμού και εποπτείας επί του χειρισμού των νομικών υποθέσεων, δικαστικών και εξωδικαστικών; Το ερώτημα αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστούμε ότι η θητεία του κ. Σγουρού συνέπεσε με τη μετάβαση από το θεσμό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο θεσμό των Περιφερειών. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι μία νεοσύστατη υπηρεσία απαιτεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αποτελεσματική οργάνωση και αποδοτικό συντονισμό.

Δεν υπήρξε καμία παράνομη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αναφορικά με τον ισχυρισμό του ότι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί προγραμματισμού προσλήψεων, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στον κ. Σγουρό τα παρακάτω:

Οι οικείες οργανικές διατάξεις σαφώς προβλέπουν θέση προϊσταμένου στη Νομική Υπηρεσία, καθώς σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 85 του ισχύοντος Οργανισμού στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης προΐσταται δικηγόρος με έμμισθη εντολή, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα, σε συνεργασία με τα Γραφεία Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων, να χρεώνει τις υποθέσεις στους δικηγόρους με κριτήρια θεματικά ή χωρικά, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 82 του ΟΕΥ, οι οποίες προβλέπουν είκοσι πέντε (25) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή για την Περιφέρεια Αττικής.

Η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία εντάσσεται στον προγραμματισμό προσλήψεων και δεν αποτελεί μεμονωμένη πράξη, καθώς με την υπ’ αριθ. 2830/2019 (ΑΔΑ:9Κ137Λ7-ΟΙΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και την υπ’ αριθ. 282/2019 (ΑΔΑ:97ΗΕ7Λ7-ΞΥΚ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος για πρόσληψη τακτικού προσωπικού διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων και έντεκα (11) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθμό 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α΄), με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων τακτικού προσωπικού και έντεκα (11) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020.

Ενόψει του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο με αριθ. πρωτ. 12568/18-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διευκρινίστηκε ότι για την κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης πρέπει να υποβληθεί νέο αίτημα ειδικώς για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης, η Οικονομική Επιτροπή, αφενός μεν ενέκρινε την υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού 300 θέσεων, αφετέρου ενέκρινε την υποβολή αιτήματος για την τροποποίηση της ήδη χορηγηθείσας έγκρισης ΠΥΣ, ως προς την διαφοροποίηση της πρόσληψης Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄208/17-09-2013).

Όπως σαφώς ορίζεται από την κείμενη επί του θέματος νομοθεσία, οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας Αττικής αναφέρονται στην έγκριση υποβολής σχετικών αιτημάτων και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις σχετικές εγκρίσεις που χορηγούνται από τα αρμόδια προς τούτο όργανα της Δημόσιας Διοίκησης.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν είναι πρόσκληση πρόσληψης έμμισθου δικηγόρου για την κάλυψη της θέσης του προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 12568/18-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «…η διοίκηση του φορέα του δημόσιου τομέα δύναται να επιλέξει εκουσίως να προβλέψει στη σχετική προκήρυξη ειδική διαδικασία για την επιλογή του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας», εφόσον βέβαια χορηγηθεί η σχετική έγκριση ΠΥΣ.

Συνεπώς, οι όποιοι ισχυρισμοί περί πρόσληψης δικηγόρου χωρίς διαγωνισμό και χωρίς συγκριτική αξιολόγηση χαρακτηρίζονται απλώς ως αβάσιμοι και ανυπόστατοι.

Είναι εξασφαλισμένες οι αναγκαίες πιστώσεις για τη θέση.

Αναφορικά με τον ισχυρισμό του κ. Σγουρού ότι δεν έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις, τον παραπέμπουμε στην με αριθ. 2830/2019 (ΑΔΑ:9Κ137Λ7-ΟΙΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στην υπ’ αριθ. 282/2019 (ΑΔΑ:97ΗΕ7Λ7-ΞΥΚ) απόφαση

Περιφερειακού Συμβουλίου, στο σκεπτικό των οποίων (υπό στοιχείο 12) γίνεται μνεία της με αριθ. πρωτ. 743242/19-11-2019 βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, πιστώσεις οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα επικαιροποιηθούν κατά τη διαδικασία αποστολής του σχετικού αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Προχωράμε στην προκήρυξη για την πρόσληψη νέων έμμισθων δικηγόρων.

Για την ακόμη αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας, προχωράμε στο επόμενο διάστημα στη σταδιακή προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων έμμισθων δικηγόρων»!

https://amarysia.gr/wp-content/uploads/2019/07/periferia-attikis-300×190.jpg

Ωστόσο, άμεση ήταν η απάντηση του κ. Γιάννη Σγουρού, όπως διατυπώθηκε στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η περιφερειακή παράταξη “Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής” την 19η Ιουλίου 2021:
«Θρασύτατη ανακοίνωση Πατούλη. Αδυνατεί να δώσει εξηγήσεις για το βόλεμα των ημετέρων στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.
Με μια θρασύτατη ανακοίνωση ο κ. Γιώργος Πατούλης, προσπάθησε ανεπιτυχώς να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα σχετικά με την αγωνιώδη προσπάθειά του να προσλάβει με προσωπική του απόφαση ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Προϊστάμενο στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.

Στην ανακοίνωσή του αυτή, κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια, “μέμφεται” τον Γιάννη Σγουρό επειδή κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν τοποθέτησε Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας και αποφαίνεται πομπωδώς ότι αυτό τάχα αποδεικνύει έλλειψη εμπιστοσύνης του Γ. Σγουρού στους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας.

Θα υπενθυμίσουμε στον κ. Πατούλη και στους άσχετους με την Περιφέρεια Αττικής άτυπους συνεργάτες του ότι επί θητείας Σγουρού δεν προβλεπόταν θέση Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας στον Οργανισμό της Περιφέρειας και κατά τούτο δεν ετίθετο καν ζήτημα κάλυψής της και μάλιστα με νέα πρόσληψη…

Τα υποτιθέμενα “προβλήματα” συντονισμού της Νομικής Υπηρεσίας που “ανακάλυψε” ο κ. Πατούλης αποτελούν πρόσχημα για την τακτοποίηση ημετέρων σε θέσεις ευθύνης.

https://egerssi.gr/wp-content/uploads/2021/07/1-232-580×250.jpg

Αν προβλεπόταν, μάλιστα, την εποχή εκείνη, η δυνατότητα τοποθέτησης Προϊσταμένου αυτή θα γινόταν, σε κάθε περίπτωση με αξιολόγηση και διαγωνιστική διαδικασία και όχι με μεθοδεύσεις και χρήση “παραθύρων” για την τακτοποίηση ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ημετέρων -υποψηφίων ή μη συμβούλων της διοικούσας παράταξης – όπως επιχειρείται να γίνει σήμερα.

Ο Γιάννης Σγουρός σε αντίθεση, με όσα υποκριτικά διατείνεται ο κ. Πατούλης είχε και έχει πλήρη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο σύνολο των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας και βεβαίως ουδέποτε διανοήθηκε να αναθέσει, όπως έκανε προσφάτως ο κ. Πατούλης, σε εξωτερικό δικηγόρο της επιλογής του, με απευθείας ανάθεση, υποθέσεις της Περιφέρειας αντί της παχυλής αμοιβής των 300.000 ευρώ περιφρονώντας τους έμπειρους νομικούς της Περιφέρειας! Πρόκειται για ανάθεση για την οποία η Διοίκηση της Περιφέρειας ελέγχεται σήμερα από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως άλλωστε ελέγχεται και για άλλες απευθείας αναθέσεις – με πρόσχημα την πανδημία.

Και φυσικά ουδέποτε ο κ. Σγουρός διανοήθηκε να μπλοκάρει όπως έκανε ο κ. Πατούλης, επί ένα ολόκληρο χρόνο, τη διαγωνιστική διαδικασία για την κάλυψη των θέσεων δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας, με σκοπό την εξασφάλιση της δυνατότητας τακτοποίησης, χωρίς διαγωνισμό, δικηγόρου της επιλογής του!

Θα συνιστούσαμε συνεπώς μεγαλύτερη προσοχή στον κ. Περιφερειάρχη, ο οποίος ενώ έκανε κατά το παρελθόν σκληρές επιθέσεις στο πρόγραμμα “Καλλικράτης” (“Ο Καλλικράτης καταστρέφει την Τοπική Αυτοδιοίκηση”) και εξυμνούσε την πολιτική Σγουρού για τη χρηματοδότηση των Δήμων της Αττικής, σήμερα έχει καταπιεί τη γλώσσα του.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έχει φτάσει να χαρακτηρίζεται πλέον από τα φιλικά προς τη ΝΔ ΜΜΕ ως ο “Περιφερειάρχης – Πινακιδούλης”! Και τούτο ευλόγως καθώς η παρουσία του στην πολιτική ζωή περιορίζεται στο lifestyle, στις πινακίδες επί έργων που δεν έχουν καν ξεκινήσει και στα… πασχαλινά λαγουδάκια, τα οποία υποδηλώνουν όχι μόνον την αισθητική του αλλά και την νοοτροπία άλλων σκοτεινών εποχών… αφήνοντας να αποκαλυφθεί το πραγματικό πρόσωπο και το ύφος της διοίκησης που ασκεί: μιας διοίκησης που διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα με το χειρότερο δυνατό τρόπο για τους πολίτες, αγωνιώντας ταυτόχρονα για το πώς θα την πάρουν στα σοβαρά…

Πρόκειται για ένα θλιβερό φαινόμενο που “δοκιμάζει” την Περιφέρεια Αττικής αλλά και γενικότερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Για το οποίο επιτέλους θα πρέπει να πάρει θέση η κυβερνώσα παράταξη η οποία ατυχώς του έδωσε το “χρίσμα” στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές!»!

.