Ο Ανάπηροκτόνος Νόμος με (ΦΕΚ 5083/Β/04-11-2021) της Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κωστή Χατζηδάκη…

21 Οκτωβρίου 2022

Ρεπορτάζ Ο δημοσιογράφος Νίκος Βάνης

Ο Ανάπηροκτόνος  Νόμος της Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και ο Νόμος ΚΥΑ Α.1235 /2021 (ΦΕΚ 5083/Β/04-11-2021) που «κατεβάζει» τα ποσοστά τον καρκινοπαθών από 90% και 80% τους κατεβάζει στο 67% με τα από τρίτη φορά από της υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ που που βασίζονται στον Νόμος στον Νόμος ΚΥΑ Α.1235 /2021 (ΦΕΚ 5083/Β/04-11-2021)

Το Έκτρωμα του Νόμου για την καρκινοπαθείς που την επόμενη φορά που θα κοπή από της υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ που πέρασε η καρκινοπαθείς για τέταρτη φορά από τα ΚΕΠΑ που τα ποσοστά θα πέσουν στο 60% και 55%,

Αυτό μας εκμυστηρεύτηκαν Ανώτερη κοινωνική λειτουργεί υγειονομικοί του ΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Επίσης ο Ιατρός που εισήγατε για την πιστοποίησης της αναπηρίας Α.Σ. της καρκινοπαθείς στα ΚΕΠΑ, Ο είδος ο Ιατρός κανί Εισηγητικούς Φάκελους Παροχών Αναπηρίας, στους δικούς του ασθενείς άρα δεν υπάρχει αξιοκρατία απέναντί στους καρκινοπαθείς που η αξιολόγηση δεν είναι αμερόληπτη από της υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ.

Το τραγικό είναι για την καρκινοπαθείς ότι για να κάνει  ένσταση στα ΚΕΠΑ πρέπει να πληρώσει παράβολο τον 45 ευρώ

Οι καρκινοπαθείς με τα αρχικά του ονόματος και επίθετου Α.Σ. μας καταγγέλλη την Απάνθρωπη συμπεριφορά της Κυβέρνηση και του Κωστή Χατζηδάκη με τον Νόμος ΚΥΑ Α.1235 /2021 (ΦΕΚ 5083/Β/04-11-2021) που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα τον καρκινοπαθών που περιλαμβάνονται σε σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο καρκίνος είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της υγείας.

Οι πολιτικές κατευθύνσεις Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού της προέδρου της Επιτροπής, κ. Φον ντερ Λάιεν

https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/cancer_el

Οι καρκινοπαθείς με τα αρχικά του ονόματος και επίθετου Α.Σ. μας καταγγέλλη την απάνθρωπη αλλά και της υγειονομικής επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ να μη δώσει την ανάλογη ευθιξία και να ζητά από την καρκινοπαθεί του Εισηγητικού Φάκελου Παροχών Αναπηρίας ενώ τον έχουν ηλεκτρονικά από το «Θεαγένειο» Νοσοκομείο και από τον θεράποντα της ιατρών που την περιθάλπει εδώ και αρκετά χρονιά.

Οι καρκινοπαθείς καταγγέλλη ότι δεν υπήρχε ούτε ένα τραπέζι για να μπορεί να αφήσει τον φάκελο για να βρει τα Έγγραφα, Και ο συνοδός έψαχνε στο πάτωμα για να δώσει τους Εισηγητικούς φάκελους  στον Επικεφαλής Ιατρών του ΚΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Τώρα οσό αναφορά για της δήλωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κωστή Χατζηδάκη ότι η ανάπηρη θα περνάνε μόνο δυο φορές από αξιολόγηση, Έχει γίνει ανέκδοτο.

Οι καρκινοπαθείς καταγγέλλη ότι τα επιδόματα που περνούν η καρκινοπαθείς από τον ΟΠΕΚΑ μπαίνουν  ψυχολογικά σε μια οδύνη διότι και αυτά που παίρνουν είναι «ψίχουλα» ο συγκεκριμένος Νόμος κατάργει το Σύνταγμα της Ελλάδας της Ισονομία Ισοπολιτεία, Και πολλή καρκινοπαθείς δήλωσαν, Στον δημοσιογράφο Νίκο Βάνη και το Ελληνικό Φαινόμενο απόλυτη τηλεφημερίδα elliniko-fenomeno.gr, Την εφημερίδα Fenomeno News και στην Ελεύθερη Ώρα ,

Ότι είναι απαράδεκτος ο υπουργός να ταλαιπωρεί τους καρκινοπαθείς…

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α.1235/2021

ΦΕΚ 5083/Β/4-11-2021

Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Των άρθρων 1 και 4 του ν. 490/1976 (Α’ 331),

β) των παρ. 1 και 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166),

γ) της υπό στοιχεία Δ.697/35/1990 Α.Υ.Ο., όπως κυρώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1884/1990 (Β’ 190),

δ) των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010 (Α’ 115),

ε) του άρθρου 38 του ν. 2072/1992 (Α’ 125),

στ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α’ 258),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

θ) του άρθρου 32 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

ι) της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),

ιγ) της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),

ιδ) της υπ’ αρ. οικ. 71672/27.9.2021 κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443),

ιε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 4738).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δεδομένου ότι, μετά την τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) καθίσταται αναγκαία η αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ18Α/5038263/23.10.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (Β’ 2710), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα αντιστοιχίζονται οι παθήσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) του άρθρου 7 του ν. 3863/2010.

Άρθρο 2

Διαδικασία Πιστοποίησης από ΚΕ.Π.Α.

1. Η διαπίστωση της υπαγωγής στις παθήσεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 πραγματοποιείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του e-Ε.Φ.Κ.Α., με βάση την αντιστοίχιση που παρατίθεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η υπαγωγή πιστοποιείται με εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας.

2. Πρόσωπα που διαθέτουν εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας δεν επαναξιολογούνται. Σε περίπτωση που η εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας είτε (α) δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση για ένταξη ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α., είτε (β) ζητείται η υπαγωγή σε διατάξεις που δημοσιεύθηκαν μετά την αξιολόγησή από την υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας. Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) προβαίνει σε αξιολόγηση του ιατρικού φακέλου λαμβάνοντας υπόψη τις παθήσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα.

3. Πρόσωπα που δεν διαθέτουν εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, υποβάλλουν αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας και Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας, ο οποίος αξιολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα.

Άρθρο 3

Έλεγχος Εγκυρότητας

1. Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ελέγχουν την εγκυρότητα των Γνωστοποιήσεων Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. με ανάκτηση αυτών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

2. Μέχρι την υλοποίηση της δυνατότητας ψηφιακής ανάκτησης των ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕ.Π.Α. από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ο έλεγχος εγκυρότητας των Γνωστοποιήσεων Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας θα πραγματοποιείται με βάση την ηλεκτρονική υποβολή τους στα αντίστοιχα υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

3. Ο αιτών των απαλλαγών της παρούσας δύναται να κοινοποιεί ηλεκτρονικά τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. στην Α.Α.Δ.Ε., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr), χωρίς να απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή της στα υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 4

Μεταβατικές – καταργούμενες διατάξεις

1. Την υπό στοιχεία Δ18Α/5038263/23.10.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.» (Β’ 2710), καταργείται.

2. Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. που περιλαμβάνουν αντιστοίχιση σύμφωνα με την κατά την παρ. 1 καταργούμενη απόφαση, γίνονται δεκτές, εφόσον παραμένουν σε ισχύ και προδήλως προκύπτει ότι οι σχετικές παθήσεις περιέχονται σε αυτές του Παραρτήματος της παρούσας.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021

Απαλλάσσονται από »ΚΕΠΑ: την Επανεξέταση Όσ πάσχουν από μη αναστρέψιμες παθήσεις οριστικοποίηση της Αναπηρίας ..

.