Διάθεση οδών έναντι καταβολής τελών διοδίων.

26 Ιανουαρίου 2022

Διάθεση οδών έναντι καταβολής τελών διοδίων.

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατά
Ελληνικής Δημοκρατίας

Στην Ελλάδα είναι δυνατή η επιβολή τελών χρήσεως οδών ή αυτοκινητοδρόμων με σκοπό τη βελτίωση, την προαγωγή ή τη διευκόλυνση των συνθηκών κυκλοφορίας, της διανοίξεως νέων οδών και της συντηρήσεως των υφισταμένων οδών. Τα έσοδα που αντλούνται εντεύθεν εισπράττονται απευθείας από το Ταμείο Εθνικής Οδοποι.ας, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Παράβαση κράτους μέλους ,

Διάθεση οδών έναντι καταβολής τελών διοδίων

Οικονομικές δραστηριότητες, κατά την έννοια της παραγράφου 1, είναι όλες οι δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου ή του παρέχοντος υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων εξορύξεως, των γεωργικών δραστηριοτήτων καθώς και των δραστηριοτήτων των ελευθέρων επαγγελμάτων ή των εξομοιουμένων προς αυτά.

Ως οικονομική δραστηριότης θεωρείται επίσης η εκμετάλλευση ενσωμάτου ή άυλου αγαθού, προς τον σκοπό αντλήσεως εσόδων διαρκούς χαρακτήρος.

Εισπράττουν δις ευρώ τελών διοδίων κάθε χρόνο

Τα έσοδα από τα διόδια που εισπράττουν οι Όμιλοι που έχουν την ευθύνη της συντήρησης και λειτουργίας ενός οδικού άξονα, διατίθονται αφενός μεν για το κόστος συντήρησης και λειτουργίας και αφετέρου για την εξυπηρέτηση των δανείων και για την επιστροφή των ιδίων κεφαλαίων των παραχωρησιούχων.

Δεκάδες είναι οι ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί στη Βουλή για το υψηλό κόστος των διοδίων στην χώρας μας, το οποίο αναγκαζόταν να πληρώνουν οι οδηγοί ακόμη και πριν την παράδοση των νέων σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων, κινούμενοι σε δρόμους – καρμανιόλες.

Αυτό που υποστηρίζουν τα στελέχη του Υπουργείου, είναι το ύψος των διοδίων των νέων οδικών αξόνων που έχει συμβατικά προκαθοριστεί για όλη την 30ετή περίοδο παραχώρησης

.